JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 9 - Inskränkning av verksamhetsområde

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 9 i 2006 års vattentjänstlag.


"Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön."


Fastighetsägares begäran att dennes fastighet inte ska omfattas av fastställt verksamhets­område har avvisats.
se Beslut 2013-12-13, BVa 99
Senast ändrad: 2016-06-01