JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 43 - Avstängning av vattenförsörjningen

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 43 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 30 i 1970 års va-lag).


"Huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen till en fastighet, om
1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag,
2. försummelsen är väsentlig,
3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen, och
5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Kostnaden för en avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren."


Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte ge kommunen rätt att stänga av vattnet varför kommunens krav på ersättning för avstängning inte har bifallits. Även fråga om skyldighet att betala avgift för uppskattad förbrukning efter avstängning.
se Beslut 2012-08-23, BVa 52

En kommun som stängt av vattentillförseln till ett antal sjöbodar uppförda inom en ansluten fastighet, de flesta upplåtna med lägenhetsarrende, har förpliktats att omgående häva av­stängningen.
se Beslut 2013-08-09, BVa 52
Senast ändrad: 2016-06-01