JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 56 - Bestämmelser om förfarandet i nämnden m.m.

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 56 i 2006 års vattentjänstlag.


"Bestämmelser om Statens va-nämnd och förfarandet i nämnden i mål enligt denna lag samt om verkställighet och överklagande av nämndens beslut finns i lagen (1976:839) om Statens va- nämnd."


I ett mål om skadestånd återkallade sökandebolaget sin talan sedan de fått ta del av viss utredning från kommunen. Eftersom bolaget fått utredningen först efter att talan hos Vanämnden initierats, kunde det inte anses att bolaget inlett onödig rättegång, fört en oberättigad talan eller på annat sätt genom försumlighet förorsakat motparten kostnader. Skäl för att göra avsteg från huvudregeln att vardera parten ska bära sina rättegångskostnader förelåg inte och kommunens yrkande om ersättning för rättegångskostnader ogillades.se Beslut 2012-12-08, BVa 71
Senast ändrad: 2016-06-01