JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga till förvaltningsrätt

Till förvaltningsrätten kan du överklaga beslut som fattats av exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst.

Om du vill att förvaltningsrätten ska ta upp ditt ärende, ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att den ska pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress och adress till din arbetsplats
  • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
  • e-postadress, och
  • annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Vart skickar jag överklagandet?

Direkt till den myndighet som fattat beslutet
Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Om du exempelvis vill överklaga ett beslut som Försäkringskassan fattat, skickar du alltså överklagandet enbart dit. Du måste skicka in överklagandet inom viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig.

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.

När någon person har överklagat Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden omprövar Migrationsverket först sitt beslut. Om Migrationsverket står fast vid sitt beslut skickas överklagandet till en av Sveriges fyra migrationsdomstolar som finns i förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå.

Direkt till förvaltningsrätten
När någon begär att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad, så kallad laglighetsprövning, ska ett sådant överklagande lämnas in direkt till förvaltningsrätten.

När någon ansöker om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet ska en sådan ansökan lämnas in direkt till förvaltningsrätten, läs mer under Överprövning av upphandling.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.
Senast ändrad: 2015-03-04