JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyhetsbrev om EG-rätt nummer 2 2008

INLEDNING

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.
Processrätt
Straffrätt
Insolvensrätt
Skatterätt

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
Avgöranden rörande Sverige
Förslag rörande Sverige
Institutionell rätt och allmänna principer
Processrätt (EG)
Skatterätt (EG)
Offentlig upphandling
Konkurrensrätt och statligt stöd
Inre marknaden
Övriga rättsområden


NYA MÅL

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

ÖVRIGT

INLEDNING

Det har gått hit och dit när det gäller rätten till ersättning för rättegångskostnader i form av privat försvarare som den tilltalade hade i det s.k. Apoteksmonopolmålet. Högsta domstolen har nu klargjort rättsläget. Huruvida rättsläget klargjorts genom hovrättens dom angående privat införsel av finsk rödmärkt brännolja återstår att se. I vart fall har hovrättens avgörande vunnit laga kraft. Ett nytt kapitel i historien om Skatterättsnämndens avgöranden och svårigheten att i de frågor som prövas där fråga EG-domstolen om hur vissa EG-rättliga bestämmelser ska tolkas skrivs genom generaladvokatens förslag till avgörande, anmärkt nedan. Detta och mycket annat i Nyhetsbrevet.

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.

Processrätt

Högsta domstolen har i beslut 2008-03-14 i mål Ö 2772-06 slutligen avgjort omfattningen av den ersättning som KH, tilltalad i det mål angående Apoteksmonopolet, begärt för sina rättegångskostnader i det målet. KH hade anlitat en privat försvarare och begärde ersättning för denna rättegångskostnad med 4, 3 mkr, avseende arvode och utlägg för hans privata försvarare. I tingsrätten, där målet avgjordes slutligt efter förhandsavgörande från EG-domstolen, ogillades hans yrkande helt, medan han tillerkändes full ersättning av hovrätten. HD fastställer nu ersättningen till 440 084 kr eller omkring en tiondel av yrkat belopp. HD börjar med att slå fast att rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader ska tillämpas även för kostnaderna i EG-domstolen. HD uttalade vidare att parternas roll i förfarandet vid EG-domstolen är begränsad, att prövningen där huvudsakligen sker utifrån den nationella domstolens frågor och redogörelse för omständigheterna i målet, och att prövningen enligt 31:2 RB ska avse huruvida parten när arbetet utfördes hade skäl att anse att det behövdes för att han skulle kunna tillvarata sin rätt i målet vid den nationella domstolen. Allt det arbete som försvararen lagt ned på faktautredningar, internationella jämförelser samt kontakter och korrespondens med myndigheter kunde därför inte anses ha varit skäligen motiverat för att tillvarata KH:s rätt i målet.

Straffrätt

Hovrätten för Övre Norrland har i dom 2008-02-18 i mål B 469-04 ogillat ett åtal för olovlig förflyttning av punktskattepliktig vara, s.k. finsk rödmärkt brännolja, efter att EG-domstolen meddelat förhandsavgörande den 15 november 2007 i dess mål C-330/05 (se Nyhetsbrev 8 2007). EG-domstolen uttalade bl.a. att artikel 9.3 i direktiv 92/12/EEG inte medförde någon rätt för medlemsstaterna att generellt föreskriva att punktskatt skall tas ut i den medlemsstat där förbrukningen sker, i fall där en enskild person har förvärvat eldningsolja för eget bruk i en annan medlemsstat och själv har transporterat den till den medlemsstat där förbrukningen sker, oavsett på vilket sätt transporten sker. Hovrätten konstaterade dels att eftersom svensk lag innebär att skatt ska utgå vid sådana transporter oavsett transportsätt saknades det ett rekvisit för vad som utgör den brottsliga gärningen, dels att eftersom undantaget i artikel 9.3 i direktivet därmed inte införts på ett korrekt i svensk rätt sätt gäller huvudregeln i artikel 8 i direktivet, vilket innebär att skatt inte skulle utgå i den i målet behandlade situationen. Följaktligen kunde det inte heller vid sådana privata transporter ställas några krav på medförande av handlingar eller ställande av säkerhet för punktskatt. Domen har vunnit laga kraft.

Högsta domstolen har i beslut 2008-03-13 i mål B 1651-05 avslagit en begäran om inhämtande av förhandsavgörande i ett mål angående brott mot djurskyddslagen. Den tilltalade hade gjort gällande att bestämmelserna i djurskyddsförordningen och djurskyddslagen strider mot bl.a. direktiv 1999/74/EG (inhysningsdirektivet) och artikel 28 EG, närmare bestämt angående inredda burars utformning. HD uttalade att vad som åberopats av den tilltalade inte gav anledning att anta att det vid implementeringen förekommit sådant fel som kan vara av betydelse för bedömningen av ansvarsfrågan.

Insolvensrätt

Högsta domstolen har 2008-03-04 i mål Ö 3357-05 beslutat inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen beträffande följande fråga (målet är så komplicerat att det inte är möjligt att redogöra för omständigheterna inom det begränsade utrymmet för detta nyhetsbrev):
Ska undantaget i artikel 1.2 b i Bryssel I-förordningen avseende konkurs, ackord och liknande förfaranden tolkas så att det omfattar ett avgörande meddelat av domstol i en medlemsstat (A), avseende registrering av äganderätt till andel i ett bolag med säte i medlemsstaten A vilken äganderätt överlåtits av en konkursförvaltare i ett bolag i en annan medlemsstat (B), när domstolen grundat sitt avgörande på att medlemsstaten A i avsaknad av ett mellanstatligt avtal beträffande ömsesidigt erkännande av konkursförfaranden inte godkänner konkursförvaltarens behörighet att förfoga över egendom i medlemsstaten A?

Skatterätt

Skatterättsnämnden har 2008-03-20 fastslagit att en ny fritidsbåt som köparen avser föra till Sverige först sedan han brukat den för fritidsändamål i 3-5 månader i den andra medlemsstaten utgör ett gemenskapsinternt förvärv här i Sverige. Två ledamöter är skiljaktiga.

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

Avgöranden rörande Sverige

EG-domstolen meddelade den 8 april 2008 dom i mål C-167/05, kommissionen mot Sverige. Målet rörde Sveriges beskattning av öl och vin, där kommissionen gjort gällande att det var ett fördragsbrott att ha lägre skattesats för öl (där det finns en omfattande produktion i Sverige) än för vin (som produceras i andra EU-länder). EG-domstolen konstaterade inledningsvis att jämförelsen skulle ske mellan viner i mellanklassen och öl, och anförde därefter att olikheterna i beskattning endast påverkade prisskillnaderna mellan dessa varor marginellt. Skillnaden i beskattning var inte ägnad att påverka konsumenternas beteende, och kommissionen hade inte visat att skatteskillnaden kunde ha en skyddande effekt för inhemskt producerat öl. Domstolen ogillade således kommissionens talan, och gick därmed emot generaladvokatens förslag till avgörande.

Förslag rörande Sverige

Generaladvokaten Yves Bot lämnade 2008-04-03 förslag till avgörande i mål C-458/06, Skatteverket mot Gourmet Classic. Målet rör en begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten rörande frågan "Skall den alkohol som finns i matlagningsvin klassificeras som sådan etylalkohol som avses i . . . direktiv 92/83/EEG?". Generaladvokaten anser att EG-domstolen inte är behörig att besvara Regeringsrättens fråga, eftersom Skatteverket yrkat att Regeringsrätten endast ska fastställa Skatterättsnämndens avgörande och samtliga parter är överens om att alkoholskatt inte ska påföras för sådant matlagningsvin. Det föreligger därmed ingen tvist vid den nationella domstolen, utan endast en önskan att Skatterättsnämndens avgörande ska bekräftas. Skatterättsnämnden har tidigare i mål C-134/97 fastslagits inte utgöra en domstol i den mening som avses i artikel 234 EG. Generaladvokaten föreslår således att domstolen ska förklara sig inte vara behörig att besvara Regeringsrättens fråga.

Institutionell rätt och allmänna principer

Inga avgöranden att rapportera under perioden.

Processrätt (EG)

I målet T-95/06, som gällde immaterialrätt, prövade Förstainstansrätten fråga om förbund för sammanslutningar av jordbrukskooperativ har talerätt mot beslut av Gemenskapens växtsortsmyndighet rörande växtförädlarrätt. I dom 2008-01-31 fann rätten att denna branschsammanslutning saknar talerätt.

EG-domstolen diskuterade i målet C-2/06 frågor om vilka skyldigheter som åligger den som begär omprövning av ett förvaltningsbeslut till följd av ny praxis från EG-domstolen. Domstolen fann i dom 2008-02-12 att det inte föreligger skyldighet att begära omprövning inom en exakt tidsperiod efter det att man fått kännedom om sådan rättspraxis av EG-domstolen som utgör grund för begäran. Domstolen uttalade bland annat: Det föreligger inte krav på att, inom ramen för ett förfarande vid ett förvaltningsorgan som avser omprövning av ett förvaltningsbeslut som har vunnit laga kraft till följd av en dom från en domstol i sista instans, och då denna dom med hänsyn till rättspraxis från EG-domstolen som meddelats efter denna dom grundas på en felaktig tolkning av gemenskapsrätten, klaganden i målet vid den nationella domstolen har åberopat gemenskapsrätten inom ramen för sitt överklagande enligt nationell rätt av förvaltningsbeslutet.

I betraktande av tidigare praxis rörande talerätt utgör EG-domstolens dom 2008-03-13 i målet 125/06 P ett synnerligen intressant avgörande. Frågan i målet gällde om TV-programföretag har talerätt rörande beslut av kommissionen. Kommission hade hos EG-domstolen yrkat upphävande av förstainstansrättens dom i mål T-33/01, Infront WM mot kommissionen. Genom denna dom hade rätten ogiltigförklarat kommissionens beslut, innefattat i en skrivelse den 28 juli 2000 till UK. Kommissionen ansåg att EG-domstolen skulle upphäva förstainstansrättens dom samt slutligt avgöra målet genom att fastställa att TV-programföretagets talan i förstainstansrätten skulle ha avvisats. EG-domstolen kom i sin dom fram till att TV-programföretaget hade talerätt och uttalade: Kommissionens beslut påverkade medlemmarna i den grupp i vilken TV-programföretaget ingick, genom att de var innehavare av exklusiva sändningsrättigheter till evenemang. Beslutet hade en direkt inverkan på TV-programföretagets rättsliga ställning. Förstainstansrätten fastställde med rätta att TV-programföretaget berördes personligen av beslutet. EG-domstolen ogillar kommissionens överklagande av förstainstansrättens dom i vilken TV-programföretaget ansågs ha talerätt.

Skatterätt (EG)

EG-domstolen konstaterade i dom 2008-01-17 i målet C-256/06 att det föreligger en otillåten restriktion i tysk skattelagstiftning. Gemenskapsrätten innebär nämligen hinder för nationell lagstiftning i vilken det för beräkningen av skatt på arv, som består av tillgångar i olika medlemsstater, föreskrivs olika beräkningsgrunder grundade på i vilken medlemsstat fastighet är belägen.

I målet C-271/06 diskuterades om förfalskat ursprungsbevis kan utgöra grund för omsorgsfull skattskyldig leverantörs befrielse från moms. EG-domstolen uttalade i dom 2008-02-21 att det inte föreligger hinder för att en medlemsstat beviljar undantag från skatteplikt för mervärdesskatt avseende en leverans av varor som exporteras från Europeiska gemenskapen, då villkoren för ett sådant undantag inte är uppfyllda men den skattskyldige inte ens med iakttagande av den vederbörliga omsorg som krävs av en medveten näringsidkare kunde inse detta, därför att det exportbevis som köparen hade visat upp var förfalskat.

Målet C-425/06 gällde fråga om det föreligger missbruk när det huvudsakliga syftet med en transaktion rörande mervärdesskatt är att uppnå en skattefördel. EG-domstolen konstaterade i dom 2008-02-21 att så är fallet.

Fråga om rätt till avdrag för valutakursförluster diskuterades i mål C-293/06. EG-domstolen uttalade i dom 2008-02-28 att det föreligger hinder för att en medlemsstat utesluter en valutakursförlust som ett bolag med säte i denna stat lider vid hemtagningen av det insatskapital som det hade tilldelat ett fast driftställe som tillhör bolaget, och som är beläget i en annan medlemsstat, när den beräknar det inhemska beskattningsunderlaget.

I målet C-98/07 preciserades begreppet "anläggningstillgångar som används av den skattskyldiga personen i hans rörelse". EG-domstolen anförde i dom 2008-03-06 att begreppet inte omfattar fordon som ett leasingföretag förvärvar i syfte att hyra ut dem och därefter sälja dem vid leasingavtalens utgång, då försäljningen av fordonen vid slutet av avtalstiden utgör en integrerad del av företagets normala ekonomiska verksamhet.

Avdrag för mervärdesskatt diskuterades i målet C-437/06. EG-domstolen uttalade i dom 2008-03-13 följande: När en person samtidigt bedriver ekonomisk verksamhet, vilken är skattepliktig eller undantagen från skatteplikt, och icke-ekonomisk verksamhet, vilken inte omfattas av det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG, kan det endast medges avdrag för den mervärdesskatt som avser kostnader som har samband med emission av aktier och atypiska tysta andelar i den utsträckning som dessa kostnader går att hänföra till en ekonomisk verksamhet som bedrivs av den skattskyldige i den mening som avses i direktivet.

Offentlig upphandling

Fråga om avvägning mellan principen om ett kontradiktoriskt förfarande och rätten till skydd för affärshemligheter diskuterades i målet C-450/06. EG-domstolen uttalade i dom 2008-02-14 bland annat följande: Det organ som är ansvarigt för prövning vid offentlig upphandling är skyldigt att säkerställa konfidentiell behandling och rätten till skydd för affärshemligheter samtidigt som organet självt kan ta del av denna information. Det ankommer på detta organ att säkerställa att rätten till en rättvis rättegång iakttas under hela förfarandet.

Konkurrensrätt och statligt stöd

I dom 2008-02-12 i målet C-199/06 slog EG-domstolen fast att gemenskapsrätten innebär att nationell domstol inte är skyldig att förordna om återkrav av ett statligt stöd som genomförts med åsidosättande av EG-rättslig bestämmelse, när kommissionen har fattat ett slutgiltigt beslut att stödet är förenligt med den gemensamma marknaden.

Målen C-287/06, C-288/06, C-289/06, C-290/06, C-291/06 och C-292/06 gällde fråga om postmonopol kan använda sig av olika specialavgifter för tredje parter. EG-domstolen kom i dom 2008-03-06 fram till att det föreligger hinder mot att företag, som affärsmässigt och i eget namn samlar postförsändelser från olika avsändare, nekas sådana specialavgifter som nationell tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänster, inom ramen för sin ensamrätt, tillämpar gentemot företagskunder för avlämning på sina brevcentra.

I målet C-446/05 diskuterades fråga om det föreligger hinder mot nationell lagstiftning som innehåller förbud för envar och för den som tillhandahåller tandvård, som fri yrkesutövare eller på en tandvårdsmottagning, att göra reklam inom tandvårdsområdet. EG-domstolen fann i dom 2008-03-13 att det inte föreligger något sådant hinder.

Inre marknaden

EG-domstolen godtog i dom 2008-02-14 i målet C-244/06 nationell lagstiftning för att skydda barn vid postorderförsäljning av videogram. Enligt domstolen föreligger det inte hinder mot lagstiftning som innebär förbud mot försäljning per postorder av videogram som inte har granskats av myndighet eller av organisation för frivillig självkontroll, med avseende på skyddet av minderåriga, och som inte försetts med uppgift om åldersgräns, med mindre än att  gransknings- och märkningsförfarandet inte kan slutföras inom rimlig tid eller avslagsbeslut inte kan prövas vid domstol.

I fördragsbrottsmålet C-201/06 hävdade kommissionen att Frankrike gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom att kräva att ett parallellimporterat växtskyddsmedel måste ha gemensamt ursprung med referensprodukten, som redan var godkänd i Frankrike. EG-domstolen friade emellertid Frankrike genom dom 2008-02-21. Domstolen understök att vad gällde växtskyddsmedel hade gemenskapslagstiftaren inte antagit bestämmelser av det slag som gäller för läkemedel och som gör det möjligt att avgöra om en generisk produkt i huvudsak är identisk med en referensprodukt.

I målet C-285/06 diskuterades frågor om användningen av en uppgift som avser vins produktions-, framställnings- eller lagringsmetod eller kvalitet är tillåten samt om obehörig imitation på traditionell benämning kan föreligga vid översättning till ett annat språk. EG-domstolen uttalade i dom 2008-03-13 bland annat följande: Användningen av en sådan uppgift är endast tillåten om uppgiften inte kan medföra risk för förväxling. En obehörig imitation av eller anspelning på en traditionell benämning kan föreligga vid översättning till ett annat språk, om översättningen kan ge upphov till förväxling.

Övriga rättsområden

EG-domstolen har i målen C-329/06, C-334/06 - C-336/06 och C-343/06 att pröva fråga om medlemsstat får vägra att erkänna giltigheten av ett körkort som utfärdats av en annan medlemsstat. Generaladvokaten hävdar i sitt 2008-02-14 lämnade förslag till avgörande att en medlemsstat får vägra att erkänna giltigheten av ett körkort som utfärdats av en annan medlemsstat, om innehavaren av körkortet har fått detta indraget inom den förstnämnda medlemsstatens territorium och ålagts att klara ett medicinskt-psykologiskt test för att erhålla ett nytt körkort.

Målen C-120/06P och C-121/06P gäller handelspolitik ("banankriget") och innehåller frågor om vilken betydelse ett beslut från Världshandelsorganisationens (WTO:s) tvistlösningsorgan DSB har för möjligheten att åberopa WTO-reglerna och om principen om och förutsättningarna för gemenskapens ansvar oberoende av vållande. Generaladvokaten anser i sitt  2008-02-20 lämnade förslag till avgörande att Förstainstansrättens dom i målen T-69/01, FIAMM och FIAMM Technologies mot rådet och kommissionen, och T-135/01, Fedon & Figli m.fl. mot rådet och kommissionen, bör upphävas på grund av felaktig rättstillämpning i form av felaktig tolkning av begreppet "onormal skada".

EG-domstolen prövade i målet C-132/05 fråga om Tyskland gjort sig skyldigt till fördragsbrott rörande användning av beteckningen "Parmesan". Tyskland friades genom dom 2008-02-26. Domstolen konstaterade att kommissionen inte hade styrkt att Tyskland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter genom att vägra att vidta sanktionsåtgärder mot användningen av namnet "Parmesan" som beteckning för produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen Parmigiano Reggiano.

I målet C-426/05 diskuterades begreppet användare, företag eller part "som berörs" i den mening som avses i ramdirektivet om elektroniska kommunikationsnät. EG-domstolen uttalade i dom 2008-02-21 att begreppet skall tolkas så, att det inte bara kan avse ett företag med (tidigare) betydande inflytande på den relevanta marknaden som är föremål för ett beslut, utan även konkurrerande företag som beslutet inte riktar sig till men vars rättigheter påverkas negativt av beslutet.

EG-domstolen har i mål C-164/07 att pröva fråga om det är tillåtet för en medlemsstat att som villkor för att bevilja statlig ersättning för brott som begåtts utomlands till personer som bor i medlemsstaten kräva att dessa personer är medborgare i medlemsstaten. Generaladvokaten anser i sitt 2008-02-28 lämnade förslag till avgörande att det inte kan vara tillåtet.

I målet C-507/06, som gällde socialrätt, diskuterades beräkning av perioder för rätt till familjeförmån. EG-domstolen uttalade i dom 2008-02-21 att gemenskapsrätten utgör hinder för att en medlemsstat, i fråga om rätten till vårdnadsbidrag, behandlar perioder under vilka en person uppbär familjeförmåner i en annan medlemsstat på ett annat sätt än perioder som har fullgjorts i den förstnämnda medlemsstaten.

Målet C-82/07 gällde industripolitik, närmare bestämt tilldelning av nationella nummerresurser. EG-domstolen slog i dom 2008-03-06 fast att verksamhet i form av tilldelning av nationella nummerresurser och förvaltning av nationella nummerplaner skall anses vara regleringsverksamhet. Medlemsstaterna är enligt domstolen inte skyldiga att tillse att dessa olika verksamheter åvilar skilda nationella regleringsmyndigheter.

EG-domstolen har i målet C-173/07 att tolka begreppet "returflygning". Generaladvokaten anser i sitt 2008-03-06 framlagda förslag till avgörande att passagerare på en returflygning från ett tredjeland till en medlemsstat inte utgör "passagerare som reser från en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium" om det lufttrafikföretag som utför flygningen inte är ett EG-lufttrafikföretag, även om utresan och returresan har bokats samtidigt.

I målen C-383/06, C-384/06 och C-385/06 hade EG-domstolen att avgöra fråga om gemenskapsrätten medför skyldighet för medlemsstaterna att återkräva medel som förlorats till följd av överträdelse eller försummelse i sådant fall då behörighet att återkräva inte föreligger enligt nationell rätt. EG-domstolen slog i dom 2008-03-13 fast att gemenskapsrätten medför sådan skyldighet, utan att det är nödvändigt att sådan behörighet föreligger enligt den nationella rätt.

NYA MÅL

Se ovan under Avgöranden från svenska domstolar, Insolvensrätt, angående Högsta domstolens begäran om förhandsavgörande.

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

Onsdagen den 16 april 2008 håller domstolen, fjärde avdelningen, muntlig förhandling i mål C-310/07, som rör en begäran om förhandsavgörande från Lunds tingsrätt (se Nyhetsbrev 6 2007) angående artikel 8 a i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagare vid arbetsgivares insolvens.

Torsdagen den 17 april 2008 håller domstolen, fjärde avdelningen, muntlig förhandling i mål C-251/07, Gävle kraftvärme, angående en begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen.

Tisdagen den 6 maj 2008 håller domstolen, stora avdelningen, muntlig förhandling i mål C-249/06, kommissionen mot Sverige, angående kommissionens påstående om att Sverige underlåtit att undanröja oförenligheter med EG-fördraget i sina bilaterala avtal med Vietnam.

ÖVRIGT

En särskild grupp på Svenska institutet för Europapolitiska studier tittar närmare på EU:s nya fördrag, Lissabonfördraget. På en ny webbplats förklaras på vilket sätt EU:s nya fördrag innebär en förändring för EU. Webbplatsen ska både fungera som information till allmänheten och som hjälpmedel för beslutsfattare och forskare. Inom kort kommer en fyllig ordbok att presenteras som förenklar läsandet av fördragstexten. Sidan följer löpande ratificeringsprocessen, vilken kan förväntas pågå till år 2009. Adressen är:
www.lissabonfordraget.se/

Även EU-kommissionen har en särskild sida om Lissabonfördraget och planerar också att ge ut en sammanfattning av fördraget om och när det väl trätt i kraft.
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sv.htm

Statsrådsberedningen publicerade 2008-03-13  Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007, Skr. 2007/08:85. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/251/a/100617

Prop. 2007/08:84 om Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen bordlades 2008-03-13. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/9528/a/100625

Prop. 2007/08:98 om Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen bordlades 2008-03-13. Se härom
http://www.regeringen.se/sb/d/9528/a/100965

2008-03-04 bordlades Prop. 2007/08:80: Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10061/a/99780

Justitiedepartementet publicerade 2008-02-15 Ds 2008:12 Europeiskt småmålsförfarande. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/9989/a/98252

Regeringen beslöt 2008-02-21 lagrådsremiss om ny konkurrenslag. Se härom:
http://www.regeringen.se/sb/d/10252/a/98639

Information om nya regler rörande patent för företag samt om Londonöverenskommelsen som träder i kraft till våren 2008 återfinns under adressen: http://www.regeringen.se/sb/d/10252/a/98085
Senast ändrad: 2008-04-09