JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nummer 6 2007

INLEDNING

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.
Processrätt

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
Avgöranden rörande Sverige
Förslag rörande Sverige
Institutionell rätt och allmänna principer
Processrätt
Civilrätt och civilprocessrätt
Skatterätt
Konkurrensrätt och statligt stöd
Inre marknaden
Immaterialrätt
Övriga rättsområden

NYA MÅL

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

ÖVRIGT

INLEDNING

Tillhör du dem som blir förvirrad av att EG-domstolen kommit med flera avgöranden på kort tid rörande tillåtligheten av det svenska förbudet mot privatimport av alkoholhaltiga drycker? Den första domen, som meddelades den 5 juni i år, i mål C-170/04, Rosengren m.fl. hade dessutom föregåtts av inte bara ett utan två förslag från olika generaladvokater, med motsatta slutsatser. Det målet rörde en begäran om förhandsavgörande, vilket formellt begränsar domstolens prövningsrätt till de frågor om tolkningen av EG-rätten som Högsta domstolen ställt, och svaret gäller formellt bara i det målet. Det avgörande från den 4 oktober som vi rapporterar om i denna upplaga av nyhetsbrevet, se nedan, rör däremot en fördragsbrottstalan som kommissionen väckt mot Sverige. Prövningen i ett sådant mål liknar den som sker i ett vanligt brottmål och domens rättsverkningar är, eftersom kommissionens talan bifölls, en skyldighet för Sverige att upphöra med den konstaterade överträdelsen av gemenskapsrätten. Sedan är det en annan sak att domstolens bedömning i den dom som nu meddelats helt skett med hänvisning till motsvarande bedömning i Rosengrenmålet, som om frågan vore res judicata.

Redaktörerna konstaterar att det under den period som förflutit sedan det senaste nyhetsbrevet varit mycket tunnsått med EG-rättsliga avgöranden i svensk domstol, i vart fall såvitt vi känner till (som synes endast ett avgörande).

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.

Processrätt (svenska domstolar)

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i beslut den 29 juni 2007 i mål Ö 376-07 avslagit ett överklagande från en i annat EU-land verksam advokat, som yrkat att den svenska timkostnadsnormen skulle frångås. Hovrätten hänvisade till EG-domstolens dom i mål C-289/02, enligt vilken advokater från andra medlemsländer inom EU inte har rätt till högre ersättning av vad taxor och ersättningsnormer i det land där målet handläggs anger. Hovrätten anmärkte att den i utlandet verksamme advokaten inte hade rätt till ersättning för svensk mervärdesskatt.

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

Avgöranden rörande Sverige

Domstolen meddelade den 4 oktober dom i mål C-186/05, kommissionen mot Sverige. Målet rörde en talan om fördragsbrott, angående detaljhandelsmonopolet för alkoholhaltiga drycker. De frågor som aktualiserades i målet var desamma som i mål C-170/04, Rosengren m.fl., som rörde ett förhandsavgörande. Domstolen fastslog följaktligen att Sverige hade åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 28 EG genom att förbjuda att privatpersoner importerar alkoholdrycker genom oberoende mellanhand eller yrkesmässig befordran, och detta förbud kunde inte anses vara befogat enligt artikel 30 EG.

Kommissionen väckte i juli 2005 talan hos EG-domstolen mot Sverige (mål C-294/05.) Kommissionen yrkade att domstolen skulle fastställa att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt artiklarna 2, 9, 10 och 11 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel i dess lydelse före den 31 maj 2000 och för tiden därefter i enlighet med rådets förordning (EG, EURATOM) nr 1150/2000 om genomförandet av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel. - I detta fördragsbrottsmål uppkom fråga om vissa handlingar skulle sekretessbeläggas. I samband med ansökningar om interventioner har EG-domstolen 2007-09-13 beslutat att intervenienterna får ta del av det skriftliga materialet i målet, men att Sverige ges bifall till sitt yrkande om att vissa handlingar skall hållas hemliga.

Förslag rörande Sverige

Regeringsrätten har begärt förhandsavgörande med en fråga om viss skattefrihet avseende inkomstskatt på utdelning utgör en restriktion för kapitalrörelse och - i sådant fall - om en sådan restriktion är rättfärdigad. Generaladvokaten lämnade 2007-09-11 följande förslag till avgörande (mål C-101/05) : Artiklarna 56 EG och 58 EG skall tolkas så, att en lagstiftning enligt vilken skattefrihet avseende inkomstskatt på utdelning som lämnas i form av andelar i ett dotterbolag bara får beviljas om det utdelande moderbolaget är hemmahörande i ett land inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EES) eller i en stat med vilken medlemsstaten har ingått ett skatteavtal som innehåller en bestämmelse om informationsutbyte, utgör en restriktion för en kapitalrörelse. - En sådan restriktion är rättfärdigad av behovet att upprätthålla en effektiv skattekontroll om skattefriheten är föremål för villkor vilkas uppfyllande de nationella skattemyndigheterna inte kan kontrollera med egna medel och det endast är de behöriga myndigheterna i det land där det utdelande bolaget är hemmahörande som kan inhämta de uppgifter som krävs för denna kontroll.

Institutionell rätt och allmänna principer

Målet C-91/05 gäller fråga om fördelning av behörighet mellan rådet och kommissionen (moratorium för handeldvapen och lätta vapen). Sverige har intervenerat i målet. Generaladvokaten hävdar i sitt 2007-09-19 lämnade förslag till avgörande att kommissionens talan mot Rådet bör ogillas. Enligt artikel 3 i fördraget om EU, som riktar sig till unionen i dess egenskap av "fasad" för de tre pelarna, krävs det att unionen särskilt skall säkerställa att den genomgående handlar samstämmigt i relationerna med omvärlden inom ramen för sin utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska politik och biståndspolitik.

Processrätt (EG-domstolen och förstainstansrätten)

Målet C-175/06 gäller processrätt och immaterialrätt, närmare bestämt fråga om nationell domstol är skyldig att vidta begärd åtgärd för bevissäkring även om stöd för sådan åtgärd inte återfinns i det egna landets lag. I sitt 2007-07-18 framlagda förslag till avgörande uttalar generaladvokaten: Åtgärd enligt en medlemsstats lagstiftning för att säkra och skaffa fram bevisning utgör sådan åtgärd för bevisupptagning som domstolar i en annan medlemsstat är skyldiga att verkställa på begäran av domstol i den första medlemsstaten, i den mån inget av de skäl som ger rätt att vägra verkställighet föreligger.

Civilrätt och civilprocessrätt

Domstolen meddelade den 4 oktober dom i mål C-429/05, angående en begäran om förhandsavgörande om tolkningen av direktiv 87/102/EEG om konsumentkrediter. Frågorna var dels huruvida en konsument kunde göra invändningar om fel eller dröjsmål gällande mot en fristående kreditgivare när den finansierade varan inte angivits i kreditavtalet, dels huruvida direktivet ger nationell domstol behörighet att tillämpa dessa bestämmelser ex officio. Den sistnämnda frågan ställdes mot bakgrund av rättspraxis från Cour de Cassation, enligt vilken det görs skillnad mellan indispositiva bestämmelser (règles d'ordre public de direction), som antagits i det allmännas intresse och som den nationella domstolen får beakta ex officio, och indispositiva skyddsbestämmelser (règles d'ordre public de protection), som antagits för att tillgodose intressen hos en viss kategori rättssubjekt och som endast rättssubjekt som tillhör denna kategori får åberopa. Bestämmelserna om konsumentkrediter tillhör den andra kategorin. Domstolen besvarade båda frågorna jakande.

Skatterätt

I dom 2007-07-18 i målet C-231/05 uttalade EG-domstolen följande: Det föreligger inget hinder för nationell lagstiftning, enligt vilken ett dotterbolag med hemvist i en medlemsstat har rätt att från sin skattepliktiga inkomst dra av ett koncernbidrag som det lämnar till sitt moderbolag endast om moderbolaget har sitt säte i samma medlemsstat.

EG-domstolen diskuterade i mål C-184/05 fråga om bevisbördan i ärenden rörande moms. Domstolen uttalade i dom 2007-09-27att skattemyndigheterna i en medlemsstat varifrån en försändelse eller transport av varor avgår är inte skyldiga att inom ramen för en leverans inom gemenskapen begära information från myndigheterna i den av tillhandahållaren utpekade destinationsmedlemsstaten.

I målet C-277/05 hade EG-domstolen att ta ställning till fråga om behållen handpenning är mervärdesskattepliktig. Domstolen uttalade följande i dom 2007-07-18: Belopp, som erlagts som handpenning för hotelltjänster och som ett hotell behåller då hotellgäst frånträder avtal, utgör avtalsvite vid avbokning, som erläggs för den skada som uppkommer när gästen uteblir utan direkt samband med tjänst som tillhandahålls mot vederlag. Beloppet är därför inte mervärdesskattepliktigt.

Konkurrensrätt och statligt stöd

Microsoft fick ett mycket begränsat bifall till sina yrkanden i målet T-201/04 hos Förstainstansrätten. Rätten delade i dom 2007-09-17 kommissionens uppfattning att Microsoft missbrukat sin dominerande ställning. Domen omfattar 1373 punkter och har fortfarande inte översatts till svenska.

Fråga om kommissionens tid för prövning av klagomål om påstått olagligt statligt stöd till offentliga sjukhus i Tyskland överskridit vad som var rimligt prövades i mål T-167/04. Förstainstansrätten ogillade i dom 2007-07-11 talan av tyskt privaträttsligt bolag, som var helt privatägt och som hade specialiserat sig på att driva sjukhus, om påstått olagligt statligt stöd till offentliga sjukhus i Tyskland. Kommissionens tid för prövning av klagomål hade enligt rätten inte överskridit vad som var rimligt.

Inre marknaden

I målet C-84/06 diskuterades fråga om krav på godkännande för saluföring av antroposofiska läkemedel. EG-domstolen uttalade i dom 2007-09-20 att antroposofiska läkemedel får saluföras endast om de har godkänts enligt något av de förfaranden som anges i artikel 6 i direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.

I målet C-297/05 prövades om Nederländerna gjort sig skyldigt till fördragsbrott rörande bilprovning. EG-domstolen fann i dom 2007-09-20 att Nederländerna hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 28 EG och 30 EG genom att prova fordon som är äldre än tre år och som tidigare har registrerats i andra medlemsstater innan de registreras i Nederländerna.

Målet C-260/04 gällde frihet att tillhandahålla tjänster och offentlig upphandling. EG-domstolen fällde genom dom 2007-09-13 Italien för fördragsbrott. Italien hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 43 EG och 49 EG, och framför allt åsidosatt den allmänna principen om öppenhet liksom skyldigheten att garantera ett tillräckligt mått av offentlighet, genom att förnya 329 koncessioner för vadhållning på hästar utan någon inbjudan till anbudsgivning.

Immaterialrätt

Mål C-275/06 gäller frågan om det är förenligt med gemenskapsrätten att medlemsstaterna fastställer att personrelaterade trafikuppgifter inte får lämnas ut för att möjliggöra civilrättsliga åtgärder mot intrång i upphovsrätten. Generaladvokaten hävdar i sitt 2007-07-18 framlagda förslag att så är fallet.

Målet C-17/06 gällde fråga om innehavaren av ett äldre varumärke har rätt att förhindra tredje mans användning av en beteckning som är identisk med det äldre varumärket. I dom 2007-09-11 uttalade EG-domstolen följande: Det är fråga om användning som innehavaren av ett äldre varumärke har rätt att förhindra när tredje man utan tillstånd använder en beteckning som är identisk med ett äldre varumärke avseende saluföring av varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats, om användningen med avseende på varorna skadar eller kan skada varumärkets funktion. Om så är fallet kan gemenskapsrätten endast utgöra hinder för förbud om tredje man vid användningen av kännetecknet handlar i enlighet med god affärssed.

I målet C-431/05 diskuterades fråga om artikel 33 i det s.k. TRIPs-avtalet, som gäller giltighetstid för skydd, kan ha direkt effekt. EG-domstolen uttalade i dom 2007-09-11 att gemenskapsbestämmelserna på patentområdet inte utgör hinder för att artikel 33 tillämpas direkt av en nationell domstol i enlighet med vad som föreskrivs i nationell rätt.

EG-domstolen hade i mål C-371/06 att pröva fråga om Benettons saluföring av klädesplagg med säregen form utgör intrång i rätten till två varumärken. Domstolen uttalade i dom 2007-09-20 att direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så att en form på en vara som ger varan ett betydande värde inte kan utgöra ett varumärke med stöd av direktivet, när formen före tidpunkten för registreringsansökan förvärvat attraktionskraft på grund av att den blivit välkänd som ett tecken med särskiljningsförmåga till följd av reklamkampanjer där varans särskilda egenskaper framhävs.

Övriga rättsområden

Målet C-430/05 gällde tolkningen av artikel 21 i direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering. EG-domstolen kom i domen 2007-07-05 fram till följande slutsats : Det föreligger inget hinder mot att en nationell lagstiftare, om de uppgifter som lämnats i ett börsprospekt som offentliggörs för att värdepapper skall upptas till officiell notering på en fondbörs visar sig vara felaktiga eller vilseledande, föreskriver administrativa sanktioner inte endast mot de personer som uttryckligen nämns som ansvariga i prospektet, utan även mot värdepapperens emittent och mot ledamöter i detta bolags styrelse utan åtskillnad, oberoende av om dessa angetts som ansvariga i prospektet.

Mål C-142/06 gällde Gemensamma tulltaxan, närmare bestämt fråga om nätverkskort med modemfunktion skall klassificeras som maskiner för databehandling. EG-domstolen lämnade i dom 2007-07-18 följande svar: Kombinationskort för montering i bärbara datorer skall efter den 1 januari 1996 klassificeras som maskiner för databehandling.

Målet C-503/04 gällde fråga om Tyskland gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom att inte följa domen i de förenade målen C-20/01 och C-28/01. I målet diskuterades också frågor om löpande vite och schablonbelopp. EG-domstolen konstaterade i domen i det nya målet 2007-07-18 att Tyskland hade underlåtit att följa tidigare dom men fann skäl att inte ålägga Tyskland att betala löpande vite eller schablonbelopp.

I målet C-458/05, som gällde arbetsrätt, definierade EG-domstolen begreppet ekonomisk enhet såsom en organisation som kan bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt syfte eftersträvas. Domstolen uttalade i domen 2007-09-13 att direktivet 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag skall tillämpas när en del av administrativ personal och en del av uthyrd arbetskraft övergår till ett annat företag som också bedriver uthyrning av arbetskraft för att där utöva samma arbeten för samma kunders räkning, och när, de tillgångar som omfattas av övergången är tillräckliga för att möjliggöra ett fortsatt tillhandahållande av de tjänster som är typiska för den ekonomiska verksamheten, utan att andra betydande tillgångar eller andra delar av företaget används.

I dom 2007-09-27 i målet C-351/04 konstaterade EG-domstolen att införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Egypten, Indien och Pakistan är ogiltig i den mån Europeiska unionens råd, vid fastställelsen av dumpningsmarginalen för produkten, tillämpade metoden med "nollställning" av de negativa dumpningsmarginalerna. Domstolen konstaterade också att Ikea har som importör rätt att vid nationell domstol åberopa EG-domstolens ogiltigförklaring av antidumpningstullar.

NYA MÅL

Lunds tingsrätt har begärt förhandsavgörande från EG-domstolen, målnummer där C310-07. Tolkningsfrågorna rör ett välkänt tema, nämligen det s.k. lönegarantidirektivet. Tingsrätten ställde följande frågor.

1. Är innebörden av artikel 8 a i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagare vid arbetsgivares insolvens, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG den att det för att ett företag skall anses vara verksamt på en viss medlemsstats territorium krävs att företaget har filial eller fast driftställe i den medlemsstaten?

2. Om fråga 1 besvaras nekande, vilka villkor skall uppfyllas för att ett företag skall anses vara verksamt i flera medlemsländer?

3. Om bolaget skall anses verksamt på flera medlemsstaters territorium och en arbetstagare utför arbete åt bolaget i flera av dessa medlemsstater; enligt vilka kriterier bestäms var arbetet normalt utförs?

4. Har artikel 8 a i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagare vid arbetsgivares insolvens, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG, direkt effekt?

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

Inget av svenskt intresse händer under den period som omfattas av nu offentliggjort kalendarium. Det kan dock noteras att domstolen den 2 oktober höll muntlig förhandling i mål C-415/05 P, Yusuf och Al Barakaat International Foundation / rådet och kommissionen, angående giltigheten av besluten att frysa tillgångar för vissa personer och organisationer med hänvisning till deras påstådda anknytning till talibanerna.

ÖVRIGT

Skärpta krav på revisionen av svenska företag föreslogs 2007-09-10 av Utredningen om revisorer och revision i betänkandet "Revisionsutskott m.m.; genomförande av 2006 års revisorsdirektiv". - Se härom
http://www.regeringen.se/sb/d/9429/a/87604 och
http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/87586.

Ministerrådet fattade 2007-09-26 beslut om att under 2008 avskaffa den obligatoriska trädan inom unionen. - Se härom http://www.regeringen.se/sb/d/9433/a/89059.

Enligt pressmeddelande 28 september 2007-09-28 har EU-kommissionen godkänt Sveriges nationella strukturfondsprogram för perioden 2007-2013. - Se härom
http://www.regeringen.se/sb/d/9431/a/89262.

EU:s transportministrar fattade 2007-10-01 beslut om ett nytt postdirektiv som innebär att hela EU:s postmarknad öppnas för konkurrens från den 31 december 2010. Av EU:s medlemsstater har 11 begärt undantag och kan skjuta upp genomförandet till senast 31 december 2012. - Se härom
http://www.regeringen.se/sb/d/9435/a/89446

 
Senast ändrad: 2007-10-11