JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Våra chefer

Som chef i Sveriges Domstolar ska du motivera, engagera och leda dina medarbetare till rättssäkra och effektiva prövningar. Du ska också arbeta för att nå verksamhetens mål.

Chef

Domstolarna är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. De har en oberoende och självständig ställning i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Som chef hos oss är det viktigt att du utövar ditt ledarskap med respekt för denna självständighet.

I Sveriges Domstolar har vi delat upp chefskapet i tre samverkande delar – ledarskap, verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar:

Ditt ledarskap

Som chef ska du motivera, engagera och leda dina medarbetare så att ni tillsammans når verksamhetens mål.

Ditt ansvar för verksamheten

Som chef skapar du förutsättningar för att uppfylla verksamhetens mål inom givna ekonomiska ramar.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Som chef företräder du arbetsgivaren i relation till medarbetare och arbetstagarorganisationer.

Läs mer om chefskapet i tre samverkande delar – ledarskap, verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar:


• du för en dialog med medarbetarna för att skapa delaktighet, samsyn och helhetssyn,
• ställer tydliga krav, engagerar och motiverar,
• agerar konsekvent och skapar förtroende,
• utvecklar och tar tillvara medarbetarnas kompetens,
• lyssnar, stödjer och visar respekt för medarbetarna,
• följer upp medarbetarnas insatser och ger konstruktiv återkoppling,
• hanterar uppkomna konflikter och andra problem samt,
• identifierar och uppmuntrar framtida chefer.

• planerar, leder och fördelar arbetet,
• sätter mål, följer upp och utvärderar resultatet,
• använder tillgängliga resurser effektivt,
• arbetar strategiskt med personal- och kompetensförsörjning,
• identifierar förbättringsområden och utvecklar verksamheten,
• ser såväl till den egna myndighetens som till Sveriges Domstolars behov,
• ansvarar för intern och extern kommunikation,
• omvärldsbevakar, samråder med andra myndigheter och aktörer samt deltar i erfarenhetsutbyten.

• är solidarisk med den statliga arbetsgivarpolitiken genom att tillämpa arbetsrättslig lagstiftning samt gällande avtal och beslut,
• använder de befogenheter som följer med ansvaret,
• använder lönesättning som ett instrument för att nå verksamhetens mål,
• verkar för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö samt
• skapar en miljö där mångfald och likabehandling är en självklarhet.Senast ändrad: 2017-12-18

Att vara chef hos oss

Våra medarbetare ska efter bästa förmåga bidra till att vi uppfyller våra verksamhetsmål. Som chef är du en viktig del i det arbetet. Därför vill vi att du ska trivas och känna dig trygg i din roll och utvecklas i ditt ledarskap.

Vårt stöd till dig

Som ny chef i Sveriges Domstolar erbjuder vi dig stöd och kompetensutveckling genom utbildningsprogram. Du har också möjlighet att få personligt stöd i form av coach eller mentor.