JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ordlista över målgrupper och orsaker till inställda förhandlingar
  • Tilltalad eller målsägandepart, som är nödvändiga för bevisningen, har uteblivit trots delgivning.

I målgruppen ”PBL-mål” registreras mål enligt plan- och bygglagen. Det handlar bland annat om bygglov, marklov samt detalj- och översiktsplaner.

I psykiatrimålen tar förvaltningsrätten bland annat ställning till om någon är i behov av psykiatrisk tvångsvård, om vårdtiden för psykiatrisk tvångsvård ska förlängas eller om rättspsykiatrisk vård ska upphöra. I dessa fall lämnar chefsöverläkaren en ansökan till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan även pröva olika frågor efter överklagande av patienten, till exempel om tvångsvården ska upphöra eller om tillstånd till permission utanför vårdinrättningen ska ges.

  • Ett sakkunnigt vittne, t.ex. en läkare kan vara kallad för att yttra sig i en fråga. Läkaren uteblir.

I målgruppen ”skattemål” registreras mål där någon överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätt. Målen kan gälla till exempel inkomsttaxering och mervärdesskatt.

I denna målgrupp registreras mål där olika beslut från Försäkringskassan överklagats. Det handlar bland annat om beslut om rätt till arbetsskadeersättning, sjuk- eller föräldrapenning eller bilstöd till handikappade.

Tvistemål är mål där domstolen ska avgöra olika typer av tvister mellan parter. Tvistemålen delas in i fyra målgrupper: FT-mål, Gemensamma ansökningar, Övriga familjemål och Övriga tvistemål (för ytterligare information om respektive målgrupp, se ordlistan).

Mål där en person har ett verkställbart utvisningsbeslut och ansöker om ny prövning av sina skyddsskäl

Åklagaren återkallar åtalet.

I denna målgrupp registreras alla brottmål som inte ingår i någon av de följande fyra målgrupperna. Bland annat återfinns här narkotikabrott och brott mot knivlagen.

Mål om t.ex. vårdnad om barn, underhåll till barn och faderskap till barn samt tvistiga äktenskapsskillnader - där parterna inte är överens.

Övriga mål i förvaltningsrätten kan gälla t.ex. djurskyddslagen, tillstånd att servera alkoholdrycker och laglighetsprövning enligt kommunallagen. Sedan Sveriges medlemskap i EU förekommer också mål med EG-rättslig anknytning. Som exempel kan nämnas mål om vissa stöd till jordbruket.

Samtliga övriga tvistemål. Det handlar främst förmögenhetsrättsliga tvister som kan gälla t.ex.:

• vilket pris som har avtalats för en vara,
• fel i vara
• vem som är rätt ägare till en sak
• skadeståndsskyldighetSenast ändrad: 2013-11-28