JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 5 - Annan användare än fastighetsägaren

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 5 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 3 i 1970 års va-lag).


"Om någon annan än en fastighetsägare har ingått avtal med huvudmannen om att få använda huvudmannens va-anläggning, skall det som i denna lag gäller en fastighetsägare också gälla användaren."


Att en fastighetsägare på av kommunen tillhandahållen blankett avsedd för ägare av fastighet begärt upprättande av extra förbindelsepunkt och därvid antecknat sitt bolags organisationsnummer på blanketten, har inte ansetts innebära att kommunen ingått avtal med bolaget om avgiftsskyldighet.
se Beslut 2008-10-01, BVa 44, Överklagat MÖD dom 2009-12-10, M 8223-08

Komplementär i kommanditbolag som inte lagfarits som fastighetsägare har inte godtagits att jämte bolaget vara solidariskt betalningsskyldig motpart till huvudmannen i kravmål enligt vattentjänstlagen. Även fråga om ersättning för inkassokostnader.
se Beslut 2009-03-23, BVa 12

Fråga om kommun ingått avtal med annan än fastighetsägaren om användande av den allmänna va-anläggningen.
se Beslut:2009-06-08,BVa 32, Överklagat MÖD dom 2010-06-15 M 5343-09
Senast ändrad: 2016-06-01