JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 45 - Ersättning för översvämningsskada

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 45 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 29 i 1970 års va-lag).


"Huvudmannen skall ersätta en översvämningsskada på en fastighet inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde, om
1. huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och
2. åsidosättandet har medfört att vatten som är avsett att tillhandahållas eller ledas bort genom huvudmannens va-anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på fastigheten."


I ett mål där ett försäkringsbolag regressvis förde skadeståndstalan mot en kommun befanns en av försäkringsbolaget tillämpad schabloniserad metod för värdeminskningsavdrag, eftersom kommunen inte företett någon närmare utredning till utvisande av den enligt deras uppfattning riktiga värdeminskningen, böra läggas till grund för värderingen. Även fråga om ansvar och jämkning p.g.a. medvållande.
se Beslut 2010-03-09, BVa 17

Fråga om viss skada (bl.a. dubbla boendekostnader p.g.a. fördröjd fastighetsförsäljning) varit adekvat i förhållande till en översvämning på en fastighet. Även fråga om ersättning för uteblivna ränteintäkter och ersättning för rättegångskostnader.
se Beslut 2010-12-17, BVa 80

I ett avloppssystem som redan från början anlagts som duplikatsystem ansågs säkerhetskraven från översvämningssynpunkt för spillvattenledningen inte kunna likställas med behoven för en kombinerad ledning trots anslutning nedströms till äldre kombinerad ledning och att spillvattenledningen tillfördes påkopplat dagvatten.
se Beslut 2011-10-27, BVa 55, Överklagat dom 2012-05-24 Mål M 9732-11

Fråga, i mål där fastighetsägaren begär skadestånd av huvudmannen för vatteninträngning från det allmänna va-nätet, om betydelsen av att bygglov saknats för toalett- och duschutrymmen i källaren och betydelsen av att fastigheten inte varit försedd med föreskrivna backventiler. Tillika fråga om befintliga golvbrunnars förenlighet med gällande bygglov och betydelsen av otydlighet i meddelat bygglov samt fråga om vem som har bevisbördan för förekomst av backventil. Även ersättningsfrågor.
se Beslut 2011-12-29, BVa 78

En fastighetsägare fick p.g.a. återkommande översvämningar ersättning för en backventil. Tillika andra i samband med översvämning uppkomna ersättningsfrågor.
se Beslut 2012-12-21, BVa 88

Fråga om vilka beviskrav som kan ställas i skadeståndsmål när parterna redovisat olika uppfattningar om orsak till översvämning.
se Beslut 2013-03-18, BVa 15

Fastighetsägares krav på ersättning för skada som uppkommit p.g.a. att vatten från en närbelägen väg hade runnit in på tomten lämnades utan bifall eftersom kommunen såsom huvudman för den allmänna va-anläggningen inte ansågs ha brustit i sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Huruvida kommunen i egenskap av väghållare på annan grund var ansvarig kunde inte prövas av nämnden.
se Beslut 2014-03-13, BVa 25

Fråga om en kommuns skadeståndsskyldighet för skador på grund av dagvatteninträngning genom betongplatta och ytterväggar i ett hus som försörjdes av ett nät där bortledning av dagvatten från ett villområde sammankopplats med avrinning från jordbruksmark. Översvämningsrisken för den aktuella fastigheten har ansetts vara större än vad som är förenligt med vattentjänstlagens krav om att den allmänna dagvattenanläggningen ska tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.
se Beslut 2014-07-22, BVa 64

Avsaknaden av en s.k. Mouseberäkning medförde att huvudmannen inte kunde visa att ett kombinerat ledningsnät uppfyllde dimensioneringskravet.
se Beslut 2015-10-09, BVa 115
Senast ändrad: 2016-06-01