JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyhetsbrev om EG-rätt nummer 8 2008

INLEDNING

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.
Migrationsrätt
Inre marknaden
Straffrätt
Skatterätt

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
Avgöranden rörande Sverige
Institutionell rätt och allmänna principer
Processrätt
Skatterätt (EG)
Offentlig upphandling
Konkurrensrätt och statligt stöd
Inre marknaden (EG)
Övriga rättsområden

NYA MÅL

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

ÖVRIGT

INLEDNING

Årets sista Nyhetsbrev är här. Kronjuvelen i detta nummer får anses vara EG-domstolens avgörande i mål C-52/07, där marknadsdomstolen ställt frågor angående huruvida STIM gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning gentemot TV4 och kanal 5. EU-parlamentarikers pensionsförmåner är ett annat uppmärksammat ämne, där nya kapitel i historien skrivits under senare tid i en rad kammarrättsavgöranden. Med detta tackar vi för uppmärksamheten under det gångna året, och önskar läsekretsen ett lugnt och skönt helgfirande.

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.

Migrationsrätt

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, har i dom 2008-10-09 i mål 4126-07 avvisat en begäran om omprövning enligt 12 kap. 9 § utlänningslagen. Bakgrunden var att klagandena tidigare överförts till Cypern med stöd av artikel 20.1 d i förordning (EG) nr 343/2003 (Dublinförordningen). Vid sådan överföring sker ingen materiell prövning av asylfrågan, varför den extraordinära omprövningsmöjligheten i 12 kap. 9 § utlänningslagen inte ansågs omfatta ett sådant fall.

Inre marknaden

Kammarrätten i Göteborg har i dom 20008-12-04 i mål 2817-07 fastställt att en kvinna som erhållit vård i Tyskland för sin whiplashskada inte kan åberopa artiklarna 49 EG och 50 EG för att få ersättning i Sverige för de kostnader hon haft för denna vård, eftersom den vård hon erhållit i Tyskland inte överensstämmer med den vård som bekostas i Sverige vid motsvarande besvär, och heller inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet här i landet.

Straffrätt

I RH 2008:27 har prövats huruvida det förelegat lagliga förutsättningar för överlämnande för lagföring enligt en europeisk arresteringsorder av polsk medborgare från Sverige till Polen, och huruvida den som begärs överlämnad ska häktas för att säkerställa att överlämnande kan ske.

Skatterätt

Frågor om EU-parlamentsledamöters skatteplikt för pensionsförmåner från EU har bedömts i en rad fall. Tvistefrågan är dels om de pengar som överförs till systemet, som är frivilligt, kan beskattas, dels huruvida det rör sig om en kapitalförsäkring. Kammarrätten i Stockholm beslutade i dom 2006-12-01 i mål 2419-06 att inte eftertaxera Per Garthon för denna förmån. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Därefter meddelades domar med motsatt utgång i Kammarrätten i Sundsvall avseende Inger Schörling (dom 2008-01-25 i mål 1489-06) och i Kammarrätten i Göteborg avseende Karl Erik Olsson (dom 2008-11-11 i mål 1247-08). Slutligen underkändes på nytt efterbeskattning av kammarrätten i Stockholm, denna gång avseende Maj-Britt Theorin (dom 2008-11-13 i mål 2341-07). Framtiden lär utvisa hur frågan slutligt ska bedömas.

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

Avgöranden rörande Sverige

Marknadsdomstolen begärde med fyra frågor förhandsavgörande i februari 2007. Begäran avsåg tolkning av artikel 82 EG. Begäran framställdes i ett mål mellan å ena sidan Kanal 5 Ltd och TV 4 AB och - å andra sidan - Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå ("Stim") u.p.a. Tvisten rör den ersättningsmodell som Stim tillämpar för sändning i TV av upphovsrättsligt skyddade musikaliska verk. Frågan i målet är om Stim, som har dominerande ställning, missbrukar sin ställning vad gäller ersättning för tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddad musik i TV-sändningar. - EG-domstolen uttalade i domslutet 2008-12-11 (mål C-52/07)
1) Artikel 82 EG ska tolkas så, att en upphovsrättsorganisation som har en dominerande ställning inom en väsentlig del av den gemensamma marknaden inte missbrukar denna ställning när organisationen, vad gäller ersättning för tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddad musik i TV-sändningar, i förhållande till kommersiella TV-kanaler tillämpar en ersättningsmodell som innebär att ersättningen motsvarar en andel av TV-kanalernas intäkter, förutsatt att denna andel på det hela taget står i proportion till hur mycket upphovsrättsligt skyddad musik som verkligen har sänts eller kan komma att sändas, och såvida det inte finns en annan metod som gör det möjligt att närmare identifiera och kvantifiera användningen av nämnda musik, liksom tittandet, utan att medföra en oproportionerlig ökning av kostnaderna för förvaltning av avtal och övervakning av användningen av nämnda musik.
2) Artikel 82 EG ska tolkas så, att det kan utgöra missbruk av en dominerande ställning, i den mening som avses i nämnda artikel, när en upphovsrättsorganisation beräknar ersättningen för tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddad musik i TV-sändningar på olika sätt, beroende på om det rör sig om kommersiella TV-bolag eller public service-bolag, om detta innebär att organisationen tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner gentemot dessa bolag, och de härigenom får en konkurrensnackdel, såvida det inte kan finnas sakliga skäl för ett sådant tillvägagångssätt.

Institutionell rätt och allmänna principer

Förstainstansrätten prövade i mål T-185/05 fråga om beslut att offentliggöra ledig tjänst endast på tre språk innebar diskriminering på grund av språk. Rätten uttalade i dom 2008-11-20: Kommissionens beslut om att offentliggörandena i Europeiska unionens officiella tidning av meddelanden om ledig tjänst som avser högre chefstjänster under viss period ska ske endast på tyska, engelska och franska, ogiltigförklaras. Meddelandet om ledig tjänst som generaldirektör vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ogiltigförklaras.

Processrätt

Målet C-455/06 gällde exportbidrag för levande nötkreatur. Här förelåg fråga om gemenskapsrätten medför skyldighet för nationell domstol att ex officio tillämpa en gemenskapsrättslig bestämmelse även om detta skulle medföra att den åsidosätter principen om förbud mot reformatio in pejus. EG-domstolen kom i den frågan i dom 2008-11-25 fram till följande: Gemenskapsrätten medför inte en skyldighet för den nationella domstolen att ex officio tillämpa en gemenskapsrättslig bestämmelse, om detta skulle medföra att den åsidosatte den i den aktuella nationella rätten fastslagna principen om förbud mot reformatio in pejus.

Skatterätt (EG)

Fråga om beslut av kommissionen har direkt effekt diskuterades i mål C-18/08. EG-domstolen kom i sin dom 2008-11-20 fram till att kommissionens beslut 2005/449/EG avseende Frankrikes begäran om undantag från fordonsskatt i enlighet med direktiv om avgifter på tunga godsfordon för användning av vissa infrastrukturer inte kan åberopas av en enskild mot Frankrike, som är den medlemsstat till vilken detta beslut riktas, för att - så snart som beslutet delgetts eller offentliggjorts - omfattas av det undantag för vilket Frankrike senare har gett sitt tillstånd.

I målet C-418/07 diskuterades fråga om rätt för koncern att tillämpa det system som kallas "skatteintegrering". EG-domstolen slog i dom 2008-11-27 fast att det föreligger hinder för medlemsstats lagstiftning, enligt vilken ett i medlemsstaten hemmahörande moderbolag som innehar dotterbolag och dotterdotterbolag, hemmahörande i samma stat, har möjlighet att utnyttja ett system för koncernbeskattning, medan ett sådant moderbolag vars i landet hemmahörande dotterdotterbolag innehas via ett dotterbolag som är hemmahörande i en annan medlemsstat inte ges denna möjlighet.

Målet C-330/07 gällde frihet att tillhandahålla tjänster och skatterätt. EG-domstolen kom i dom 2008-12-04 fram till att friheten att tillhandahålla tjänster utgör hinder för skattelättnad som begränsas till att avse endast det nationella territoriet. Det föreligger enligt domstolen hinder för nationella bestämmelser, enligt vilka investeringsbidrag inte beviljas bolag som anskaffar inventarier, av den enda anledningen att de inventarier för vilka detta bidrag görs gällande och som tillhandahålls mot vederlag huvudsakligen brukas i andra medlemsstater.

Offentlig upphandling

Målet C-324/07 gällde frågor om offentliga myndigheters handlingsutrymme vid koncession för offentliga tjänster. EG-domstolen uttalade i dom 2008-11-13 bl.a.: Det föreligger inte hinder för offentlig myndighet att, utan att använda sig av ett anbudsförfarande, tilldela koncession för offentliga tjänster till en kooperativ mellankommunal sammanslutning vars samtliga medlemmar är offentliga myndigheter, om dessa offentliga myndigheter utövar kontroll över sammanslutningen och sammanslutningen utövar huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med de offentliga myndigheterna.

Konkurrensrätt och statligt stöd

Målet C-214/07 gällde fråga om Frankrike gjort sig skyldigt till fördragsbrott rörande statligt stöd till företag i svårigheter. EG-domstolen konstaterade i dom 2008-11-13 att Frankrike hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt kommissionens beslut om det statliga stöd som Frankrike genomfört för övertagande av verksamhet från företag i svårigheter, genom att inte ha verkställt beslutet inom föreskriven frist.

I målet C-209/07 diskuterades fråga om avtal mellan producenter vid överkapacitet i industrin innefattar begränsningar som har ett konkurrensbegränsande syfte. EG-domstolen konstaterade i dom 2008-11-20 att ett avtal mellan företag som kvarblir på marknaden och företag som lämnar marknaden, vilket innehåller bestämmelser om ersättning till de sistnämnda, utfästelser rörande avstående från konkurrens samt föreskrifter om minskning av förädlingskapacitet, syftar till att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen i den mening som avses i artikel 81.1 EG.

Inre marknaden (EG)

Målet C-158/07 gällde studerandes fria rörlighet mellan medlemsstater. EG-domstolen uttalade i dom 2008-11-18: En studerande, som kommit till en medlemsstat främst för att studera och ursprungligen arbetat i begränsad omfattning vid sidan av studierna, men som senare upphört att arbeta, kan inte åberopa förordningen (EEG) nr 1251/70 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställd där, som grund för rätt till bistånd till uppehälle.

Två i tullkodexen för gemenskapen använda begrepp preciserades av EG-domstolen i mål C-248/07. Domstolen uttalade i dom 2008-11-06 att begreppet "person som importerar varorna eller låter importera dem för övergång till fri omsättning" avser den person för vilken varan är avsedd och som har för avsikt att hänföra den till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål, oavsett om denna person själv avger tulldeklaration eller för detta ändamål låter sig företrädas av ombud. - Begreppet "förvärvare" avser inte en tullagent som fullgör tullformaliteter för importörens räkning.

Övriga rättsområden

I målet C-381/07 prövades fråga om medlemsstaterna har rätt att för anläggningar som anses vara föga förorenande införa en anmälningsplikt och en rätt för förvaltningsmyndighet att motsätta sig driftsättning av anläggning eller att införa gränsvärden för utsläpp. EG-domstolen uttalade i dom 2008-11-06 att direktivet om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö inte kan tolkas så, att medlemsstaterna, när de har upprättat program för begränsning av vattenföroreningarna innehållande miljökvalitetsnormer, har rätt att för vissa anläggningar som anses vara föga förorenande införa en anmälningsplikt i förening med en erinran om dessa normer och en rätt för förvaltningsmyndigheten att motsätta sig driftsättningen av anläggningen eller att införa gränsvärden för utsläpp för just den berörda anläggningen.

Målet T-270/06 gällde fråga om ogiltigförklaring av stornämndens beslut rörande registrering av tredimensionellt varumärke, i detta fall en röd LEGO-kloss. Lego Juris A/S förlorade sin talan rörande detta tredimensionella varumärke. Förstainstansrätten konstaterade i dom 2008-11-12 att enligt förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av varje form som uteslutande består av varans form, som tekniskt sett utgör en tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska resultatet ska uppnås. Stornämnden hade sålunda gjort en riktig bedömning då den slagit fast att formen på den röda lego-klossen var funktionell.

I målet C-1/07 diskuterades fråga om medlemsstat kan vägra erkänna körkort som är utfärdat i annan medlemsstat. EG-domstolen uttalade i dom 2008-11-20: Direktivet 91/439/EEG om körkort utgör inte hinder för en medlemsstat att inom sitt territorium vägra erkänna den behörighet att framföra motorfordon som följer av ett körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat till en person vars behörighet att framföra motorfordon dragits in i den förstnämnda medlemsstaten. Detta gäller trots att beslutet om indragning fattades efter det att körkortet utfärdades, när detta lämnats ut under den tid då det körkort som utfärdats i den förstnämnda medlemsstaten varit återkallat och både denna återkallelse och indragningen varit motiverade av skäl som förelåg vid den tidpunkt då det andra körkortet utfärdades.

Fråga om förvärvare av verksamhet är skyldig att garantera att de arbetsvillkor som har avtalats med överlåtare fortsätter att gälla diskuterades i mål C-396/07. EG-domstolen uttalade i dom 2008-11-27: När det gäller upphävande av anställningsavtal vid övergång av företag är medlemsstaterna inte skyldiga att garantera arbetstagare samma rätt till ekonomisk ersättning från förvärvaren som när det rör sig om ett rättsstridigt upphävande av avtalet från arbetsgivaren. Nationell domstol är emellertid skyldig att garantera att förvärvaren åtminstone ansvarar för de följder som föreskrivs i de nationella bestämmelserna, såsom utbetalning av lön och andra motsvarande förmåner som gäller under den uppsägningstid som arbetsgivaren är skyldig att iaktta.

Målet C-227/07 gällde fråga om Polen gjort sig skyldigt till fördragsbrott rörande elektroniska kommunikationsnät. EG-domstolen, som till viss del biföll kommissionens talan, uttalade i dom 2008-11-13: Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter, genom att inte införliva artikel 4.1 i detta direktiv på ett korrekt sätt. Talan ogillas i övrigt.

EG-domstolen preciserade i mål C-317/07, rörande avfallsförbränning, begreppen "avfall" och "förbränningsanläggning". Domstolen uttalade i dom 2008-12-04: Begreppet avfall i direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall omfattar inte ämnen i gasform. Begreppet förbränningsanläggning inbegriper varje teknisk enhet eller utrustning i vilken avfall värmebehandlas, under förutsättning att de ämnen som uppstår vid denna värmebehandling därefter förbränns. Det är inte ett nödvändigt villkor för en sådan kvalificering att det finns en förbränningslinje.

I målet C-121/07 prövade EG-domstolen fråga om Frankrike åsidosatt sina skyldigheter genom att inte följa en tidigare dom av domstolen rörande avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Domstolen diskuterade också utförligt frågor om förelägganden att betala löpande vite och standardbelopp. I dom 2008-12-09 uttalade domstolen: Frankrike har åsidosatt sina skyldigheter genom att inte ha vidtagit alla åtgärder som krävs för att följa domen i mål C-419/03, angående underlåtenhet att införliva de bestämmelser i direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av direktiv 90/220/EEG, som avviker från eller går utöver bestämmelserna i direktiv 90/220/EEG rörande samma ämnesområde. Frankrike föreläggs att till kommissionen betala ett standardbelopp på 10 miljoner euro.

NYA MÅL

Svea hovrätt har den 13 oktober 2008 begärt förhandsavgörande (mål C-447/08 och C-448/08) i ett brottmål med två tilltalade, och ställt följande tolkningsfrågor till domstolen:
1. Kan diskriminering på grund av nationalitet under några omständigheter godkännas på nationella spel- och lotterimarknader på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset?
2. Om det finns flera syften med den restriktiva politik som förs på en nationell spel-och lotterimarknad och ett av dem är finansiering av sociala aktiviteter, kan detta då sägas vara en accessorisk positiv konsekvens av den restriktiva politiken? Om svaret på denna fråga är nej, kan den restriktiva politik som förs ändå vara godtagbar, om syftet att finansiera sociala aktiviteter inte kan sägas vara det huvudsakliga syftet med den restriktiva politiken?
3. Kan staten åberopa tvingande hänsyn till allmänintresset som skäl för en restriktiv spelpolitik, om statligt kontrollerade bolag marknadsför spel och lotterier, vars intäkter kommer staten till del, och ett av flera syften med denna marknadsföring är finansiering av sociala aktiviteter? Om svaret på denna fråga är nej, kan den restriktiva politik som förs ändå vara godtagbar om finansiering av sociala aktiviteter inte bedöms vara det huvudsakliga syftet med marknadsföringen?
4. Kan ett totalt förbud mot marknadsföring av spel och lotterier som anordnats i en annan medlemsstat av ett där etablerat spelbolag, som kontrolleras av myndigheterna i den medlemsstaten, vara proportionerligt i förhållande till syftet att kontrollera och utöva tillsyn över spelverksamheten, när det samtidigt saknas begränsningar för marknadsföring av spel och lotterier som anordnats av spelbolag etablerade i den medlemsstat som för den restriktiva politiken? Vad blir svaret på frågan om syftet med en sådan ordning är att begränsa spelande?
5. Har en spelarrangör som har fått tillstånd att bedriva viss spelverksamhet i ett land och kontrolleras av behörig myndighet i det landet rätt att i andra medlemsländer marknadsföra sina spelerbjudanden, genom till exempel annonser i tidningar, utan att först ansöka om tillstånd av dessa länders behöriga myndighet? Om svaret på denna fråga är ja, innebär det att ett medlemslands reglering, som går ut på att straffbelägga främjande av deltagande i lotterier som anordnas utomlands, utgör ett hinder mot etableringsfriheten och den fria rörligheten for tjänster som aldrig kan godtas under åberopande av tvingande hänsyn till allmänintresset? Har det någon betydelse för svaret på den första frågan huruvida det medlemsland där spelarrangören är etablerad åberopar samma hänsyn till allmänintresset som det land där arrangören vill marknadsföra sin spelverksamhet?

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

Då EG-domstolens offentliggjorda kalender endast sträcker sig till den 11 januari 2009 finns inget att rapportera under denna rubrik.

ÖVRIGT

Den 7 november 2008 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att reformera telekomsektorn i EU. Det innebär att en oberoende byrå för EU:s regleringsmyndigheter på teleområdet skapas. Reglerna inom EU ska stämma bättre överens, och det nya regelverket förväntas bli gällande lagstiftning i alla EU-länder senast 2010. Läs ett längre pressmeddelande

Ds 2008:72 "Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU" har publicerats. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/9989/a/115642
Ett förslag om kombinerat arbets- och uppehållstillstånd inom EU har lagts fram av kommissionen. Det innefattar också rätten till likabehandling för arbetstagare från tredjeland. Förslaget, som gäller lön, uppsägning, arbetsmiljö och föreningsfrihet, har därefter godkänts av Europaparlamentet. Se härom:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/40444-322-11-47-20081022BRI40443-17-11-2008-2008/default_p001c001_sv.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/018-42218-322-11-47-902-20081117IPR42214-17-11-2008-2008-true/default_sv.htm

Den 13 november 2008 publicerades Ds 2008:81 "Klars SIS ll - en andra generation av Schengens informationssystem". Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/9989/a/115856

Den 13 november 2008 bordlades Prop. 2008/09:71 "Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m.". Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/115902

 Den 20 november 2008 fattade EU:s jordbruksministrar beslut om hur EU:s jordbrukspolitik ska se ut fram till 2013. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/11110/a/115984

Konsumenter bör kunna få ersättning om de lidit skada på grund av att ett företag brutit mot konsumentlagstiftningen. I en så kallad grönbok presenterar kommissionen olika alternativ för utformandet av sådan grupptalan.
Läs kommissionens diskussionsunderlag (grönbok)

Den 4 december 2008 bordlades Prop. 2008/09:67 "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG". Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/116938

Regeringen beslöt Lagrådsremiss den 4 december 2008 rörande "Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.". Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10056/a/116966

Den 10 december 2008 presenterade Lavalutredningen sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen "Lavalutredningen A 2008:1". Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/11203/a/117312

SIEP har nyligen publicerat följande rapporter och analyser:
2008:11 Lissabonfördraget
Författare: Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne och Anna Södersten

2008:14epa The Swedish 2009 Presidency - Possible Policy Priorities
Författare: Fredrik Langdal och Göran von Sydow

2008:13epa Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU
Författare: Carl Fredrik Bergström

2008:10 Svensk livsmedelspolitik i EU - styrning och kontroll Författare: Jane Reichel
Författare: Jane Reichel

2008:15epa Nya regler om fri rörlighet för patienter (pdf)
Författare: Eva Edwardsson
Senast ändrad: 2008-12-19