JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ordlista över målgrupper och orsaker till inställda förhandlingar
Mål där det är fråga om avvisning eller utvisning av utländsk medborgare

  • En aktör, vars närvaro åklagaren eller försvaret finner nödvändig i målet, är inte delgiven till förhandlingen. Normalt är det den tilltalade (åtalade) som inte är delgiven.

I målgruppen ’brott mot person’ registreras brott rörande kapitel 3-7 i brottbalken. Bland annat brott mot liv och hälsa – bland annat mord, dråp och  misshandel – samt sexualbrott och ärekränkning

I Domstolsverkets statistik delas brottmålen in i fem målgrupper: Bötesbrott, Brott mot person, Ekonomisk brottslighet, Förmögenhetsbrott och Övriga brott (för ytterligare information om respektive målgrupp, se ordlistan). Dessa målgrupper kan i Domstolsverkets statistik inte brytas ned i mer detaljerade brottstyper.

I denna målgrupp registreras samtliga brott som endast har böter som påföljd i straffskalan. Här registreras exempelvis hastighetsöverträdelser och vårdslöshet i trafik samt förtal och åverkan.

Om ett mål kan avgöras i den tilltalades utevaro, och den tilltalade har blivit upplyst om det, kan tingsrätten döma på ingivna handlingar. Målet är då av en enklare karaktär.

I denna målgrupp registreras brott rörande kapitel 11 i brottsbalken om brott mot borgenärer m.m. skattebrottslagen, aktiebolagslagen och lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Det handlar bland annat om oredlighet mot borgenärer och bokföringsbrott.

I målgruppen ”Fastighetsmål” registreras exempelvis:

  • överklagade lantmäteriförrättningar
  • tomträttsmål
  • expropriationsersättningar.

Förenklade tvistemål. Tvistemål där yrkat belopp inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (22 250 kronor)

I denna målgrupp registreras brott rörande kapitel 8-10 och 12 i brottbalken. Det handlar bland annat om stöld, rån, bedrägeri, förskingring och skadegörelse.

Ansökningar om äktenskapsskillnad och vårdnad om barn där parterna är överens.

LOU-mål handlar om upphandling enligt lagen om offentlig upphandling med flera lagar.

I mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska förvaltningsrätterna, efter ansökan av socialnämnden, besluta om en missbrukare ska få vård för sitt missbruk, trots att personen själv inte vill ha vård.

Mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) prövas av förvaltningsrätterna. De handlar om frågan om barn eller ungdomar upp till 18 år, eller i vissa fall upp till 20 år, behöver med tvång beredas vård och omvårdnad utanför sitt eget hem.

I migrationsmål är det till övervägande del Migrationsverkets beslut som överklagas. Målen kan gälla asyl, exempelvis uppehållstillstånd för en flykting, eller svenskt medborgarskap.

I målgruppen ”miljömål” registreras exempelvis tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet, miljöskadefrågor samt frågor om vattenverksamhet i yt- och grundvatten.

I denna målgrupp registreras när beslut av en kommuns socialnämnd överklagats till förvaltningsrätt. Det handlar bland annat om beslut om försörjningsstöd.  Senast ändrad: 2013-11-28