JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 47 - Huvudmannens rätt till ersättning m.m. från fastighetsägare

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 47 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 29 i 1970 års va-lag).


"Om huvudmannen orsakas en skada på grund av att en fastighetsägare har överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall fastighetsägaren återställa det som rubbats eller fullgöra det som eftersatts och ersätta skadan."


Sedan kommunen (i samband med byte av en vattenmätare varvid ett läckage uppstod på vainstallationen) på eget initiativ och utan att meddela sig med en närvarande fastighetsägare anlitat en rörmokare för att åtgärda uppkommen skada har fastighetsägarna endast ansetts skyldiga att ersätta kommunen för kostnader för material.
se Beslut 2010-12-29, BVa 85

Huvudmans yrkande om ersättning för kostnader för läcksökning på en servisledning och för vattenåtgång lämnades utan bifall. Tillika fråga om rättegångskostnader.
se Beslut 2011-09-13, BVa 46
Senast ändrad: 2016-06-01