JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Specialist eller generalist - som föredragande är båda möjligt

Som föredragande kan man arbeta med många olika måltyper. Det finns föredragande som är generalister, och det finns de som är inriktade mot särskilda ämnesområden. Anna Carlson på Kammarrätten i Stockholm är en av de senare, och har specialiserat sig mot migrationsrätt.

Som föredragande med inriktning mot migrationsmål arbetar Anna med en måltyp som kammarrätten i egenskap av Migrationsöverdomstol är prejudikatinstans för - det vill säga högsta instans. Till skillnad från de vanliga migrationsdomstolarna tar man på Migrationsöverdomstolen inte ställning i varje enskilt fall, utan försöker hitta mål med rättsliga frågor som kan komma att bli vägledande för andra, liknande mål. För Annas del innebär det att hon nästan bara arbetar med mål som kräver prövningstillstånd.

- Jag går igenom mål, och tittar bland annat på om det finns någon särskilt intressant rättslig fråga, som gör att målet skulle kunna tas upp av prejudikatskäl. Därefter föredrar jag målet för domarna och lämnar förslag till om prövningstillstånd ska meddelas eller inte. Det innebär att jag redovisar det som skulle kunna vara den rättsliga "knäckfrågan" och presenterar nödvändig rättsutredning. Redan under min utbildning började jag specialisera mig mot mänskliga rättigheter och migrationsrätt och tycker att det är ett oerhört viktigt och intressant område. På tidigare arbetsplatser har jag framförallt arbetat med enskilda ärenden och mål och sökte mig till kammarrätten just för att få fokusera på de principiella frågorna, vilket jag verkligen får möjlighet att göra nu.

Krävs både bredd och djup

Om ett mål får prövningstillstånd är det föredraganden som skriver ett förslag på avgörande och redovisar målet för domarna på nytt för slutligt avgörande. För att kunna bedöma om det finns ett intresse för Migrationsöverdomstolen att ta upp målet krävs att man som föredragande är uppdaterad på såväl praxis som rättsområdet i stort, dels för att kunna identifiera intressanta frågor och dels för att veta vilka frågor som redan är lösta genom tidigare avgöranden.

Även bakom ett förslag om att inte meddela prövningstillstånd kan det ligga mycket arbete och utredning - som förhoppningsvis inte är ogjort utan kan komma till nytta i andra mål.

Anna Carlsson, föredragande på Kammarrätten i Stockholm

- Målet är att skapa praxis för tolkning av rättsliga frågor inom utlänningsrättsområdet. Avgörandena är givetvis av största vikt för de enskilda och för underinstanserna men också för samhället i stort, det är ett rättsområde som engagerar många.

Kompetens utöver den klassiska yrkesrollen

En föredragandes kompetens och kunskap kan användas till mer än det klassiska föredragandearbetet. Anna är sekreterare i migrationsdomstolarnas referensgrupp som lyfter gemensamma frågeställningar inom rättsområdet och har tillsammans med en föredragandekollega sekreteraruppdraget för kammarrättens praxismöten på migrationsområdet. Hon ingår dessutom i domstolens redaktionskommitté som ansvarar för att domstolens refererade avgöranden publiceras, och håller tillsammans med kollegor såväl interna som externa utbildningar.

- Det är väldigt utvecklande med dessa olika uppdrag och de berikar varandra. Särskilt spännande är utbildningsbiten eftersom det alltid dyker upp nya frågor i kontakten med kollegor.

Frågor lika viktiga som svar

Som föredragande har Anna inga "vanliga" dagar.

- Jag har fått möjligheten att arbeta med omväxlande arbetsuppgifter vilket är väldigt stimulerande. Jag får dagligen användning för mina specialkunskaper och får fördjupa mig inom ett rättsområde som är under ständig utveckling. Utredningarna driver mig - att få identifiera både frågor och svar. Dessutom arbetar jag ju med ett område där det som sker i världen också återspeglas i våra mål. Det innebär en ständig påminnelse om att ett fungerande domstolsväsende är grundläggande för ett demokratiskt samhälle, och jag är stolt över att få vara en del av den verksamheten.
Senast ändrad: 2017-09-21

Fakta

Namn: Anna Carlson
Titel: Föredragande på Kammarrätten i Stockholm. Är specialiserad mot migrationsrätt.
Utbildning:
Juristexamen
Bakgrund: Asylhandläggare på Migrationsverket samt föredragande på Utlänningsnämnden och Länsrätten i Stockholms Län (nuvarande Förvaltningsrätten i Stockholm).