JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyhetsbrev om EG-rätt nummer 4 2009

INLEDNING

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.
Straffrätt
Skatterätt
Konkurrensrätt
Arbetsrätt

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
Avgöranden rörande Sverige
Förslag till avgöranden rörande Sverige
Institutionell rätt och allmänna principer
Processrätt
Skatterätt (EG)
Offentlig upphandling
Konkurrensrätt och statligt stöd
Inre marknaden
Övriga rättsområden

NYA MÅL

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

ÖVRIGT

INLEDNING

Det sista Nyhetsbrevet innan sommaren innehåller en hel del intressanta avgöranden. EG-domstolen har i mål C-243/08 fastslagit att en nationell domstol är skyldig att i ett dispositivt tvistemål ex officio ogiltigförklara ett avtalsvillkor som är oskäligt till nackdel för konsumenten, så snart domstolen den har kännedom om de rättsliga eller faktiska omständigheter som krävs för att konstatera att villkoret är oskäligt. Se nedan under Övriga rättsområden. EG-domstolen har vidare uttalat sig om möjligheterna för nationella myndigheter att förbjuda användning av vattenskotrar, se under Avgöranden rörande Sverige. Från svensk horisont noteras bl.a. Marknadsdomstolens dom i det s.k. asfaltkartellmålet. Med kort information om dessa och andra avgöranden önskar vi en trevlig sommar, och återkommer igen till hösten.

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.

Straffrätt

Högsta domstolen har i beslut den 10 juni 2009 i mål Ö 5407-08 beviljat utlämnande i enlighet med en Europeisk arresteringsorder av en person för straffverkställighet i Polen. Arresteringsordern hade utfärdats av polsk domstol. I den angavs det att den grundades på en verkställbar dom den 12 oktober 2004 och ett verkställbart beslut den 17 november 2006 och att Daniel Drzewiecki dömts för brott som enligt svensk lag motsvarar misshandel till fängelse tio månader.
Hovrätten hade upphävt tingsrättens beslut om överlämnande till Polen, och angivit bl.a. att det av handlingarna inte framgick annat än att 2006 års beslut fattats i Daniel Drzewieckis utevaro, att det saknades uppgifter om att han kallats eller på annat sätt informerats om tidpunkt och plats för det förfarande som ledde fram till det beslutet och att inga garantier om möjlighet till förnyad prövning lämnats av polska myndigheter.
Högsta domstolen uttalade bl.a. att rambeslutet om en europeisk arresteringsorder bygger på principen om ömsesidigt erkännande. Den verkställande staten ska inte pröva om domen eller beslutet som ligger till grund för arresteringsordern är korrekt utan ska godta uppgifterna i arresteringsordern. Av 2 kap. 1 § arresteringsorderlagen följer att överlämnande inte kan vägras i andra fall än då det finns laglig grund för det. Ett sådant fall kan vara att påföljden utdömts vid en rättegång som hållits i den eftersöktes utevaro utan att denne kallats eller fått information om den, om det inte garanteras att det kommer att finnas möjligheter till omprövning. Då Daniel Drzewiecki kallats till den förhandling som ledde fram till domen den 12 oktober 2004, i vilken han dömdes till villkorligt fängelse, och beslutet den 17 november 2006 enbart rörde verkställighet av detta fängelsestraff fanns inte laglig grund att vägra överlämnande.

Skatterätt

Regeringsrätten har i dom den 11 juni 2009 i mål 3948-05 fastslagit att matlagningsvin (olämpligt som dryck efter att salt tillförts) med en alkoholhalt om 4,8 liter ren alkohol per 100 kilo omfattas av undantaget från punktskatteplikt enligt 7 § första stycket 5 i lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Förutom att vara av intresse för oss matlagningsintresserade illustrerar avgörandet den terminologiska skillnaden mellan förhandsbesked, vilket skatterättsnämnden lämnat i frågan, och förhandsavgörande, vilket EG-domstolen lämnat i målet (EG-domstolens mål C-458/06).

Konkurrensrätt

Marknadsdomstolen har i dom den 28 maj 2009 i mål 2009:11 prövat det s.k. asfaltkartellmålet. Domen är mycket omfattande. Sammanfattningsvis höjdes konkurrensskadeavgiften för NCC från 150 till 200 miljoner kronor, medan konkurrensskadeavgiften för ett antal övriga företag minskade något och Konkurrensverkets talan mot Svenska Väg AB ogillades. Bedömningen i målet grundar sig på såväl den svenska konkurrenslagstiftningen (KL) som artikel 81 EG. Marknadsdomstolen har avgjort målet utan att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Marknadsdomstolen har bl.a. uttalat i domen att bedömningen av frågor om beviskrav och bevisbörda, trots hänvisningen till EG-rätten i 6 § KL, ska avgöras utifrån svensk rätt, eftersom 6 § KL endast tar sikte på materiella bestämmelser och frågor om beviskrav och bevisbörda rör förfarandet som sådant.

Arbetsrätt

Arbetsdomstolen har i (mellan)dom nr 39 fastslagit att lagvalsklausuler (utpekande svensk rätt) i två vid olika tillfällen efter stridsåtgärder tecknade kollektivavtal rörande ett fartyg registrerat i Panamas skeppsregister är giltiga. Parterna var eniga om att frågan om lagvalsklausulernas giltighet skulle avgöras med tillämpning av svensk rätt. Bolaget hade gjort gällande att lagvalsklausulerna var ogiltiga dels på avtalsrättslig grund (tvång etc.), dels på grund av att de stridsåtgärder som vidtagits var otillåtna enligt MBL, och undantaget i 42 § tredje stycket MBL (lex Britannia) såsom oförenlig med EES-rätten inte skulle tillämpas. Arbetsdomstolen fastslog (med hänvisning till Laval-utredningen, SOU 2008:123) beträffande den sistnämnda grunden att undantaget i 42 § tredje stycket MBL alltjämt skulle tillämpas, och förklarade med tillämpning av artikel 8.1 i Romkonventionen lagvalsklausulerna giltiga. Den avslog även begäran att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

Avgöranden rörande Sverige

Sverige fälldes genom dom 2009-05-14 i målet C-322/08 för fördragsbrott. EG-domstolen uttalade i domslutet: Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. - Sverige ska ersätta rättegångskostnaderna.

Luleå tingsrätt begärde i februari 2005 förhandsavgörande av EG-domstolen. Begäran avsåg tolkningen av artiklarna 28 EG - 30 EG, och av direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar, i dess lydelse enligt direktiv 2003/44/EG. Begäran framställdes i ett brottmål där åtal väckts mot P.M. och J.R. för brott mot ett i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter, i dess lydelse enligt ändringsförordning 2004:607 ("vattenskoterförordningen"), föreskrivet förbud mot användning av vattenskotrarTingsrättens frågor hade följande lydelser:
1. a) Utgör artiklarna 28 - 30 i EG-fördraget hinder för nationella bestämmelser som innebär förbud mot användning av vattenskoter på annan plats än allmän farled eller vattenområde för vilket lokal myndighet meddelat tillåtande föreskrift, så som i den svenska vattenskoterförordningen?
1. b) Utgör i annat fall artiklarna 28 - 30 i EG-fördraget hinder för en medlemsstat att tillämpa bestämmelser av detta slag på ett sådant sätt att användning av vattenskoter förbjuds även i vattenområden som ännu inte varit föremål för utredning av lokal myndighet om tillåtande föreskrift för området skall meddelas eller inte?
2. Utgör direktiv 94/25 hinder för sådana nationella bestämmelser om förbud mot användning av vattenskoter som angetts ovan?
EG-domstolen lämnade i dom 2009-06-04 (mål nr C-142/05) följande svar:
1) Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG av den 16 juni 2003, utgör inte hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken det av miljöskyddshänsyn är förbjudet att använda vattenskotrar utanför anvisade vattenområden.
2) Artiklarna 28 EG och 30 EG utgör inte hinder för en sådan nationell lagstiftning, under förutsättning a) att de behöriga nationella myndigheterna är skyldiga att vidta de genomförandeåtgärder som krävs för att anvisa de vattenområden, utanför de allmänna farlederna, i vilka vattenskotrar får användas, b) att de behöriga myndigheterna faktiskt har utövat den behörighet som de getts i detta avseende och att de har anvisat de vattenområden som uppfyller kraven i den nationella lagstiftningen, samt c) att sådana åtgärder har vidtagits inom rimlig tid från det att den nationella lagstiftningen trädde i kraft.
Det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera om dessa förutsättningar är uppfyllda i det mål som den har att avgöra.

EG-domstolen fällde genom dom 2009-06-04 i mål C-555/08 Sverige återigen för fördragsbrott. Domstolen uttalade i domslutet: Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet när det gäller finansiella företag som behöver tillstånd från en offentlig instans, särskilt banker och försäkringsbolag.

Förslag till avgöranden rörande Sverige

---

Institutionell rätt och allmänna principer

---

Processrätt

Mål C-180/06 gällde fråga om domstols behörighet. EG-domstolen konstaterade bl.a. följande i domen 2009-05-14: Artikel 15.1 c i förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område är inte tillämplig på en talan där en konsument har väckt talan, med tillämpning av lagstiftningen i den medlemsstat i vilken konsumenten har hemvist och vid domstolen inom vars domsaga hemvisten är belägen, om att ett postorderföretag med hemvist i en annan medlemsstat ska förpliktas att betala ut en förespeglad vinst, i den situationen då näringsidkaren inte i avtal har åtagit sig att betala ut den utlovade vinsten till den konsumenten. Bestämmelsen är endast tillämplig på en sådan talan om konsumenten - efter att ha mottagit det bedrägliga löftet - har ingått ett avtal med postorderföretaget, vilket tagit sig uttryck i att den förstnämnda parten har beställt varor av den sistnämnda parten.

I målet T-136/08, som gällde immaterialrätt, diskuterades fråga om återställande av försutten tid. Förstainstansrätten kom i sin dom 2009-05-13 fram till att återställande av försutten tid kan beviljas endast i samband med exceptionella händelser som erfarenhetsmässigt är oförutsägbara. Rätten ogillade därför talan av Aurelia Finance SA mot beslut av Harmoniseringsbyrån rörande ansökan om återställande av försutten tid.

Se även mål C-243/08 under "Övriga rättsområden" som gäller fråga om ex officio-prövning.

Skatterätt (EG)

EG-domstolen har efter begäran om förhandsavgörande i mål C-242/08 att pröva fråga om övertagande av avtal om återförsäkring är undantaget från skatteplikt. Generaladvokaten hävdar i sitt 2009-05-13 framlagda förslag till avgörande att övertagande av avtal om återförsäkring inte utgör en försäkringstransaktion enligt rådets sjätte direktiv 77/388/EEG rörande mervärdesskatt samt att övertagande inte kan vara undantaget från mervärdesskatteplikt på grundval av direktivet.

I dom 2009-06-04 i målet C-102/08 preciserade EG-domstolen förutsättningarna för visst undantag från skatteplikt. Domstolen fann att det krävs en uttrycklig bestämmelse för att av offentligrättsliga organ bedrivna verksamheter ska kunna undantas från skatteplikt och uttalade: Offentligrättsliga organ ska betraktas som skattskyldiga när det gäller verksamheter eller transaktioner som de utför i egenskap av myndighet, inte bara när en behandling av dem som icke skattskyldiga skulle leda till konkurrenssnedvridning av viss betydelse till nackdel för konkurrerande privaträttsliga subjekt, utan även när en sådan behandling skulle leda till konkurrenssnedvridning till nackdel för dem själva.

Offentlig upphandling

I målet C-538/07 diskuterades fråga om nationell lagstiftning får innehålla förbud för bolag att som konkurrenter delta i samma förfarande för offentlig upphandling, om det föreligger ett kontrollförhållande mellan dem. EG-domstolen uttalade i dom 2009-05-19: Artikel 29 i direktiv 92/50/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster ska tolkas så att den inte utgör hinder för att en medlemsstat, utöver de grunder för uteslutning som anges i denna bestämmelse, inför andra grunder för uteslutning i syfte att säkerställa att principerna om likabehandling och insyn iakttas, förutsatt att dessa åtgärder inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå detta mål.

EG-domstolen har efter begäran om förhandsavgörande att i mål C-196/08 pröva frågor om det rättsliga systemet med mekanismer för "offentlig-privat partnerskap". Generaladvokaten hävdar i sitt 2009-06-02 framlagda förslag till avgörande att artiklarna 43 EG, 49 EG och 86 EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG och 2004/17/EG - under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda - inte utgör hinder för direkt tilldelning av en offentlig tjänst till ett halvoffentligt bolag som bildats särskilt för ändamålet.

Konkurrensrätt och statligt stöd

I målet C-8/08 diskuterades kriterier rörande frågan om ett samordnat förfarande har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. EG-domstolen konstaterade i dom 2009-06-04: EG-domstolen: Ett samordnat förfarande har konkurrensbegränsande syfte om det på grund av dess innehåll och syfte, samt med beaktande av det juridiska och ekonomiska sammanhang i vilket det ingår, är konkret ägnat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden. Det är inte nödvändigt att konkurrensen verkligen hindras, begränsas eller snedvrids. Det är inte heller nödvändigt att det föreligger ett direkt samband mellan förfarandet och konsumentpriserna. Ett informationsutbyte mellan konkurrenter ska anses ha ett konkurrensbegränsande syfte om det är ägnat att undanröja osäkerhet om hur de berörda företagen har för avsikt att agera.

Inre marknaden

I de förenade målen C-171/07 och C-172/07, som gällde  rätt till fri etablering, diskuterades fråga om rätten att äga och driva apotek kan förbehållas personer som är farmaceuter. EG-domstolen fann i dom 2009-05-19 att artiklarna 43 EG och 48 EG inte utgör hinder för nationella bestämmelser vilka hindrar personer som inte är farmaceuter från att äga och driva apotek. -  I dom samma dag fick kommissionen i målet C-531/06 inte bifall till sin talan mot Italien om fördragsbrott rörande rätten att driva apotek. EG-domstolen uttalade: Domstolen ogillar kommissionens talan mot Italien för fördragsbrott rörande bibehållande av lagstiftning enligt vilken rätten att driva privata apotek för detaljhandel är förbehållen fysiska personer med farmaceutexamen och av lagbestämmelser som gör det omöjligt för distributionsföretag att förvärva andelar i bolag som driver kommunala apotek.

EG-domstolen har efter begäran om förhandsavgörande att pröva fråga om företag i nationell bestämmelse kan åläggas skyldighet att förhandla om samtrafik oberoende av om de har ett betydande inflytande på marknaden. Generaladvokaten hävdar i sitt förslag till avgörande 2009-05-14 att Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter skall tolkas så att i en nationell bestämmelse kan vilka företag som helst, oberoende av om de har ett betydande inflytande på marknaden, åläggas en skyldighet att förhandla om samtrafik, under förutsättning att de är operatörer av allmänna telekommunikationsnät.

Målet C-161/08 gällde lagstiftning om tullar, närmare bestämt tolkning av bestämmelser om uppbörd av tullar till följd av internationell transport med TIR-carnet resp. ATA-carnet. EG-domstolen övade sig i domslutet 2009-05-14 i användning av negationer på följande sätt: Gemenskapsrätten rörande användning av TIR-carnet och ATA-carnet som transiteringshandlingar innebär att en underlåtenhet att iaktta fristen för att underrätta innehavaren av TIR-carneten om att denna carnet inte avstämplats inte får till följd att de behöriga tullmyndigheterna inte längre har rätt att uppbära de tullar och andra avgifter som ska betalas till följd av internationell transport av varor som genomförts med carneten.

Övriga rättsområden

Målet C-243/08 gällde konsumenträtt rörande fråga om nationell domstol är skyldig att ex officio pröva om ett avtalsvillkor är oskäligt. EG-domstolen underströk i dom 2009-06-04 att ett oskäligt avtalsvillkor inte binder en konsument samt uttalade: Nationell domstol är skyldig att ex officio pröva om ett avtalsvillkor är oskäligt så snart som den har kännedom om de rättsliga eller faktiska omständigheter som krävs för detta. Om domstolen finner att ett sådant villkor är oskäligt, ska den inte tillämpa villkoret såvida inte konsumenten invänder häremot.

Målet C-504/07 gällde transporträtt, fråga om en medlemsstat får ålägga ett statligt företag att tillhandahålla vissa offentliga tjänster. EG-domstolen uttalade i dom 2009-05-07 bl.a.: Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 ska tolkas så att medlemsstaterna får ålägga ett statligt företag, vilket ansvarar för kollektivtrafiken i en kommun, att tillhandahålla offentliga tjänster, och att ersättning för skada till följd av sådana skyldigheter ska utgå i enlighet med bestämmelserna i förordningen.

Fråga om det krävs att beslut rörande miljökonsekvensbeskrivning innehåller skälen till att behörig myndighet beslutat att en sådan bedömning inte är nödvändig prövades i mål C-75/08. EG-domstolen konstaterade i dom 2009-04-30: Artikel 4 i rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt ska tolkas så att det inte krävs att själva beslutet, vari slutsatsen dras att det inte är nödvändigt att ett projekt som omfattas av bilaga II till direktivet blir föremål för en bedömning av dess miljöpåverkan, innehåller skälen till att den behöriga myndigheten beslutade att en sådan bedömning inte var nödvändig. För det fall en berörd person gör en begäran härom är myndigheten emellertid skyldig att informera vederbörande om skälen till att beslutet fattades eller tillhandahålla relevanta uppgifter och dokument.

I målet T-165/06, som gällde immaterialrätt, hade modedesignern Elio Fiorucci, Milano, Italien, yrkat att förstainstansrätten skulle i första hand, ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 6 april 2006 om ett ogiltighets- och upphävandeförfarande mellan Elio Fiorucci och Edwin Co. Ltd, och förklara gemenskapsvarumärket ELIO FIORUCCI ogiltigt, samt, i andra hand, förklara gemenskapsvarumärket ELIO FIORUCCI upphävt. Förstainstansrätten ogiltigförklarade beslutet, eftersom artikel 8.3 i den italienska lagen om industriell och immateriell äganderätt i beslutet hade tolkats på ett sådant sätt att det förelåg felaktig rättstillämpning.

NYA MÅL

EG-domstolen har ny hemsida, se http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ingangssida

Inga nya mål finns att redovisa under perioden.

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

Torsdagen den 18 juni hålls muntlig förhandling i mål C-274/08, kommissionen mot Sverige, angående fördragsbrott (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG).

ÖVRIGT

Den 13 maj 2009 bötfällde Kommissionen den amerikanska tillverkaren av datorrelaterade produkter, Intel, med 1,06 miljarder euro. Kommissionen anser att Intel brutit mot EU:s konkurrensregler på två punkter. Se härom: http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/business/news_date_796_sv.htm

Regeringen bordlade den 26 maj 2009 Prop. 2008/09:187 "Genomförande av tjänstedirektivet". Se härom:  http://www.regeringen.se/sb/d/11558/a/127019     
http://www.regeringen.se/sb/d/11949/a/127018  och
http://www.regeringen.se/sb/d/5353/a/126651

Regeringen bordlade den 26 maj 2009 Prop. 2008/09:192 "Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta". Se härom:  http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/127092

Kommissionen har startat en webbplats på vilken man finner artiklar om EU hämtade från ledande dagstidningar översatta till 10 språk. Se härom:
http://www.eubusiness.com/news-eu/1243343822.05

Webbplatsen för Sveriges ordförandeskap lanserades den 1 juni 2009. Se ytterligare information om denna på adressen:
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/eu_issues/news_date_test_1_sv.htm

Regeringen beslöt lagrådsremiss den 8 maj 2009 rörande "En ny Luganokonvention" Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/11383/a/126093
Proposition rörande samma ämne bordlades den 3 juni 2009, Prop. 2008/09:205. Se härom:  http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/127754

Kommittédirektiv Dir. 2009:54 rörande "Underhållsskyldighet i internationella situationer" beslöts den 8 juni 2009. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/11384/a/127931

Information rörande Kommissionens strategi för Östersjöregionen återfinns under adressen: http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/regions/news_date_729_sv.htm

Kommissionen förslog den 10 juni 2009 stärkta rättigheter för EU:s medborgare som en del i det s.k.Stockholmsprogrammet. Stärkta rättigheter för medborgare bl.a. när det gäller skyddet av personuppgifter, bättre rättssäkerhet, ökat skydd mot organiserad brottslighet samt närmare asyl- och immigrationssamarbete. Det var huvudpunkterna när EU-kommissionen lade fram två meddelanden om åtgärder för en ny femårig handlingsplan, Stockholmsprogrammet, om en gemensam politik om medborgarskap, rättvisa, säkerhet, asyl och invandring. Stockholmsprogrammet kommer att ersätta det nuvarande femåriga Haagprogrammet som löper ut i december 2009. Namnet kommer från att handlingsplanen kommer att klubbas under toppmötet i december, dvs. med Sverige som EU:s ordförandeland. - Se härom:
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/justice/news_date_754_sv.htm
och
http://www.regeringen.se/sb/d/11984/a/128076
Senast ändrad: 2009-08-18