JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyhetsbrev om EG-rätt nummer 6 2008

INLEDNING

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.
Sekretess
Straffrätt

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
Avgöranden rörande Sverige
Förslag rörande Sverige
Institutionell rätt och allmänna principer
Processrätt
Skatterätt
Offentlig upphandling
Konkurrensrätt och statligt stöd
Inre marknaden
Övriga rättsområden

NYA MÅL

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

ÖVRIGT

INLEDNING

 Välkommen till ett nytt Nyhetsbrev. Denna gång slår vi ett särskilt slag för vad som upptagits under rubriken ÖVRIGT, där det finns en hel del intressanta länkar till svenska implementeringsåtgärder rörande processrättsligt intressanta rambeslut. I övrigt kan bl.a. anmärkas ytterligare svenska mål rörande införsel av alkoholdrycker, en dom från EG-domstolen i ett svensk mål om lönegarantidirektivets tillämpning när företaget varit verksamt i flera medlemsstater och ett intressant avgörande rörande offentlig upphandling.

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.

Sekretess

Kammarrätten i Göteborg har i dom 2008-10-14 i mål 4549-08 avslagit en persons begäran att få ta del av ytterligare delar av en rapport från ett möte om implementeringen av Lissabonfördraget mellan medlemsstaternas ständiga representanter vid EU och EU-kommissionens ordförande den 8 april 2008. Kammarrätten fastslog att sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen skulle gälla för icke utlämnade delar av rapporten, eftersom de uppgifter som lämnats var av sådan art och hade lämnats under sådana former att ett utlämnande kunde antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser, och avslog överklagandet.

Straffrätt

Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 4 september i mål B 1652-08 ogillat ett åtal för smuggling, bestående i att en person underlåtit att vid inresa till Sverige anmäla införsel av 3960 liter starköl till tullbehandling, och även ogillat åtalet om förverkande av i beslag tagen starköl. Hovrätten hänvisade till att det införts en ny punkt 7 i 4 kap. 2 § alkohollagen, av innebörd att en enskild person får föra in alkoholhaltiga drycker till Sverige från ett annat EU-land genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om dryckerna är avsedda för den enskilda personens eller dennes familjs personliga bruk. Lagändringen, som inte hade trätt i kraft vid gärningstillfället, innebar att den åtalade gärningen var straffri.

Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 23 september i mål B 3770-08 upphävt tingsrättens beslut om utvisning av en rumänsk medborgare som dömdes för försök till rån, olaga hot och köp av sexueIl tjänst. Mannen hade ett år tidigare dömts till fängelse för olaga hot. Hovrätten, som inhämtat yttrande från Migrationsverket, uttalade att det visserligen fanns anledning att se allvarligt på återfallet i brott, men att mot bakgrund av att den dömde vistats i Sverige under större delen av de senaste två åren, att hans bror är bosatt här och att han synes kunna försörja sig genom arbete fanns det nu, utifrån den praxis som utvecklats rörande utvisning av EU-medborgare, inte tillräckliga skäl för utvisning. Eftersom frågan om straffskärpning inte aktualiserades under förfarandet i hovrätten fick tingsrättens straffmätning stå fast.

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

Avgöranden rörande Sverige

Högsta domstolen hade i begäran om förhandsavgörande ställt följande frågor till EG-domstolen:
1. Skall, vid tolkning av direktiv 2000/76, när ett kraftvärmeverk består av flera enheter (pannor) varje enhet bedömas som en anläggning eller skall bedömningen avse kraftvärmeverket i dess helhet?
2. Skall en anläggning konstruerad för avfallsförbränning men med produktion av energi som huvudsakligt ändamål vid tolkning av direktiv 2000/76 klassificeras som en förbränningsanläggning eller som en samförbränningsanläggning?
EG-domstolen lämnade i dom 2008-09-11 (mål C-251/07) följande svar:
1) När en kraftvärmeanläggning består av flera värmepannor ska, vid tillämpning av direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall, varje värmepanna och tillhörande utrustning anses utgöra en separat anläggning.
2) Det är en anläggnings huvudsakliga ändamål som avgör om den ska klassificeras som en "förbränningsanläggning" eller som en "samförbränningsanläggning" i den mening som avses i artikel 3 punkterna 4 och 5 i direktiv 2000/76. Det ankommer på de behöriga myndigheterna att identifiera detta ändamål på grundval av en bedömning av de faktiska omständigheter som råder när bedömningen görs. Vid en sådan bedömning ska särskild hänsyn tas till hur stor den produktion av energi eller materiella produkter som den aktuella anläggningen genererar är i förhållande till den mängd avfall som förbränns i den, samt till om produktionen är stabil eller kontinuerlig.

Lunds tingsrätt hade i begäran om förhandsavgörande ställt följande fyra frågor angpående det s.k. lönegarantidirektivet till EG-domstolen:
1) Är innebörden av artikel 8a i ... direktiv 80/987 ... den att det för att ett företag ska anses vara verksamt på en viss medlemsstats territorium krävs att företaget har filial eller fast driftställe i den medlemsstaten?
2) Om fråga 1 besvaras nekande, vilka villkor ska vara uppfyllda för att ett företag ska anses vara verksamt i flera [medlemsstater]?
3) Om företaget ska anses vara verksamt på flera medlemsstaters territorium och en arbetstagare utför arbete åt bolaget i flera av dessa medlemsstater, enligt vilka kriterier bestäms var arbetet normalt utförs?
4) Har artikel 8a i ... direktiv 80/987 ... direkt effekt?
EG-domstolen lämnade i dom den 16 oktober 2008 följande svar på dessa frågor:
Artikel 8a i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002, ska tolkas så, att det inte är nödvändigt att ett företag som är etablerat i en medlemsstat har en filial eller ett fast driftställe i en annan medlemsstat för att det ska anses vara verksamt på den sistnämnda medlemsstatens territorium. Företaget måste emellertid ha en varaktig ekonomisk närvaro i den medlemsstaten, i form av personella resurser, som gör det möjligt för företaget att bedriva verksamhet där. När det gäller ett transportföretag som är etablerat i en medlemsstat innebär inte den omständigheten, att en arbetstagare, som är anställd i den medlemsstaten av detta företag, levererar varor mellan den medlemsstat i vilken transportföretaget är etablerat och en annan medlemsstat, att detta företag har en varaktig ekonomisk närvaro i en annan medlemsstat.

Förslag rörande Sverige

EG-domstolen har efter begäran om förhandsavgörande från Marknadsdomstolen att ta ställning till fyra frågor om vissa modeller som används för att beräkna ersättning från TV-kanaler till STIM utgör missbruk av dominerande ställning. Generaladvokaten hävdar i sitt 2008-09-11 lämnade förslag till avgörande (mål C-52/07) följande:
1. Artikel 82 EG ska tolkas så, att ett förfarande utgör missbruk av en dominerande ställning när en upphovsrättsorganisation, som har en faktisk monopolställning i en medlemsstat, i förhållande till privata TV-kanaler tillämpar en beräkningsmodell för utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade musikaliska verk från upphovsrättsorganisationens repertoar, som innebär att ersättningen beräknas som en fast andel av TV-kanalernas intäkter från annons- och abonnemangsförsäljning. Tillämpningen av en beräkningsmodell som innebär att ersättningen beräknas som en rörlig andel av intäkterna utgör emellertid inte missbruk av en dominerande ställning, i den mån som en sådan beräkningsmodell tar hänsyn till i vilken omfattning en TV-kanal utnyttjar de upphovsrättsligt skyddade musikaliska verken.
2. Tillämpningen av en beräkningsmodell kan utgöra missbruk av en dominerande ställning i den mening som avses i artikel 82 EG, om det finns en alternativ beräkningsmodell som gör det möjligt att mer detaljerat bestämma omfattningen av utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade musikaliska verk och tillämpningen av den mindre detaljerade beräkningsmodellen i det förevarande målet inte kan motiveras på grund av effektivitetsvinster, särskilt i form av kostnadsbesparingar vid förvaltningen av avtalen och övervakningen av utnyttjandet av de skyddade musikaliska verken. Tillämpningen av en beräkningsmodell kan inte anses utgöra missbruk av en dominerande ställning i den mening som avses i artikel 82 EG, bara för att den inte tar hänsyn till i vilken omfattning andra faktorer än själva utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade musikaliska verk leder till att intäkterna ökar.
3. Tillämpningen av en beräkningsmodell utgör inte missbruk av en dominerande ställning i den mening som avses i artikel 82 EG bara för att den inte tar hänsyn till de aktuella tittarsiffrorna, om det kan antas att modellen i tillräcklig utsträckning omfattar potentiella eller förväntade tittarsiffror.
4. Tillämpningen av olika beräkningsmodeller på en public service-TV-kanal, å ena sidan, och privata TV-kanaler, å andra sidan, utgör missbruk av en dominerande ställning i den mening som avses i artikel 82 EG, om tillämpningen innebär att public servicekanalen betalar en lägre ersättning till upphovsrättsorganisationen än de privata TV-kanalerna för en likvärdig transaktion, och det råder ett konkurrensförhållande mellan public service-TV-kanalen och en av de privata TV-kanalerna.

Institutionell rätt och allmänna principer

Förstainstansrätten prövade i mål T-403/05 fråga om utlämnande av handlingar hos kommissionen rörande konkurrensmål. Rätten uttalade i dom 2008-09-09: Kommissionens beslut om avslag på MyTravel Groups ansökan om att få tillgång till handlingar, som utgjort underlag för kommissionens beslut att förklara en företagskoncentration oförenlig med den gemensamma marknaden, och till andra interna dokument hos kommissionen, ogiltigförklaras i den del tillgång nekades till ett arbetsdokument. MyTravel Groups talan ogillas i övrigt.

Processrätt

Målet C-372/07 gällde fråga om domstols behörighet. EG-domstolen uttalade i dom 2008-10-02 att förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så att en talan, inom ramen för vilken en part hävdar att ett beslut av ett bolags organ har åsidosatt rättigheter som denna part anser sig ha enligt bolagsordningen, inte avser giltigheten av beslut av bolagets organ.

Skatterätt

Målet C-288/07 gällde frågor om konkurrenssnedvridning i mål om offentliga organs skyldighet att betala moms. EG-domstolen uttalade i dom 2008-09-16 bland annat följande: Den konkurrenssnedvridning av viss betydelse som befrielsen från skattskyldighet för offentligrättsliga organ, som agerar i egenskap av offentliga myndigheter, skulle leda till ska bedömas utifrån verksamheten som sådan, utan att bedömningen avser någon särskild lokal marknad. Uttrycket "skulle leda till" omfattar inte endast faktisk konkurrens, utan även potentiell konkurrens, såvitt möjligheten för en privat aktör att träda in på marknaden är verklig. Uttrycket "av viss betydelse" ska förstås så, att konkurrenssnedvridningen ska vara mer än försumbar.

EG-domstolen prövade i målet C-360/06 frågor om skatterätt och etableringsfrihet. Domstolen uttalade i dom 2008-10-02 att gemenskapslagstiftningen under viss förutsättning utgör hinder mot skattelagstiftning såvitt den vid värderingen av onoterade andelar i ett kapitalbolag leder till att ett högre värde åsätts detta bolags andelsinnehav i kapitalet i ett personbolag hemmahörande i en annan medlemsstat än dess andelsinnehav i ett personbolag hemmahörande i den berörda medlemsstaten.

Offentlig upphandling

Redan nu kan sägas att förstainstansrättens dom 2008-09-10 i målet T-272/06 är årets mest remarkabla. I denna dom upphävde nämligen rätten EG-domstolens beslut att inte anta det anbud som ett grekiskt företag lämnat i anbudsförfarande rörande underhåll, utveckling och stöd för datorapplikationer. EG-domstolen förpliktades att betala rättegångskostnaderna. - Domen har väckt uppmärksamhet och åtskilliga kommentarer i fackpressen torde vara att vänta.

Konkurrensrätt och statligt stöd

EG-domstolen har i mål C-209/07 att ta ställning till fråga om avtal om åtgärder för att eliminera överkapacitet och beredskap att för dessa betala avgift bör anses konkurrensbegränsande. Generaladvokaten anser i sitt 2008-09-04 lämnade förslag till avgörande att sådant avtal syftar till att begränsa konkurrensen och är inte förenligt med artikel 81.1 EG.

Fråga om missbruk av dominerande ställning prövades i de elva målen C-468/06 - C-478/06. EG-domstolen uttalade följande i dom 2008-09-16: Ett företag som innehar en dominerande ställning på läkemedelsmarknaden, och som för att hindra den parallellexport som vissa grossister bedriver från en medlemsstat till andra medlemsstater, vägrar att efterkomma normala beställningar från dessa grossister, missbrukar sin dominerande ställning. Det ankommer på nationell domstol att avgöra om beställningarna är normala med hänsyn till deras storlek i förhållande till behovet på marknaden i medlemsstaten samt till tidigare affärsförbindelser mellan företaget och grossisterna.

Genom dom 2008-09-11 i målen C-75/05 P och C-80/05 P ogillade EG-domstolen talan av Tyskland och medparter om upphävande av förstainstansrättens dom i vilken rätten ogiltigförklarat kommissionens beslut om att inte göra invändningar mot det statliga stöd som Tyskland beviljat företaget Glunz AG.

Inre marknaden

EG-domstolen skall i mål C-445/06 tolka principen om medlemsstaternas utomobligatoriska skadeståndsansvar för åsidosättande av gemenskapsrätten. Generaladvokaten hävdar i sitt omfattande förslag till avgörande 2008-09-04 bland annat, att gemenskapsrätten inte ger producenter och marknadsförare av griskött någon sådan rättslig ställning genom vilken staten, vid bristande införlivande och tillämpning av direktiv, kan ådra sig skadeståndsansvar enligt gemenskapsrätten. I målet C-141/07 hade kommissionen yrkat att EG- domstolen skulle fastställa att Tyskland hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter genom att i lagen om apotek föreskriva att ett avtal om leverans av läkemedel skulle omfattas av kumulativa villkor, som i praktiken ledde till att det var omöjligt för apotek som är etablerade i andra medlemsstater än Tyskland att regelbundet förse ett sjukhus med läkemedel. EG-domstolen friade emellertid Tyskland i dom 2008-09-11 eftersom de tyska bestämmelserna ansågs nödvändiga för att uppnå målet med en hög nivå på skyddet för folkhälsan och eftersom de inte gick utöver vad som var nödvändigt för att uppnå detta mål.

Övriga rättsområden

I målen C-120/06 P och C-121/06 P prövade EG-domstolen fråga om upphävande av förstainstansrättens domar gällande skadeståndstalan grundad på att USA belagt import av produkter med en tilläggstull, vilken bemyndigats av WTO:s tvistlösningsorgan. Klagandena fick ingen framgång hos domstolen som i dom 2008-09-09 ogillade talan, dock med det samtidiga konstaterandet att förstainstansrätten hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning. Målet C-265/07 gällde exekutionsrätt och handelstransaktioner. EG-domstolen uttalade, efter analys av direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, i dom 2008-09-11 att det inte föreligger hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken den borgenär som innehar en exekutionstitel avseende en obestridd fordran, som en offentlig myndighet är skyldig att betala som ersättning för en handelstransaktion, inte kan inleda ett exekutivt förfarande mot myndigheten före utgången av en tidsfrist på 120 dagar från den dag exekutionstiteln delgavs myndigheten.

Direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, samt de allmänna principerna för gemenskapsrätten diskuterades i mål C-427/06. EG-domstolen uttalade i dom 2008-09-23 att gemenskapsrätten inte innehåller något förbud mot diskriminering på grund av ålder när den eventuella diskrimineringen inte har någon anknytning till gemenskapsrätten. Någon sådan anknytning uppstår inte genom artikel 13 EG eller genom direktiv 2000/78/EG, redan innan medlemsstatens frist för att införliva direktivet har löpt ut.

EG-domstolen har i mål C-465/07 att pröva fråga om vad som utgör förutsättning för att en person skall betraktas som "skyddsbehövande i övrigt". (Artikel 15 c i rådets direktiv 2004/83/EG.) - Generaladvokaten hävdar i sitt 2008-09-09 framlagda förslag till avgörande att en person bör betecknas som "skyddsbehövande i övrigt" om han eller hon visar att vederbörande, på grund av urskillningslöst våld som är så allvarligt att det med nödvändighet utgör ett sannolikt och allvarligt hot mot denna person, löper en verklig risk för hot mot liv eller lem i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.

Litauen fälldes genom dom 2008-09-11 i mål C-274/07 för fördragsbrott. Litauen hade enligt EG-domstolen underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv om användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationstjänster, genom att inte säkerställa att lokaliseringsuppgifter om den uppringande tillhandahålls räddningstjänsten vid alla samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112 via det allmänna telefonnätet.

NYA MÅL

Kommissionen har i mål C-274/08 väckt talan om fördragsbrott mot Sverige, bestående i att Sverige ska ha underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG1 genom att inte anta lämpliga åtgärder för att säkerställa kraven på funktionell åtskillnad mellan distributions- och produktionsintressen i ett vertikalt integrerat företag enligt artikel l5.2.b och c i nämnda direktiv samt genom att inte i enlighet med artikel 23.2.a i nämnda direktiv ålägga tillsynsmyndigheten ansvar för att på förhand godkänna åtminstone de metoder som används för att beräkna eller fastställa villkoren för tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer.

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

Torsdagen den 6 november 2008 meddelar EG-domstolen dom i mål C-291/07, Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet, där regeringsrätten ställt följande tolkningsfråga:
Skall artiklarna 9.2 e och 21.1 b i det sjätte mervärdesskattedirektivet1 och artiklarna 56.1 c och 196 i Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt tolkas så att den som förvärvar en konsulttjänst från en beskattningsbar person i ett annat EG-land, och som bedriver såväl viss ekonomisk verksamhet som verksamhet som faller utanför direktivens räckvidd, vid tillämpning av dessa artiklar skall anses som en skattskyldig/beskattningsbar person även om förvärvet görs enbart för den senare verksamheten?

ÖVRIGT

Ds 2008:69 "Genomförande av Kommissionens direktiv 2006/86/EG" (om tillämpning av direktiv 2004/23/EG med avseende på spårbarhetskrav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler) publicerades den 11 september 2008. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/10055/a/110719

Propositionen 2008/09:25 om Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism bordlades den12 september 2008. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/111231

Propositionen 2008/09:14 om Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) bordlades den 19 september 2008. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/111759

Propositionen 2008/09:16 om Godkännande av Dataskyddsrambeslutet bordlades den18 september 2008. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/111996

Propositionen 2008/09:18 om Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister bordlades den 18 september 2008. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/112032

Regeringen beslöt den 2 oktober 2008 att godkänna Socialdepartementets deltagande i ett EU-projekt kring säker elektronisk överföring av journal- och läkemedelsinformation mellan vårdgivare inom EU. Sverige kommer att leda projektet. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/11059/a/112693

Sieps Europapolitiska analys om Lissabonfördraget och det "rländska problemet", skriven av forskaren Carl Fredrik Bergström, kan hämtas på adressen:
http://www.sieps.se/epa/2008/epa2008_12.html.

Propositionen 2008/09:19 om Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder bordlades den 25 september 2008. Se härom:  http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/112862

Propositionen 2008/09:20 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet av utevarodomar bordlades den 25 september 2008. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/112876

Propositionen 2008/09:36 om Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m. bordlades den 6 oktober 2008. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10884/a/112864

Kommissionen har 2008-10-08 antagit ett förslag till ett direktiv om starkare gemensam konsumentlagstiftning. Läs ett längre pressmeddelande  se även:
http://www.regeringen.se/sb/d/10333/a/113125

 
Senast ändrad: 2008-10-20