JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyhetsbrev om EG-rätt nummer 2 2009

INLEDNING

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
Avgöranden rörande Sverige
Institutionell rätt och allmänna principer
Processrätt
Skatterätt
Konkurrensrätt och statligt stöd
Inre marknaden
Övriga rättsområden

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

ÖVRIGT

INLEDNING

Statistiken för verksamheten i EU:s domstolar under år 2008 visar att handläggningstiden för mål om förhandsavgörande är kortare än på 20 år, trots att antalet gemenskapsrättsliga mål ökat stadigt de senaste åren. För mål om förhandsavgörande är tidsåtgången i genomsnitt 16,8 månader. EG-domstolen avslutade 567 mål år 2008. Talan väcktes i 592 nya mål, fler än de 580 nya målen år 2007, vilket då var den högsta siffran i domstolens historia. - Förstainstansrätten avgjorde 605 mål under år 2008, vilket innebär en ökning med 52 procent jämfört med år 2007. Samtidigt fördubblades antalet förhandlingar: 341 stycken under år 2008 mot 172 stycken året innan. Handläggningstiden har minskat till 24,5 månader, mot 27,7 månader år 2007. -  Hos Personaldomstolen, som avgjorde 129 mål år 2008, väcktes samma år talan i 111 nya mål. - Se närmare om statistiken: EG-domstolens pressmeddelande nr 17/09. http://curia.europa.eu/sv/actu/communiques/cp09/info/cp090017sv.pdf

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

Avgöranden rörande Sverige

EG-domstolen fällde genom dom 2009-03-03 i målet C-249/06 Sverige för fördragsbrott. Sverige hade enligt domstolen underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 307 andra stycket EG genom att inte vidta lämpliga åtgärder för att undanröja oförenligheter i de bestämmelser om överföringar av kapital som finns i de investeringsskyddsavtal som ingåtts med Argentina, Bolivia, Elfenbenskusten, Egypten, Hongkong, Indonesien, Kina, Madagaskar, Malaysia, Pakistan, Peru, Senegal, Sri Lanka, Tunisien, Vietnam, Jemen och före detta Jugoslavien. (Genom dom samma dag i målet C-205/06 fälldes Österrike på likartat sätt.)

Institutionell rätt och allmänna principer

Målet C-345/06 gällde fråga om icke offentliggjord bilaga till förordning har rättsligt bindande verkan. EG-domstolen slog i dom 2009-03-10 fast att en bilaga till en förordning av kommissionen avseende luftfartsskydd, som inte har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, inte är rättsligt bindande i den mån som den syftar till att införa skyldigheter för enskilda.

Processrätt

Målet C-185/07 gällde tolkning av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. EG-domstolen uttalade i dom 2009-02-10 att ett förbud som en domstol i en medlemsstat har meddelat, i syfte att hindra en person från att väcka eller vidhålla en talan vid en domstol i en annan medlemsstat på grund av att en sådan talan strider mot ett skiljeavtal, är oförenligt med rådets förordning.

Målet C-339/07 gällde civilrättsligt samarbete. EG-domstolen konstaterade i dom
2009-02-12 att domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium ett insolvensförfarande har inletts har behörighet att avgöra en återvinningstalan som grundas på gäldenärens insolvens och riktas mot en svarande som har sitt säte i en annan medlemsstat.

Skatterätt

I målet C-138/07 prövade EG-domstolen fråga om direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater utgör hinder för lagstiftning i en medlemsstat i vilken det föreskrivs att utdelning som ett moderbolag erhåller ska inkluderas i dess beskattningsunderlag för att därefter dras av till 95 procent. EG-domstolen prövade också fråga om direkt effekt. I dom 2009-02-12 slog domstolen fast följande: Direktivet utgör hinder för sådan lagstiftning i den mån det för den berörda beskattningsperioden kvarstår ett överskott efter avdrag för annan från skatteplikt undantagen vinst. Artikel 4.1 första strecksatsen i direktivet är ovillkorlig och tillräckligt precis för att kunna åberopas vid de nationella domstolarna.

Målet C-1/08 gällde fråga om hur platsen för tillhandahållande av en reklamtjänst ska fastställas när en tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänsterna är etablerad i en medlemsstat, medan tjänstemottagaren, som är etablerad utanför gemenskapen men har en skatterepresentant i medlemsstaten, ibland är den slutliga tjänstemottagaren och ibland en tjänstemottagare i mellankommande led. EG-domstolen uttalade bl.a. följande i domslutet 2009-02-19: När en tjänstemottagare är etablerad utanför Europeiska gemenskapen är platsen för tillhandahållandet av reklamtjänster enligt sjätte direktivet 77/388/EEG i princip den plats där tjänstemottagaren har sitt säte. Medlemsstaterna får emellertid såsom undantag fastställa att platsen för tillhandahållandet ska anses vara belägen i den berörda medlemsstaten.

EG-domstolen prövade i målet C-515/07 fråga om rätt till avdrag för moms avseende varor och tjänster avsedda för "annan verksamhet". Domstolen uttalade följande i domslutet 2009-02-12: Artiklarna 6.2 a och 17.2 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG ska tolkas så att de inte är tillämpliga på användning av varor och tjänster som en rörelse har anskaffat för annan verksamhet än den som den skattskyldiga beskattas för. Den mervärdesskatt som belöper på dessa varor och tjänster är nämligen, när de är hänförliga till sådan verksamhet, inte avdragsgill.

Målet C-302/07 gällde fråga om gemenskapsrätten innehåller krav i fråga om metoden för avrundning av mervärdesskattebelopp. EG-domstolen slog i dom 2009-03-05 fast att gemenskapsrätten inte innehåller något sådant krav. I avsaknad av en särskild gemenskapslagstiftning ankommer det på medlemsstaterna att fastställa reglerna och metoderna för avrundning av mervärdesskattebelopp.

Konkurrensrätt och statligt stöd

I målet C-440/07 P har EG-domstolen att pröva fråga om upphävande av förstainstansrättens dom i mål T-351/03, gällande företags rätt till försvar i konkurrensmål, i vilken fastställts skadestånd om 1 700 miljoner euro. Generaladvokaten föreslår i sitt 2009-02-03 lämnade förslag till avgörande att rättens dom bör upphävas i den del som Europeiska gemenskapen förpliktats att ersätta två tredjedelar av den skada som Schneider Electric SA lidit till följd av den nedsättning av överlåtelsepriset för Legrand SA som Schneider Electric var tvunget att medge köparen i utbyte mot att tidpunkten för det faktiska genomförandet av försäljningen av Legrand flyttades fram till den 10 december 2002.

Förstainstansrätten prövade i mål T-145/06 överklagande av beslut av kommissionen rörande företagskoncentration. Rätten ansåg i dom 2009-02-04 att ingen av fyra av Omya AG åberopade grunder rörande kontroll av företagskoncentration skulle föranleda ändring av kommissionens överklagade beslut.

Målet T-388/03 gällde statligt stöd. Förstainstansrätten ogiltigförklarade i dom 2009-02-10 kommissionens beslut (K 2003 - 2508 slutligt den 23 juli 2003) att inte göra invändningar med anledning av det preliminära granskningsförfarandet enligt artikel 88.3 EG som inletts beträffande flera åtgärder vidtagna av belgiska myndigheter till förmån för det offentligägda belgiska postföretaget La Poste SA.

I målet C-350/07 prövades fråga om tysk försäkringskassas verksamhet utgör ekonomisk verksamhet i konkurrensrättslig mening och om kassan utgör ett företag. EG-domstolen konstaterade i dom 2009-03-05 att den tyska försäkringskassans verksamhet inte är ekonomisk verksamhet i konkurrensrättslig mening och att kassan därmed inte utgör ett företag. Gemenskapsrätten utgör enligt domstolen inte hinder för nationella bestämmelser, enligt vilka det föreskrivs att företag i en bestämd bransch och inom ett bestämt geografiskt område är skyldiga att ansluta sig till försäkringskassa, såvitt detta system inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet att säkerställa den ekonomiska balansen i en del av det sociala trygghetssystemet.

Inre marknaden

Målet C-228/06 gällde frihet att tillhandahålla tjänster, övrig EG-rätt och associeringsavtal. I målet diskuterades fråga om associeringsavtalet EEG - Turkiet utgör hinder mot att det efter ikraftträdandet införs skyldighet för turkiska medborgare att inneha visering. EG-domstolen uttalade i dom 2009-02-19 bl.a. följande: Artikel 41.1 i det tilläggsprotokoll som godkändes på gemenskapens vägnar genom förordning (EEG) nr 2760/72 ska tolkas så att den utgör hinder mot att det efter ikraftträdandet av detta protokoll införs skyldighet för sådana turkiska medborgare som klagandena i målet att inneha visering för att få resa in i en medlemsstat, i syfte att där tillhandahålla tjänster för ett i Turkiet etablerat bolags räkning, eftersom det vid ikraftträdandet inte fanns något krav på sådan visering.

Målet C-222/07 gällde frihet att tillhandahålla tjänster samt statligt stöd, innehållande frågan om programföretag kan åläggs att avsätta del av rörelseintäkter till finansiering av europeisk biograf- och TV-film samt om sådan åtgärd i så fall utgör statligt stöd. EG-domstolen konstaterade i dom 2009-03-05 att direktiv 89/552/EEG rörande sändningsverksamhet för television inte utgör hinder för att en medlemsstat kräver att programföretag åläggs att avsätta viss del av sina rörelseintäkter till finansiering av europeisk biograffilm och TV-film. En sådan åtgärd utgör inte statligt stöd till förmån för filmindustrin.

I målet C-169/07, som gällde rätt till fri etablering, diskuterades fråga om nationell lagstiftning rörande tillstånd för privat vårdinrättning står i strid med gemenskapsrätten. EG-domstolen kom i dom 2009-03-10 fram till att det föreligger hinder för nationella bestämmelser, enligt vilka det krävs tillstånd för att inrätta en privat vårdinrättning i form av en självständig tandvårdspoliklinik, och enligt vilka detta tillstånd ska nekas när det med hänsyn till den vård som redan erbjuds genom läkare som omfattas av avtal med en försäkringskassa inte finns behov som motiverar ett sådant inrättande.

Övriga rättsområden

I målen C-278/07 - C-280/07 prövade EG-domstolen fråga om preskriptionstid i förordning skall tillämpas på oegentligheter som har begåtts innan förordningen trädde i kraft. EG-domstolen uttalade i dom 2009-01-29 att den preskriptionstid som anges i rådets förordning nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen är tillämplig på sådana administrativa åtgärder som beslut att återkräva exportbidrag som exportörer uppburit på ett otillbörligt sätt till följd av oegentligheter som begåtts av dessa.

Målet C-466/07 gällde arbetsrätt och socialrätt. EG-domstolen uttalade i dom
2009-02-12 att direktivet 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter kan tillämpas även i en situation där den övertagna delen av ett företag eller en verksamhet inte behåller sin självständighet i ett organisatoriskt perspektiv, under förutsättning att det funktionella sambandet mellan de olika övertagna produktionsfaktorerna bevaras och att förvärvaren kan använda dem för att fortsätta en identisk eller motsvarande ekonomisk verksamhet, vilket det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera.

EG-domstolen prövade i målet C-552/07 frågor om bestämning av "Platsen för utsättningen" samt om hänsyn till skyddet för allmän ordning kan åberopas i syfte att neka tillgång till uppgifter om utsättning av genetiskt modifierade organismer. Domstolen uttalade i dom 2009-02-17: "Platsen för utsättningen", i den mening som avses i direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, bestäms utifrån samtliga uppgifter om utsättningens lokalisering som anmälaren inger till myndigheterna i den medlemsstat inom vars territorium utsättningen ska äga rum. Ett undantag av hänsyn till skyddet för allmän ordning eller något annat i lag skyddat intresse kan inte åberopas i syfte att neka tillgång till beskrivning av miljöriskbedömningen samt de genetiskt modifierade organismerna, anmälarens namn och adress, utsättningens syfte, platsen för utsättningen och avsedd användning.

Målet C-465/07 gällde tidsbegränsat uppehållstillstånd (Artikel 15 c och artikel 2 e i rådets direktiv 2004/83/EG). EG-domstolen uttalade i dom 2009-02-17 att för att ett allvarligt och personligt hot ska anses föreligga mot liv eller lem för en person som ansöker om alternativt skydd krävs inte att denne visar att hoten är specifikt riktade mot honom på grund av omständigheter som är hänförliga till hans personliga situation.

I målet C-321/07 diskuterades frågor om det föreligger hinder för att en medborgare i en medlemsstat samtidigt innehar två giltiga körkort samt om medlemsstat kan vägra erkänna förarbehörighet enligt körkort som har utfärdats av en annan stat före dess anslutning till EU. EG-domstolen uttalade i dom2009-02-19 att det inte föreligger hinder för att en medborgare i en medlemsstat samtidigt innehar två giltiga körkort varav det ena är ett gemenskapskörkort och det andra har utfärdats av en annan medlemsstat, när de två körkorten har erhållits före den senare statens anslutning till EU. Under vissa, i domen preciserade omständigheter föreligger det möjlighet för medlemsstat att vägra erkänna förarbehörighet enligt körkort som har utfärdats av en annan stat före dess anslutning till EU.

EG-domstolen fällde genom dom 2009-02-12 i målet C-45/07 Grekland för fördragsbrott. Grekland hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter genom att framställa ett förslag till Internationella sjöfartsorganisationen angående kontroll av att fartyg och hamnanläggningar uppfyller kraven i den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss och i den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar.

Målet C-3/08 gäller socialrätt, innehållande frågan om försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftning i annan medlemsstat ska beaktas vid utbetalning av invaliditetsersättning. Generaladvokaten har i sitt 2009-02-19 lämnade förslag till avgörande uttalat bl.a. följande: En medlemsstat med en lagstiftning vilken för rätt till invaliditetsförmåner kräver att en person under en viss tid har varit arbetsoförmögen, är skyldig att, när en anställd som har omfattats av denna lagstiftning drabbas av arbetsoförmåga som leder till invaliditet medan han omfattas av en annan medlemsstats lagstiftning, beakta alla perioder som fullgjorts enligt den andra medlemsstatens lagstiftning vid fastställandet av rätten till den ersättning som ska utbetalas enligt medlemsstatens lagstiftning.

Målet C-545/07 gällde tolkningen av artikel 7.1 och 7.2 i direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser. EG-domstolen uttalade i dom 2009-03-05 att uttrycken varaktig överföring och tillfällig överföring, i den mening som avses i direktivet ska avgränsas med beaktande av den tidsperiod under vilken de element i en skyddad databas som blivit föremål för utdrag har lagrats på ett annat medium än den förstnämnda databasens.

I målet C-388/07, som gällde socialrätt och arbetsrätt, diskuterades fråga om EU:s medlemsstater i nationell lagstiftning får föreskriva vissa former av särbehandling på grund av ålder. EG-domstolen uttalade i dom 2009-03-05 att direktivet 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet inte utgör hinder för nationell bestämmelse som inte innehåller en detaljerad uppräkning av de mål som motiverar att undantag kan göras från principen om förbud mot åldersdiskriminering. Direktivet medger emellertid endast att undantag görs från denna princip när det gäller åtgärder som är motiverade av berättigade socialpolitiska mål.

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

Torsdagen den 26 mars 2009 lägger generaladvokaten Kokott fram sitt förslag till avgörande i målet C-438/07, kommissionen mot Sverige. Det gäller fördragsbrott - åsidosättande av direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, i dess lydelse enligt direktiv 98/15/EG - Underlåtenhet att inte senast den 31 december 1998 ha ordnat så att samtliga utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse med över 10 000 personekvivalenter som släpps ut direkt i de känsliga områdena eller deras avrinningsområden uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga 1 till direktiv 91/271.

ÖVRIGT

Regeringen beslöt lagrådsremiss den 5 februari 2009 om Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/11383/a/119996


Regeringen beslöt kommittédirektiv Dir. 2009:1 den 5 februari 2009 rörande Genomförande av EG:s direktiv om återvändande samt frågor om förvar. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/11384/a/120301

Kommissionen antog den 18 februari 2009 ett förslag om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor. Europeiska rådet har efterfrågat förslaget, som utgör ett led i den europeiska pakten för invandring och asyl. Förslaget gör det möjligt att snabbt inrätta en operativ byrå som ska samordna och stärka samarbetet mellan medlemsstaterna i asylfrågor och verka för att närma de olika nationella arbetssätten till varandra. Byrån kan också underlätta tillnärmningen av de olika bestämmelser i asylfrågor som idag finns i EU. Se närmare härom: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/275&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en

Regeringen föreslog den 19 februari 2009  att bestämmelserna om gränsöverskridande transporter av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall skall uppdateras i överensstämmelse med de gällande EU-bestämmelserna på området. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/11615/a/120883

Regeringen beslöt lagrådsremiss den 23 februari 2009 rörande Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/11452/a/121143

Den 25 februari 2009 bordlades Prop. 2008/09:135 Revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006 års revisorsdirektiv. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/121256

Ds 2009:2 "Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel" publicerades den 6 mars 2009. Se härom: http://www.regeringen.se/sb/d/11744/a/121978

Regeringen föreslog i proposition 2008/09:136 den 10 mars 2009 att ledamöter av Europaparlamentet ska beskattas i Sverige. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/11401/a/122168     samt

http://www.regeringen.se/sb/d/11453/a/122164
Senast ändrad: 2009-03-24