JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyhetsbrev om EG-rätt nummer 1 2008

INLEDNING

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.
Processrätt
Straffrätt
Offentlig upphandling
Skatterätt

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
Avgöranden rörande Sverige
Förslag rörande Sverige
Institutionell rätt och allmänna principer
Processrätt (EG)
Skatterätt (EG)
Offentlig upphandling (EG)
Konkurrensrätt och statligt stöd
Inre marknaden
Övriga rättsområden

NYA MÅL

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

ÖVRIGT

INLEDNING

Dags för årets första Nyhetsbrev, i vilket vi noterar som utan tvekan mest uppseendeväckande händelse det mycket skarpt formulerade förslag till avgörande som generaladvokaten Miguel Poiares Maduro lämnade i mål C-415/05 P, Al Barakaat, angående frysningen av medel; se nedan under institutionell rätt. I övrigt kan konstateras att förutom spel- och alkoholmonopolens rättsliga status fortsätter även frågor om domsrätt att generera ett stort antal avgöranden i svenska domstolar, medan avgöranden från EG-domstolen spänner över ett vidare område, där särskilt frågor om skatter och den inre marknaden gör sig påminda. Under rubriken övrigt kan nämnas att kommissionen i beslut ansett att Sverige genom Åre kommuns beslut att låta Konsum Jämtland köpa viss mark för en butiksetablering lämnat otillåtet statligt stöd till föreningen, som nu ska återkrävas.

AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.

Processrätt

Hovrätten för Övre Norrland fastslog i slutligt beslut 2008-01-15 i mål Ö 749-07 svensk domstol vara behörig att pröva en ansökan om återvinnig i konkurs riktad mot ett italienskt bolag utan hemvist i Sverige. Som grund för svensk domstols behörighet åberopades förmögenhetsforum, RB 10:3, eftersom det italienska bolaget bevakat en fordran mot konkursboet på drygt 6 mkr. Det italienska bolaget invände att artikel 25 i insolvensförordningen (förordning nr 1346/2000) medför att Bryssel I-förordningens bestämmelser om domsrätt ska tillämpas, vilket skulle leda till att italiensk domstol var behörig att pröva återvinningstalan, som sedan skulle verkställas med stöd av nämnda artikel 25 i insolvensförordningen. Hovrätten uttalade att det inte finns några klara bestämmelser i insolvens- eller Bryssel I-förordningen som reglerar domsrättsfrågan. För det fall att bestämmelserna i insolvensförordningen skulle tolkas som en domsrättsregel är svensk domstol behörig, och i annat fall innehåller inte dessa förordningar något som hindrar mot att domsrättsfrågan bedöms enligt svensk rätt. Hovrätten konstaterade därefter att det italienska bolaget skulle få en viss utdelning för sin fordran, och fann mot den bakgrunden svensk domstol vara behörig med stöd av RB 10:3.

Högsta domstolen har i anledning av EG-domstolens dom av den 29 november 2007 (se Nyhetsbrev nr 8 för 2007) meddelat beslut 2008-01-28 i mål Ö 1486-06. I beslutet konstaterar HD att svensk domstol inte är behörig att ta upp en av svensk medborgare bosatt i Frankrike väckt talan om äktenskapsskillnad mot en kubansk medborgare bosatt i Kuba. Fransk domstol var behörig att pröva målet enligt artikel 3 i Bryssel II-förordningen (förordning nr 2201/2003). Detta medförde enligt EG-domstolens bindande förhandsavgörande att andra länder inte fick grunda sin behörighet på bestämmelserna i artiklarna 6 eller 7 i samma förordning.

Högsta domstolen har i beslut 2007-12-28 fastslagit att svensk domstol med stöd av artikel 6 i Bryssel I-förordningen (kumulationsforum) är behörig att pröva en talan mot ett bolag med hemvist i Förenade kungariket, eftersom talan i det aktuella målet och en talan som redan var anhängig vid svensk domstol grundade sig på samma betalningsutfästelse. Högsta domstolen avgjorde målet efter att ha begärt förhandsavgörande från EG-domstolen, som meddelade sådant i dom 2007-10-11 i mål C-98/06, se Nyhetsbrev 7 för 2007.

Straffrätt

Högsta domstolen har i mål Ö 2908-06, beslut 2008-02-05, om ansvar enligt 54 § lotterilagen (1994:1000) beslutat meddela prövningstillstånd i hovrätten, dels eftersom det fick anses oklart om straffbestämmelserna i lotterilagen ger underlag för en icke-diskriminerande tillämpning när det gäller främjande av å ena sidan inom landet anordnade lotterier som inte är tillåtna och å andra sidan utom landet anordnade lotterier, dels huruvida de inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster som de aktuella bestämmelserna i lotterilagen ger upphov till kan godtas med hänvisning till uttryckliga undantag i fördraget eller motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset, och härtill om bestämmelserna i så fall kan anses vara proportionerliga. Ett i sak likalydande beslut fattades samma dag i ett annat mål rörande samma fråga.

Offentlig upphandling

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2007-05-15 i mål 7590-06 fastslagit att upphandlingsdirektivet (2004/18/EG) inte är tillämpligt när länsstyrelsen utser den som ska utföra en särskild undersökning enligt kulturminneslagen. Enligt 2 kap. 13 § kulturminneslagen gäller inte lagen (1992:1528) om offentlig upphandling när länsstyrelsen ska ange vem som ska utföra en särskild undersökning. Undersökaren skulle teckna avtal med ett byggföretag, vilket också skulle bekosta undersökningen. Kammarrätten konstaterade å ena sidan att länsstyrelsens beslut att utse utförare inte är "utövande av offentlig makt" i EG-rättslig mening, vilket medför att artiklarna 45 EG och 55 EG inte utesluter upphandlingsdirektivets tillämpning. Å andra sidan var länsstyrelsen inte avtalspart gentemot byggföretaget, varför upphandlingsdirektivet inte var tillämpligt.

Skatterätt

Regeringsrätten har i dom 2007-12-28 i mål 6834-02 beslutat upphäva Tullverkets beslut att med stöd av 2 kap. 16 § lagen (1998:506) om punskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeproduker, LPK, inte lämna ut vissa alkoholvaror som en privatperson fört in i landet utan att själv medfölja transporten. Regeringsrätten konstaterade att EG-domstolens dom i mål C-170/04, Rosengren m.fl., torde innebära att bestämmelsen i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994: 1738) strider mot gemenskapsrätten, främst artikel 28 EG. Förutsättningar för beslag enligt 2 kap. 16 § LPK ansågs därför inte föreligga.

EG-DOMSTOLEN OCH FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

Avgöranden rörande Sverige

EG-domstolen konstaterade i dom 2008-01-31 i målet C-259/07 att Sverige gjort sig skyldigt till fördragsbrott avseende offentlig upphandling. Sverige hade enligt domstolen underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv direktiv 2005/51/EG avseende offentlig upphandling genom att inte inom föreskriven frist anta de lagar och andra författningar som varit nödvändiga för att följa direktivet.

Förslag rörande Sverige

Beträffande målet C-415/05P som gäller överklagande av domen i målet T-306/01, Yusuf och Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen, se under Institutionell rätt omedelbart nedan.

Institutionell rätt och allmänna principer

Målet C-415/05P gäller frågor om upphävande av förstainstansrättens dom den 21 september 2005 i målet T-306/01, Yusuf och Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen, samt om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan. Yusuf har - sedan han strukits från de misstänktas lista - återkallat sin talan. Generaladvokaten är inte nådig vid sin granskning av förstainstansrättens, redan av flera andra kritiserade dom. Han har 2008-01-23 föreslagit att EG-domstolen upphäver förstainstansrättens dom och ogiltigförklarar rådets förordning (EG) nr 881/2002 i den mån den avser klaganden.

Målet C-402/05P gäller frågor om gemenskapsdomstolarna är behöriga att pröva åtgärder som gemenskapen vidtagit för att genomföra resolutioner från FN:s säkerhetsråd samt om ogiltigförklaring av rådets förordning om införande av restriktiva åtgärder mot misstänkta terrorister. Generaladvokaten, som är starkt kritisk mot förstainstansrätten, har 2008-01-16 lämnat följande förslag till avgörande: Gemenskapsdomstolarna är behöriga att pröva åtgärder som gemenskapen har vidtagit för att genomföra resolutioner från FN:s säkerhetsråd. Rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer strider mot grundläggande rättigheter enligt gemenskapsrätten. Den bör ogiltigförklaras

I dom 2007-12-18 i målet C-77/05 ogillade EG-domstolen talan av UK. Målet gällde fråga om Rådet hade haft rätt att neka UK att delta i fortsatt utveckling av samarbetet rörande Schengen. Rådet hade enligt domstolen haft denna rätt och ogillade vidare talan av UK om ogiltigförklaring av rådets förordning om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid EU:s yttre gränser. - EG-domstolen ogillade i dom samma dag talan av UK i mål C-137/05. Det gällde fråga om UK hade haft rätt att delta i antagandet av förordning rörande säkerhetsdetaljer i pass. Förordningen om säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass utgjorde enligt EG-domstolen en åtgärd som grundar sig på Schengenregelverket. Det var rätt av rådet att kvalificera förordningen som en åtgärd som utvecklar regelverket. Domstolen ogillade UK:s yrkande om ogiltigförklaring av förordningen

I dom 2008-01-10 i mål C-70/06 ålades Portugal ett löpande vite. Portugal hade enligt EG-domstolen inte följt tidigare dom av domstolen i mål C-275/03 och förelades att till kommissionen betala ett löpande vite om 19 392 euro för varje dag som löper utan att de åtgärder vidtas som krävs för att följa den tidigare domen.

EG-domstolen tog i dom 2008-01-29 i målet C-275/06 ställning till fråga om EU:s medlemsstater är skyldiga att lämna ut personuppgifter i ett tvistemål, i syfte att skapa ett effektivt skydd för upphovsrätten. Domstolen fann att så inte är fallet men tillade: Gemenskapsrätten innebär dock krav att staterna skall utgå ifrån tolkning av direktiven som gör det möjligt att uppnå balans mellan grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd enligt gemenskapens rättsordning. Vid genomförandet av åtgärderna för införlivande av direktiv, ankommer det på staterna att inte bara tolka sin nationella rätt på sätt som står i överensstämmelse med direktiven, utan även att se till att de inte grundar sig på tolkning av dem som skulle stå i strid med dessa grundläggande rättigheter eller med andra allmänna principer för gemenskapsrätten, såsom proportionalitetsprincipen

Processrätt (EG)

I mål C-463/06 diskuterades fråga om nationell domstols behörighet i mål rörande skadestånd. EG-domstolen uttalade i dom 2007-12-13: En skadelidande i bilolycka kan väcka talan direkt mot försäkringsgivaren vid domstolen i den ort i en medlemsstat där den skadelidande har sin hemvist, om sådan direkt talan är tillåten och om försäkringsgivaren har sin hemvist i en medlemsstat.

Skatterätt (EG)

EG-domstolen har i målet C-309/06 att pröva fråga om det föreligger hinder för bestämmelse som utesluter återbetalning av mervärdesskatt som påförts i strid med gemenskapsrätten och som skulle leda till obehörig vinst. Generaladvokaten anser med flera reservationer i sitt 2007-12-13 lämnade förslag till avgörande att om en skattemyndighet av misstag har tolkat den nationella rätten så, att vissa leveranser som enligt nationell lag omfattas av undantag med återbetalning av ingående skatt har påförts skatt enligt grundskattesatsen, har näringsidkaren enligt gemenskapsrätten i princip rätt till återbetalning av mervärdesskatten som felaktigt har tagits ut.

I dom 2007-12-18 i målet C-314/06 preciserade EG-domstolen begreppet force majeure. Domstolen uttalade: Begreppet force majeure vid lagerhållning av punktskattepliktig olja avser onormala och oförutsebara omständigheter, utanför lagerhavarens kontroll, vars följder, trots iakttagandet av all omsorg, inte hade kunnat undvikas av denne. Villkoret begränsar sig inte till omständigheter utanför dennes kontroll, utan åsyftar också omständigheter som förefaller undgå lagerhavarens kontroll eller befinna sig utanför dennes ansvarsområde.

EG-domstolen konstaterade i dom 2007-12-18 i målet C-436/06 att det föreligger hinder för nationell lagstiftning enligt vilken vinsten vid avyttring av bolagsandelar i kapitalbolag beskattas olika beroende på bolagets hemvist i olika medlemsstater.

Principen om rätt till omedelbart avdrag i systemet för mervärdesskatt diskuterades av EG-domstolen i målet C-368/06. Domstolen uttalade i dom 2007-12-18 att det inte föreligger hinder för nationell åtgärd genom övergångsbestämmelse i lag som antages i samband med avskaffandet av en nationell undantagsbestämmelse som har tillåtits enligt gemenskapsrätten, i den mån övergångsbestämmelsen begränsar effekterna av den nationella undantagsbestämmelsen

I målet C-105/07 diskuterades om skillnad i beskattning beroende på att bolag hör hemma i olika medlemsstater kunde accepteras. Frågan i målet gällde om det förelåg hinder för nationell lagstiftning, enligt vilken ränta bara skall beskattas som utdelning från ett i landet hemmahörande bolag när den betalas till en styrelseledamot eller bolagsman som utgör ett bolag som inte är hemmahörande i det landet. EG-domstolen fann i dom 2008-01-17 att det förelåg sådant hinder.

Offentlig upphandling (EG)

EG-domstolen uttalade 2007-12-18 i dom i mål C-220/06 bland annat följande: Det föreligger inget hinder mot lagstiftning som gör det möjligt för offentliga myndigheter att, utan att beakta bestämmelser om offentlig upphandling, ge ett offentligt bolag - vars kapital till sin helhet innehas av det allmänna och som tillhandahåller posttjänst - i uppdrag att tillhandahålla posttjänster som är monopoliserade i enlighet med direktiv med regler för gemenskapens inre marknad för posttjänster.

Krav på viss juridisk form vid offentlig upphandling diskuterades i mål
C-357/06. EG-domstolen uttalade i dom 2007-12-18 följande: Det föreligger hinder för nationella bestämmelser som innebär att anbudssökande eller anbudsgivare, som är berättigade att tillhandahålla en viss tjänst, inte får lämna anbud i ett förfarande för offentlig upphandling av tjänster där värdet på kontraktet överstiger tröskelvärdet i direktiv 92/50/EEG, endast av det skälet att deras juridiska form inte motsvarar kapitalbolag.

I målet C-532/06 diskuterade EG-domstolen fråga om en upphandlande myndighet efter meddelandet om upphandling får lägga till specificeringar. Domstolen uttalade i dom 2008-01-24 att det föreligger hinder för att en upphandlande myndighet, under ett anbudsförfarande, i ett senare skede fastställer koefficienter och underkriterier med avseende på de kriterier för tilldelning som omnämnts i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandling.

Konkurrensrätt och statligt stöd

Målet C-202/06P gällde fråga om upphävande av förstainstansrättens dom i mål T-282/02, i vilken rätten ogillat talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut rörande företagskoncentration. EG-domstolen ogillade i dom 2007-12-18 överklagande av Cementbouw Handel & Industrie av förstainstansrättens dom. Förstainstansrätten hade enligt EG-domstolen inte gjort någon felaktig rättstillämpning när den fastslagit att kommissionen inte var skyldig att godta ett första förslaget till åtaganden då den inte ansett detta vara tillräckligt för att lösa det konkurrensproblem som fastställts.

Inre marknaden

I målet C-250/06 diskuterades kabeloperatörers skyldigheter. EG-domstolen uttalade i dom 2007-12-13 att det inte föreligger hinder för nationell lagstiftning enligt vilken kabeloperatörer är skyldiga att vidaresända TV-program som sänds av privata programföretag som är underställda myndigheterna när denna lagstiftning har ett mål som rör allmänintresset och den inte är oproportionerlig.

Fråga om gemenskapsrätten vad gäller TV-sändningar utgör hinder för lagstiftning som leder till att en operatör som innehar koncession inte kan göra sändningar på grund av att operatören inte tilldelats sändningsfrekvenser diskuterades av EG-domstolen i mål C-380/05. Domstolen kom i dom 2008-01-31 fram till att Italiens sätt att tilldela sändningsfrekvenser stred mot EG-rätten. Gemenskapsrätten vad gäller TV-sändningar utgör hinder för nationell lagstiftning vars tillämpning leder till att en operatör som innehar koncession inte kan göra några sändningar på grund av att operatören inte tilldelats några sändningsfrekvenser som beviljats på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionella kriterier.

EG-domstolen fällde genom dom 2008-01-17 i mål C-152/05 Tyskland för fördragsbrott. Tyskland hade gjort sig skyldigt till detta brott genom att i lag om bidrag till förvärv av privatbostad utesluta bostäder belägna i en annan medlemsstat.

Övriga rättsområden

Målet C-246/06, som gällde arbetsrätt och socialrätt, innehöll intressanta frågor om direkt effekt då direktiv inte har införlivats i tid. I dom 2008-01-17 uttalade EG-domstolen bland annat: Om direktiv 2002/74/EG om ändring av direktiv 80/987/EEG rörande skydd för arbetstagare vid arbetsgivares insolvens inte har införlivats med nationell rätt den sista dagen för införlivande, nämligen den 8 oktober 2005, kan den eventuella direkta effekten av artikel i sistnämnda direktiv, i dess lydelse enligt förstnämnda direktiv, inte med nämnda direktiv, inte med framgång åberopas vid insolvens som har uppkommit före nämnda dag.

EG-domstolen gjorde i dom 2008-01-17 i målet C-19/07 vissa uttalanden om handelsagents rätt till provision. Domstolen kom fram till följande slutsats: En handelsagent som har anförtrotts ett visst bestämt geografiskt område har inte rätt till provision för avtal som har ingåtts mellan kunder som tillhör detta område och tredje man utan att huvudmannen direkt eller indirekt har medverkat därtill.

I dom 2008-01-24 i målet C-257/06 uttalade EG-domstolen att det inte föreligger hinder för nationell bestämmelse enligt vilken en importör av kosmetiska produkter skall meddela hälsovårdsministerium och region en fullständig förteckning över de ämnen som ingår i kosmetiska produkter.

I målet C- 62/06 prövades fråga om tullmyndighet är behörig att kvalificera ett handlande som ett "handlande som kan ge upphov till straffrättsliga påföljder". EG-domstolen konstaterade i dom 2007-12-18 att så är fallet.  De tullmyndigheter som har att fastställa det exakta beloppet av tullar är behöriga att kvalificera ett handlande som ett "handlande som kan ge upphov till straffrättsliga påföljder" i gemenskapsrättslig mening för varor som hänförts till ett tullförfarande som medför skyldighet att betala sådana tullar.

NYA MÅL

Mål C-514/07 P. Sverige har överklagat förstainstansrättens dom 2007-09-12 i mål T-36/04 rörande allmänhetens tillgång till institutionernas handlingar.

DET HÄNDER I EG-DOMSTOLEN

Den 5 mars 2008 håller EG-domstolen, fjärde avdelningen, muntlig förhandling i mål C-52/07, Kanal 5 och TV 4. Målet rör en begäran om förhandsavgörande från Marknadsdomstolen rörande påstått missbruk av dominerande ställning från STIM gentemot dessa TV-företag.

ÖVRIGT

Kommissionen har skickat en formell underrättelse till Sverige angående utländska pokersajters rätt att bedriva verksamhet i Sverige. Kommissionen ifrågasätter om inte förbudet strider mot bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster, då Svenska Spel får bedriva och bedriver vinstgivande verksamhet med pokerturneringar på nätet, vilket man även gör reklam för. Sverige har två månader på sig att besvara kommissionen.

Kommissionen har i beslut K(2008)311 slutlig beslutat att Sverige ska återkräva det statliga stöd på 4,6 mkr som beviljats Konsum Jämtland vid markförsäljning i Åre. Beslutet som ansågs innefatta otillåtet stöd har fattats på kommunal nivå i samband med en etablering av en butik.

Justitiedepartementet har i en promemoria föreslagit vissa implementeringsåtgärder till följd av ändringar i fjärde och sjunde bolagsdirektiven, se http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/63/40/a3fa6c93.pdf

Alkohollagsutredningen lämnade i december 2007 ett delbetänkande, SOU 2007:113, angående dels regleringen av privat införsel av alkohol, dels frågor om reklam för alkoholdrycker.
Senast ändrad: 2008-02-15