JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 46 - Ersättning m.m. till fastighetsägare för annan skada än översvämningsskada

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 46 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 29 i 1970 års va-lag).


"Om en fastighetsägare orsakas en skada på grund av att huvudmannen på annat sätt än som avses i 45 § har överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall huvudmannen återställa det som rubbats eller fullgöra det som eftersatts och ersätta skadan."


Fråga om en läckande vattenmätare, som orsakat skador i ett förråd, varit behäftad med materialfel och ersättningsansvar därför förelåg för kommunen eller om fråga var om frostskada för vilken fastighetsägarna ansvarade.
se Beslut 2008-01-03, BVa 1

En "vilande" rätt till vattenavstängning utan föregående meddelande till fastighetsägarna har inte godtagits och dessa har tillerkänts viss ersättning Fråga också om ersättningens beräkning och om nedsättning av brukningsavgift på grund av överförbrukning.
se Beslut 2009-09-17, BVa 38

Fastighetsägares begäran om nedsättning av anläggningsavgift sedan fastighetens va-anslutning försenats på grund av fördröjning med kommunens ledningsarbeten har inte medgivits.
se Beslut 2009-09-28, BVa 46

Sedan fastighetsägare efter ett stopp i den allmänna avloppsanläggningen låtit spola del av denna har deras begäran om ersättning för kostnader lämnats utan bifall med hänvisning till bl.a. att kommunen först efter att felet var åtgärdat underrättades om felet och att det hade varit möjligt för fastighetsägarna att vända sig till kommunen och få hjälp därifrån.
se Beslut 2010-02-26, BVa 9 Överklagat MÖD dom 2010-11-01 M 2446-10

Fastighetsägare tillerkändes ersättning för skada som hade uppkommit p.g.a. att huvudmannen hade lämnat felaktiga uppgifter om fastighetens anslutningsförhållanden.
se Beslut 2014-01-30, BVa 10
Senast ändrad: 2016-06-01