JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyhetsbrev om EG-rätt nummer 5 2007

INLEDNING

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.
Straffrätt
Processrätt

Fri rörlighet

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
Domar rörande Sverige
Förslag rörande Sverige
Institutionell rätt och allmänna principer
Processrätt
Straffrätt och straffprocessrätt
Skatterätt
Konkurrensrätt
Fri rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster
Övriga rättsområden

NYA MÅL

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

ÖVRIGT

INLEDNING

Efter en lång och stärkande sommar är nyhetsbrevet tillbaka. I media rapporteras JK ha avslagit krav på ersättning från dem som fått sina alkoholhaltiga drycker köpta från annat EU-land tagna i beslag. Av rapporteringen att döma synes JK anse att även om det visat sig att svenska myndigheter gjort fel har överträdelsen av EU-rätten inte varit tillräckligt klar (jfr domen i förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur och Factortame). Från svensk horisont i övrigt synes bl.a. frågor om utvisning på grund av brott och mål om föräldrapenning för migrerande arbetstagare vara ständiga källor till nya domstolsavgöranden, medan alkoholskatter, principen om ne bis in idem i Schengenavtalet och mål angående huruvida en viss företeelse omfattas av sjätte mervärdesskattedirektivet ständigt synes vara på den europeiska tapeten. Därtill kan vi rapportera om ett förhoppningsvis svårslaget rekord: Sedan det senaste nyhetsbrevet utkom i juni har Sverige stämts av kommissionen för fördragsbrott i inte mindre än sex nya mål vid EG-domstolen.

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.

Straffrätt

Hovrätten över Västra Sverige utvisade i mål B 3167-07 en bulgariska i fem år efter att hon dömts för en grov stöld begången ca tre månader efter att hon dömts för en tidigare grov stöld. Kvinnan saknade anknytning till Sverige. Hovrättens majoritet, men inte den skiljaktige ledamoten, ansåg liksom tingsrätten att hennes personliga uppträdande var sådant att hon utgjorde ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot grundläggande samhällsintressen.

Processrätt

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i mål Ö 376-07 beslutat avslå ett överklagande av en tingsrätts beslut angående ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen till en i Frankrike verksam advokat. Med hänvisning till EG-domstolens dom i mål C-289/02 fastslog båda instanserna att den svenska timkostnadsnormen skulle tillämpas vid beräkningen av ersättningen för advokatens arbete. Tingsrätten hade tillerkänt biträdet mervärdesskatt. Hovrätten påpekade att den i Frankrike verksamma advokaten inte torde ha rätt till ersättning för svensk mervärdesskatt.

Fri rörlighet

Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd i två mål, 2917-05 och 7215-04, där frågan rör huruvida kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd. Målen rör huruvida det var riktigt att avslå ansökan om föräldrapenning från personer som bott och arbetat i Tyskland respektive Schweiz under minst 240 dagar före barnens födelse och där haft inkomster motsvarande en sjukpenning över lägstanivån, och sedan inflyttat till Sverige.

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

Domar rörande Sverige

Sverige vann framgång i målet T-229/04 hos Förstainstansrätten. Målet gällde fråga om ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2003/112/EG om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att föra in parakvat. Rätten konstaterade i dom 2007-07-11 att kommissionen påstått sig ha grundat sin bedömning att parakvat inte har någon skadlig verkan på djurs hälsa på undersökningen av de fjorton användningsområden som anmälaren angett. Vid utvärderingen av parakvats verkningar på harar och fågelembryon undersöktes emellertid endast två användningsområden. Kommissionen hade inte anfört några skäl till varför det inte var nödvändigt att undersöka övriga tolv användningsområden. Förstainstansrätten ansåg därför att kommissionen inte undersökt denna fråga i tillräcklig utsträckning. Förstainstansrätten konstaterade vidare att kommissionen grundat sin bedömning på ett underlag med stöd av vilket det inte gick att i tillräcklig utsträckning styrka att de åtgärder som den påstått skulle kunna minska riskerna för harar verkligen var effektiva och riskreducerande. - Förstainstansrätten underkände övriga grunder. - I domslutet anförde Förstainstansrätten bland annat: 1) Kommissionens direktiv 2003/112/EG av den 1 december 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att föra in parakvat ogiltigförklaras. 2) Kommissionen skall ersätta Sveriges rättegångskostnad och bära sin rättegångskostnad.

Förslag rörande Sverige

EG-domstolen har i mål C-167/05 att pröva fråga om Sverige gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom punktskatt på vin. Generaladvokaten föreslår i sitt 2007-07-18 lämnade förslag till avgörande att EG-domstolen fastställer att Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 90 andra stycket EG genom att tillämpa en punktskatt på vin som konkurrerar med öl som relativt sett är högre än den punktskatt som tillämpas på öl samt förpliktar Sverige att ersätta rättegångskostnaderna. Det svenska skattesystemet påverkar enligt generaladvokaten den potentiella konsumtionen av vin och missgynnar denna vara, som huvudsakligen importeras från andra medlemsstater, i förhållande till öl, som huvudsakligen tillverkas i Sverige.

Institutionell rätt och allmänna principer

Målet C-158/06 gällde fråga om stödmottagare i vissa fall kan slippa återbetalning av felaktigt utbetalade belopp. I dom 2007-06-21 uttalade EG-domstolen: Gemenskapsrätten utgör inte hinder för en tillämpning av rättssäkerhetsprincipen som innebär att en slutlig stödmottagare inte kan åläggas att återbetala felaktigt utbetalade belopp - när villkoren för ett finansiellt stöd som gemenskapen har beviljat en medlemsstat anges i beslutet om beviljande men inte har vare sig offentliggjorts eller meddelats stödmottagaren av medlemsstaten - under förutsättning att det styrks att stödmottagaren var i god tro. Medlemsstaten kan i sådant fall hållas ekonomiskt ansvarig för belopp som inte återbetalats för att gemenskapens rätt att återfå stödbelopp inte skall bli illusorisk.

Processrätt

I målet C-331/05P prövades fråga om ersättning för ekonomisk skada. EG-domstolen uttalade i dom 2007-06-28 att kostnader för förfarande hos Europeiska ombudsmannen inte ersätts. Domstolen ogillade den talan om ersättning för ekonomisk skada som organisation hade ådragit sig genom att anlita en advokat under klagomål inför ombudsmannen.

Nationella domstolar måste enligt EG-domstolens dom 2007-07-18 i mål C-119/05 säkerställa att gemenskapsrättens bestämmelser ges full verkan. Gemenskapsrätten utgör hinder för att tillämpa en sådan bestämmelse i nationell rätt i vilken principen om rättskraft stadfästs, om tillämpningen utgör ett hinder för att återvinna statligt stöd som har beviljats i strid med gemenskapsrätten och vars oförenlighet med den gemensamma marknaden har slagits fast i ett kommissionsbeslut som har vunnit laga kraft.

Straffrätt och straffprocessrätt

Principen ne bis in idem i artikel 54 i tillämpningskonventionen till Schengenavtalet prövades i två mål, C-367/05 och C-288/05, i vilka dom meddelades den 18 juli 2007. I det ena fallet rörde det sig om en smuggling över flera länder, men olika brott, där mannen varit häktad en kortare tid i samband med den första domen. I det andra fallet hade en kvinna först dömts för häleri och befattning med narkotikahandel i Nederländerna till sex månaders villkorligt fängelse, och därefter till två års fängelse i Belgien för hantering av pengar härrörande från narkotikabrott i Nederländerna. EG-domstolen uttalade bl.a. att bedömningen av huruvida det rörde sig om samma gärning inte var beroende av hur brottet klassificerats i olika nationella system, och att en villkorlig dom men inte häktning - även om den fick avräknas från straffet - var en påföljd som avtjänats eller var under verkställighet i tilläggskonventionens mening.

I målet C-305/05 diskuterades direktiv 91/308/EEG, artikel 6 i Europakonventionen, artikel 6.2 EU samt artiklarna 47 och 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Målet gällde fråga om den skyldighet att lämna uppgifter och att samarbeta med de myndigheter som har ansvar för att bekämpa penningtvätt som föreskrivs i gemenskapsrätten och som gäller för advokater strider mot rätten till en rättvis rättegång. - EG-domstolen fann i dom 2007-06-26 att den nämnda skyldigheten inte strider mot rätten till en rättvis rättegång, såsom denna garanteras genom Europakonventionen och artikel 6.2 EU.

I dom 2007-06-28 i mål C-467/05 slog EG-domstolen fast att begreppet "brottsoffer" inte omfattar juridiska personer. Rådets rambeslut 2001/220/RIF om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden skall enligt domstolen tolkas så att i ett straffrättsligt förfarande, och särskilt i ett förfarande om efterföljande verkställighet av en lagakraftvunnen fällande dom, omfattar begreppet "brottsoffer" inte juridiska personer som har lidit en direkt skada genom handlingar eller underlåtelser som strider mot den straffrättsliga lagstiftningen i en medlemsstat.

Skatterätt

I mål C-445/05 tolkades artikel 13 A.1 j i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG. EG-domstolen uttalade i dom 2007-06-14 att verksamhet som bedrivs av en enskild person i egenskap av fristående medarbetare, som ger stödundervisning samt håller kurser vid föräldracenter, kan endast omfattas av undantaget från mervärdesskatteplikt om denna verksamhet består i undervisning som en lärare ger för egen räkning och under eget ansvar och den omfattar skolundervisning eller universitetsutbildning.

Frågor om undantag från skatteplikt för mervärdesskatt diskuterades i mål C-453/05. I domslutet uttalade EG-domstolen 2007-06-21 bland annat följande: Den omständigheten att en skattskyldig person analyserar förmögenhetssituationen för kunder som denne bearbetat i syfte att kunna erbjuda krediter hindrar inte ett erkännande av tillhandahållanden som avser förhandling om krediter och som är undantagna från skatteplikt om det är så att den skattskyldiges tillhandahållande i form av förhandling om krediter skall anses utgöra det huvudsakliga tillhandahållandet och tillhandahållandet i form av förmögenhetsrådgivning anses vara underordnat detta, varför det underordnade tillhandahållandet skall ges samma skattemässiga behandling som det överordnade.

Begreppet "ekonomisk verksamhet" diskuterades i mål C-284/04. EG-domstolen fann i dom 2007-06-26 att tilldelning via auktion från nationell regleringsmyndighet med ansvar för frekvenstilldelning av rättigheter att använda frekvenser i det elektromagnetiska spektrumet i syfte att tillhandahålla allmänheten mobilteletjänster inte utgör inte ekonomisk verksamhet i den mening som avses i sjätte direktivet. Sådan tilldelning omfattas följaktligen inte av tillämpningsområdet för direktivet.

I målet C-363/05 prövades dels fråga om begreppet "särskilda investeringsfonder" kan omfatta sådana särskilda investeringsfonder med fast aktiekapital som investmentbolag, dels fråga om undantagsbestämmelse i sjätte direktivet 77/388 har direkt effekt. EG-domstolen uttalade i dom 2007-06-28 bland annat följande: Medlemsstaterna förfogar - med iakttagande av bland annat principen om skatteneutralitet - över ett utrymme för skönsmässig bedömning när de fastställer vilka fonder i den egna medlemsstaten som omfattas av begreppet "särskilda investeringsfonder" med avseende på undantag från skatteplikt för mervärdesskatt. Undantagsbestämmelsen i artikel 13 B d 6 i sjätte direktivet 77/388 har direkt effekt.

I dom 2007-07-05 i målet C-321/05 konstaterade EG-domstolen att gemenskapsrätten i princip utgör hinder mot att utbyte av bolagsandelar beskattas. En utdelning skall enligt domstolen inte tas med vid beräkningen av "kontant betalning" enligt direktivet 90/434/EEG om gemensamt beskattningssystem för bland annat fusion och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater, och ett utbyte av andelar utgör därmed ett "utbyte av aktier eller andelar" i den mening som avses i direktivet.

Konkurrensrätt

Målet C-76/06P gällde fråga om upphävande av förstainstansrättens dom i mål (T 33/02) rörande en kartell inom zinksektorn. - EG-domstolen ogillade i dom 2007-06-07 samtliga de tre grunder som åberopats av Britannia Alloys & Chemicals Ltd till stöd för upphävande av förstainstansrättens dom rörande konkurrensbegränsande samverkan inom zinksektorn.

Genom dom 2007-07-11 i mål T-170/06 upphävde Förstainstansrätten kommissionens beslut rörande rådiamanter. Rätten ogiltigförklarade kommissionens beslut enligt vilket diamantleverantören De Beers åtaganden att upphöra med sina inköp av rådiamanter från Alrosa gjorts bindande.

Fri rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster

Målet C-182/06 gällde fri rörlighet för personer samt skatterätt. EG-domstolen konstaterade i dom 2007-07-18 att gemenskapsrätten utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken en gemenskapsmedborgare, som saknar hemvist i den medlemsstat där denne har huvuddelen av sina skattepliktiga inkomster, saknar rätt att kräva att underskott vid uthyrning av fast egendom belägen i en annan medlemsstat som denne inte nyttjar för eget bruk skall beaktas vid fastställandet av tillämplig skattesats, medan den som har hemvist i den förstnämnda staten har en sådan rätt.

I målet C-231/05, som gällde etableringsfrihet och skatterätt diskuterades fråga gällande koncernbidrag. EG-domstolen fann i dom 2007-07-18 att det inte föreligger hinder för nationell lagstiftning, enligt vilken ett dotterbolag med hemvist i en medlemsstat har rätt att från sin skattepliktiga inkomst dra av ett koncernbidrag som det lämnar till sitt moderbolag endast om moderbolaget har sitt säte i samma medlemsstat.

Övriga rättsområden

I målet C-127/05, som gällde socialrätt och arbetsrätt, prövades fråga om UK gjort sig skyldigt till fördragsbrott rörande arbetstagares säkerhet och hälsa. EG-domstolen konstaterade i dom 2007-06-14 att kommissionen inte hade styrkt att UK underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 och 5.4 i direktiv 89/391 genom att inskränka arbetsgivarens skyldighet att svara för att arbetstagarens säkerhet och hälsa tryggas i alla avseenden som är förbundna med arbetet till en skyldighet att göra detta så långt som är skäligen möjligt. EG-domstolen ogillade därför kommissionens talan.

Målet C-64/06 gällde tolkning av direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. EG-domstolen uttalade i dom 2007-06-14 att regleringsmyndighet har rätt att pröva om telekommunikationsföretag är skyldigt att ingå avtal. Domstolen fann att den tjeckiska telekommunikationsmyndigheten hade rätt att pröva om ett telekommunikationsföretag med betydande inflytande på marknaden var skyldigt att ingå avtal om samtrafik mellan dess nät och en annan operatörs nät.

Tolkningsfrågan i mål C-181/06 rörande transporträtt hade sin grund i en tvist mellan Deutsche Lufthansa AG ") och ANA - Aeroportos de Portugal SA angående ett beslut av ANA om påförande av avgifter för administrativa marktjänster och övervakning. EG-domstolen uttalade i dom 2007-07-05 att gemenskapsrätten - med visst undantag - utgör hinder mot nationella bestämmelser enligt vilka flygplatsledning påför avgift för administrativa marktjänster och övervakning för leverantörer av marktjänster.

NYA MÅL

1. Kommissionen har i mål C-341/07 väckt talan om fördragsbrott mot Sverige och yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 20041 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv eller, i vart fall, genom att inte underrätta kommissionen om detta.

2. Kommissionen har i mål C-246/07 väckt talan om fördragsbrott mot Sverige och yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket Sverige genom att ensamt föreslå att ett ämne, PFOS (perfluoroktansulfonat), skall läggas till i bilaga A till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar, inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 10 och artikel 300.1 i EG-fördraget.

3. Kommissionen har i mål C-257/07 väckt talan om fördragsbrott mot Sverige och yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG1 av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om detta.

4. Kommissionen har i mål C-258/07 väckt talan om fördragsbrott mot Sverige och yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG1 av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster genom att inte anta de lagar och andra f6rfattningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om detta.

5. Kommissionen har i mål C-259/07 väckt talan om fördragsbrott mot Sverige och yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt kommissionens direktiv 2005/51/EG1 av den 7 september 2005 om ändring av bilaga XX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG2 och bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG3 avseende offentlig upphandling genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om detta.

6. Kommissionen har i mål C-223/07 väckt talan om fördragsbrott mot Sverige och yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 200l/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG av den 29 april 2004 om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets direktiv 200 l/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga for att följa dessa direktiv eller, i vart fall, genom att inte underrätta kommissionen om detta.

7. I mål C-251/07 har Högsta domstolen beslutat hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen för förhandsavgörande:

  1. Skall, vid tolkning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG1 om förbränning av avfall, när ett kraftvärmeverk består av flera enheter (pannor) varje enhet bedömas som en anläggning eller skall bedömningen avse kraftvärmeverket i dess helhet?
  2. Skall en anläggning konstruerad för avfallsförbränning men med produktion av energi som huvudsakligt ändamål vid tolkning av direktivet klassificeras som en förbränningsanläggning eller som en samförbränningsanläggning?

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

Inga mål av svenskt intresse kommer att avgöras av EG-domstolen under den tid som f.n. går att överblicka (fram till den 21 september). Inte heller sker det några förhandlingar av intresse för svensk del under denna tid. EG-domstolens höstsession inleddes den 3 september.

ÖVRIGT

Kommissionen publicerade 2007-06-06 en "Grönbok" COM(2007) 301 final om det framtida gemensamma europeiska systemet för asyl. Den återfinns under adressen:
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2007_301_en.pdf

Regeringen lämnade 2007-07-06 synpunkter på EU-kommissionens grönbok gällande en översyn av reglerna om allmänhetens tillgång till EU-dokument. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/9305/a/85451

Justitiedepartementet publicerade 2007-07-09 Ds 2007:19 "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG". Den återfinns under adressen:
http://www.regeringen.se/sb/d/8588/a/85357

Enligt pressmeddelande 2007-07-09 från Justitiedepartementet skall upphovsmän, patenthavare och varumärkeshavare få bättre möjligheter att ingripa mot intrång i deras rättigheter. Det föreslås i en departementspromemoria om genomförande av EG-direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det civilrättsliga sanktionsdirektivet). Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/9305/a/85351

Kommissionen förbereder en översyn av kosmetikadirektivet, som på EU-nivå reglerar kraven på kosmetiska produkter och hygienprodukter. För att skärpa miljökraven för dessa produkter sände tre svenska ministrar enligt pressmeddelande 2007-07-20 ett brev till kommissionen. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/9340/a/85775

Enligt pressmeddelande den 22 augusti 2007 har EU-kommissionen har godkänt Sveriges samtliga regionala strukturfondsprogram för perioden 2007-2013. Se närmare härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/9315/a/86394

 
Senast ändrad: 2007-09-04