JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Alfabetiskt register

över gällande DVFS
- Endast grundförfattningar -

 
Advokatberedskap
2017:14 Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap
2016:12 Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

rättshjälp
se Rättshjälp 

Arbetsordning
2010:1 Domstolsverkets allmänna råd för utformning av arbetsordning för tingsrätt och förvaltningsrätt
2010:13 Domstolsverkets allmänna råd för utformning av arbetsordning för hyres- och arrendenämnd 
 
Avgift se Betalning; Redovisning 

Barntillsyn
2007:2 Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till nämndemän och jurymän för kostnader för barntillsyn
 
Beredskap
2013:2 Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
2013:3 Domstolsverkets allmänna råd om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
   
Betalning
1999:14 Domstolsverkets föreskrifter om ordningen för att erhålla verkställighet av vissa beslut om betalning till staten
2017:3 Domstolsverkets föreskrifter om betalning av avgift enligt 3 kap. 11 § 1 st. 5 p. lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
se även Rättshjälp
 
Beteckning
2016:8 Domstolsverkets föreskrifter om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol 

Brottmål se Dom
 
Brottmålstaxa se Taxa
 
Böter
1999:10 Domstolsverkets föreskrifter om tingsrätts medverkan i uppbörd av utdömda böter m.m.
1999:11 Domstolsverkets föreskrifter om hovrätts medverkan i uppbörd av utdömda böter m.m. 
   
Delgivning
2011:7  Domstolsverkets föreskrifter om innehållet i information om förenklad delgivning enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932)
 
Dom
1998:4 Domstolsverkets föreskrifter om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål
1999:26 Domstolsverkets föreskrifter för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft 
2006:8 Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt att tillhanandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft
2006:9 Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
  
Expediering
1978:7 Bestämmelser om expediering till konsumentverket av avgörande som rör tillämpningen av 36 § avtalslagen 
 
Förmynderskapsärenden se Dagbokföring
 
Föräldrabalken
1991:16 Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken 

Gallring
2007:7 Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i tingsrätt och hovrätt inför gallring i Vera

Häktningsförhandling
2017:12 Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg
2016:10 Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

Informationssäkerhet
2015:5 Domstolsverkets föreskrifter om informationssäkerhet för gemensamma IT-system

Inskrivningsmyndighet se Dagbokföring 

Intern styrning och kontroll
2015:4 Domstolsverkets föreskrifter om intern styrning och kontroll

IT-säkerhet
se Informationssäkerhet
 
Konkursförvaltartaxa se Taxa
 
Konkurskostnader se Redovisning
 
Ledighet
1996:19 Förordning om ledighet för domare
 
Miljöbok
2011:2 Domstolsverkets föreskrifter om miljöboken

Målförteckning se Dagbokföring

Målregistrering
2006:9 Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
2006:11 Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera
2011:3 Domstolsverkets föreskrifter för Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om registrering av mål i Vera
2011:5 Domstolsverkets föreskrifter för mark- och miljödomstolar och Mark- och Miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera
2010:3 Domstolsverkets föreskrifter för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera
2006:15 Domstolsverkets föreskrifter för arrendenämnderna och hyresnämnderna om registrering av ärenden i Vera

Nedsättning se Rättshjälp

Notarienämnden
2017:4 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Pensionsmyndigheten
2010:6 Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd för förlängning av notarietjänstgöring 
2014:10 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Kronofogdemyndigheten
2014:13 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Justitiekanslern
2014:11 Notarienämndens föreskrifte för notarietjänstgöring vid Allmänna reklamationsnämnden
2014:16 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Migrationsverket
2014:17 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Åklagarmyndigheten
2014:18 Notarienämndens föreskrif om upphävande av förskrifterna och allmänna råd för notarietjänstgöring vid Lantmäteriet (DVFS 2011:9)
2014:12 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Försäkringskassan
2014:14 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Kriminalvården
2014:15 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Länsstyrelsen i Stockholms län
2013:1 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol
 
Näringsförbud 
2015:3 Domstolsverkets föreskrifter om om uppgiftsskyldighet avseende näringsförbud

Personaladministrativa föreskrifter
1997:28 Domstolsverkets personaladministrativa föreskrifter och allmänna råd

Personuppgiftsbehandling i Vera
2017:10 Domstolsverkets föreskrifter om personuppgiftsbehandling i Vera
 
Rapportering se Föräldrabalken; Näringsförbud; RI-uppgift; Rådgivning, förbud mot yrkesmässig; Rättshjälp; Äktenskapsregister
 
Redovisning
2017:1 Domstolsverkets föreskrifter för ekonomiadministrativ verksamhet
2010:5 Domstolsverkets föreskrifter om redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m. 
 
RI-uppgift
1998:5 Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål
1998:7 Domstolsverkets föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen
2006:9 Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 
Rådgivning, förbud mot yrkesmässig
1986:10 Domstolsverkets föreskrifter om underrättelse om förbud mot yrkesmässig rådgivning
 
Rådgivningsavgift se Rättshjälp 

Rättshjälp
2012:15 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp 
1991:15 Domstolsverkets föreskrifter om domstolarnas skyldighet att lämna underrättelse till Rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande allmän rättshjälp
1995:15 Domstolsverkets föreskrifter för domstol, Rättshjälpsmyndigheten, Statens invandrarverk och polismyndighet att lämna uppgift om beslut rörande rättshjälp m.m.
1997:12 Domstolsverkets föreskrifter angående betalning av rättshjälpsavgift
1997:14 Domstolsverkets föreskrifter om beräkning av grundavgift och tilläggsavgift när fysisk person söker allmän rättshjälp
1997:26 Domstolsverkets föreskrifter om statistikrapportering avseende vissa rättshjälpsuppgifter
1998:19 Domstolsverkets föreskrifter om domstolarnas skyldighet att lämna underrättelse till Rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande rättshjälp 
2001:12 Domstolsverkets föreskrifter angående rådgivningsavgift, nedsättning av rådgivningsavgift samt ersättning av allmänna medel till den som lämnat rådgivning enligt rättshjälpslagen 
2002:8 Domstolsverkets föreskrifter för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp 
2010:2 Domstolsverkets föreskrifter och allmänna råd för domstol, Kriminalvårdsstyrelsen, Migrationsverket, Rättshjälpsmyndigheten och Åklagarmyndigheten att lämna uppgift om beslut rörande rättshjälp m.m. 
 
Sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i förvaltningrätt innan gallring i Vera
2014:27 Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i förvaltningrätt innan gallring i Vera

Statistikrapportering se Dagbokföring; RI-uppgift; Rättshjälp
 
Taxa
2017:11 Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt
2016:9 Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt
2017:13 Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt
2016:11 Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt
2017:15 Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa
2016:13 Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa
2017:16 Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
2016:14 Domstolsverkets föreskrifter om beräkning av ersättning för tidsspillan
2017:17 Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa
2016:15 Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa


Tjänsteresa
1998:2 Domstolsverkets föreskrifter rörande tjänsteresa/förrättning, tillfällig anställning och dubbel bosättning 

Tjänstgöringsbetyg m.m.
2012:7 Domstolsverkets allmänna råd för utfärdandet av vitsord över fiskalers tjänstgöring vid tingsrätt och förvaltningsrätt
 
Tjänstledighet 
1996:19 Förordning om ledighet för domare
 
Tolktaxa se Taxa
 
Uppbörd se Böter
 
Upphävandeföreskrifter
1987:3 Domstolsverkets föreskrift om upphävande av föreskrifter om rekryteringsbegränsningar vid vissa myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde
1987:21 Föreskrifter om upphävande av Föreskrifter för beräkning av maximibeloppet för rättshjälpsavgiften när dödsbo söker allmän rättshjälp
1988:1 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i Domstolsverkets författningssamling
1988:20 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Formulär till målförteckning och dagboksblad samt föreskrifter om dagbokföring m.m. för Mellankommunala skatterätten (DVFS 1983:B 82)
1989:5 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av anvisningar för rekvisition av aktmaterial m.m. i skattemål - länsrätt (DVFS 1979:55 B 63)
1991:4 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter i Domstolsverkets författningssamling
1991:8 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Tillämpningsanvisningar för system S och Ändringar av tillämpningsanvisningar för system S
1992:3 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om dagbokföring och statistikregistrering i mål i Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna
1992:8 Förordning om upphävande av förordningen (DVFS 1990:17, A 70) om tillsättning av vissa tjänster m.m. inom domstolsväsendet
1992:21 Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av föreskrifter om personundersökartaxa
1993:26 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter för rapportering av inskrivningsmyndighets expeditionstid m.m.
1998:1 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i Domstolsverkets författningssamling
1998:16 Domstolsverkets föreskrift om upphävande av taxa för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad
1998:18 Domstolsverkets föreskrift om upphävande av grundbelopp
1999:12 Domstolsverkets föreskrift om upphävande av Domstolverkets föreskrift med information om bisysslor (DVFS 1983:9, B 43)
2002:12 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande de allmänna advokatbyråerna 
2005:2 Förordning om upphävande av förordningen (DVFS 1991:26) om möjlighet för ordinarie domare att kvarstå i anställning efter pensionsåldern
2006:7 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras
2006:10 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av bilaga A i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag
2007:6 Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om tingsrätts, hovrätts och högsta domstolens rapportering av beslut om besöksförbud
2013:4 Förordning (SFS 2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket

Upplysning enligt 3 a § se Delgivning
 
Vitsord se Tjänstgöringsbetyg m.m.
 
Äktenskapsregister
1987:33 Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätts rapportering enligt 2 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
1987:34 Domstolsverkets föreskrifter för hovrätts och Högsta domstolens rapportering enligt 3 § 1 stycket förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret 
Senast ändrad: 2017-12-11