JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 6 - Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 6 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 2 i 1970 års va-lag).


"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning."


Sedan en kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid dessförinnan investerat i enskilt avlopp, kommunen ansetts skyldig att förse fastigheten med allmän avloppstjänst enligt vattentjänstlagen och lämna ersättning för den enskilda avloppsanläggningen.
se Beslut 2008-10-31, BVa 57

Fastighetsägares yrkande att fastigheten, belägen utanför av huvudmannen avsett verksamhetsområde, skulle betjänas med allmänt avlopp har bifallits.
se Beslut 2009-02-23, BVa 3

På grund av behov att lösa dricksvattenfrågan för elva fastigheter och då även förbättrade lösningar för ett fyrtiotal fastigheters avloppsfråga måste ordnas, har förutsättningar ansetts föreligga att ålägga huvudman för allmän va-anläggning att förse fastigheterna med vatten och avlopp. Huvudmannens överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 52 § LAV har därför ogillats.
se Beslut 2009-04-17, BVa 24, Överklagat MÖD dom 2009-12-30, M 4062-09

Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse "ett större sammanhang".
se Beslut 2009-09-21, BVa 42

Länsstyrelses beslut om åläggande för kommun att bygga ut allmän va-anläggning fastställdes av Va-nämnden med hänvisning till den påtagliga olägenhet för miljön som en akut hotad arts (den tjockskaliga målarmusslan) fortbestånd innebar.
se Beslut: 2009-09-21; BVa 43, Överklagat MÖD dom 2010-06-08 M 7788-09

På talan av en fastighetsägare ansågs det åligga en kommun att ordna vattentjänster för fastigheten. Även fråga om när fastigheten skulle kunna koppla på den allmänna va-anläggningen. I målet prövades om förhållandena var sådana att ansvaret för att ordna vattentjänsterna borde ankomma på va-huvudmannen eller om det i stället borde lösas av en i området aktiv exploatör eller ytterst av de enskilda fastighetsägarna genom samfällda lösningar.
se Beslut 2010-02-25, BVa 6, Överklagat MÖD dom 2010-07-05 M 2350-10

Fråga om en kommun på talan av fastighetsägarna var skyldig att i verksamhetsområdet för vatten och avlopp inta en fastighet som låg 150-160 m utanför verksamhetsområdet och 150-200 m från närmaste anslutna fastighet.
se Beslut 2010-03-01, BVa 13

Fråga om kommunen kunde neka fyra fastighetsägare att i verksamhetsområdet för vatten och avlopp inta deras fastigheter vilka redan, på avtalsrättslig grund och genom privat distributionsnät (för 25 fastigheter), var anslutna till den allmänna va-anläggningen. Även fråga om ersättning för rättegångskostnader.
se Beslut 2010-10-11, BVa 68

Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även fråga om brukningsavgifter och nläggningsavgift för tillkommande tomtyta.
se Beslut 2010-11-16, BVa 72

På talan av fastighetsägaren har kommunen befunnits skyldig att inta en fastighet i verksamhetsområde för dagvatten.
se Beslut 2010-11-24, BVa 73

Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän avloppsanläggning fastställdes (med den ändringen att genomförandetiden flyttades fram) i fall där uppkomna hälso-mässiga problem hade åtgärdats genom inrättandet av en gemensamhetsanläggning till vilken drygt hälften av det aktuella områdets 35 fastigheter var anslutna.
se Beslut 2011-02-28, BVa 15, Överklagat MÖD dom 2012-03-16 M 2403-11

Sedan länsstyrelsen förelagt en kommun att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning inom viss del av kommunen, fastställde Va-nämnden beslutet efter överklagande av kommunen, med endast den ändringen att tiden för utbyggnaden flyttades fram. Vanämnden fann att fastigheter som ska anslutas till den kommunala allmänna va-anläggningen ska också normalt omfattas av verksamhetsområdet. Brukarna ska inte behöva godta anslutningsförhållanden som inte regleras av va-lagstiftningen.
se Beslut 2012-05-08, BVa 24

En kommun kan inte undgå ansvar att ordna vattentjänster om det föreligger behov därtill genom att hänvisa till att en majoritet av fastighetsägarna vill prova att själva bygga ut en gemensamhetsanläggning. När det finns behov av en va-anläggning till skydd för människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang finns enligt vattentjänstlagen en ovillkorlig skyldighet för en kommun att ordna allmänna vattentjänster.
se Beslut 2012-08-09, BVa 49

Fråga om betydelsen av inom en kommun upprättade va-planer vid bedömningen av hur snart som kommunens skyldighet att ordna vattentjänster ska uppfyllas.
se Beslut 2012-10-17, BVa 64

Vid bedömningen av vilket antal fastigheter som måste beröras för att spillvattenfrågorna ska anses behöva lösas i ett större sammanhang har inte bortsetts från enskilda fastigheter som inte har några konstaterade problem. Även fråga om hur snart kommunens skyldighet att ordna vattentjänst ska uppfyllas.
se Beslut 2012-11-26, BVa 83

Med hänvisning till antalet fastigheter (21), dessas storlek och områdets läge har fastigheterna inte ansetts ingå i en sådan samlad bebyggelse som förutsätts för skyldighet att ordna vattentjänster. Även fråga om hur snart kommunens skyldighet ska uppfyllas.
seBeslut 2012-11-30, BVa  84

Vid bestämmande av tidpunkten då allmän va-anläggning ska vara utbyggd enligt 6 § LAV, har hänsyn tagits till kommunens utbyggnadsplanering för andra områden. - Hovrätten ändrade beslutet endast på så sätt att tidpunkten flyttades fram till fem år efter laga kraft.
se Beslut 2013-01-30, BVa 6, Överklagat, Svea hovrätt dom 2013-06-27, M 1803-13
Överklagat, Högsta domstolen beslut 2013-10-10, T 3976-13, ej prövningstillstånd

För ett glesbebyggt område med sviktande befolkningsunderlag har varken hälso- eller miljömässiga skäl ansetts motivera en utbyggnad av allmän va-anläggning. Länsstyrelsens beslut därom har därför upphävts.
se Beslut 2013-12-10, BVa 94

Sedan länsstyrelsen förelagt en kommun att ordna allmän vattenförsörjning inom ett visst område, fastställde Va-nämnden beslutet efter överklagande av kommunen, med endast den ändringen att tiden för utbyggnaden flyttades fram. Va-nämnden fann att det med hänsyn till att länsstyrelsens beslut avsåg drygt 200 fastigheter med ett stort antal vattentäkter med förekomst av otjänligt dricksvatten, förelåg hälsomässiga skäl att ta in området i verksamhetsområde för vattenförsörjning.- Hovrätten avslog överklagandet från kommunen
se Beslut 2014-10-13, BVa 88, Överklagat MÖD dom 2015-05-22 M 10106-14

Eftersom två av de aktuella delområdena inte ansågs kunna utgöra sådan samlad bebyggelse som normalt förutsätts och övrig utredning inte ansågs vara tillräcklig för att ändå motivera utbyggnadsskyldighet undanröjde Va-nämnden länsstyrelsens föreläggande om utbyggnad m.m. i dessa områden. För ett tredje delområde, som inte ansågs i sig kunna utgöra förutsatt samlad bebyggelse, fastställde nämnden länsstyrelsens beslut med hänvisning till att området omedelbart gränsar till det befintliga verksamhetsområdet samt medgav en något längre genomförandetid än länsstyrelsen hade bestämt.
se Beslut 2015-03-19, BVa 28

Va-nämnden fastställde på talan av fastighetsägare att kommunen är skyldig att ta in deras fastigheter i verksamhetsområde för vatten och avlopp.
se Beslut 2015-04-13, BVa 35

Va-nämnden lämnade utan bifall fastighetsägares begäran om fastställelse av att kommunen är skyldig att ta in deras fastigheter i verksamhetsområde för vatten och avlopp.
se Beslut 2015-04-13, BVa 36

Va-nämnden ansåg att hälsoskydds- och miljöskälen inte var tillräckliga och upphävde därför en länsstyrelses föreläggande omfattande skyldighet för en kommun att för ett område bl.a. bestämma verksamhetsområde för vatten och avlopp m.m.
se Beslut 2015-07-30, BVa 77

Va-nämnden ansåg att hälsoskydds- och miljöskälen inte var tillräckliga och upphävde därför en länsstyrelses föreläggande omfattande skyldighet för en kommun att för ett område bl.a. bestämma verksamhetsområde för dagvatten.
se Beslut 2015-07-30, BVa 78
Senast ändrad: 2017-08-30