JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 40 - Ersättning för onyttig anläggning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 40 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 16 i 1970 års va-lag).


"Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare."


Ägaren av en fastighet vars avloppslösning innebar att spillvatten omhändertogs i en vakuumtank och att bad-, dusch och tvättvatten infiltrerades lokalt ansågs vara avgiftsskyldig för den allmänna va-anläggningen. Tillika fråga om ersättning för onyttigbliven enskild anläggning.
se Beslut 2011-11-23, BVa 66

Ersättning för onyttigbliven enskild anläggning kunde inte utgå eftersom fastighetsägarna enligt Va-nämndens mening inte varit ovetande om att allmän va-anläggning i området var nära förestående.
se Beslut 2012-06-18, BVa 34, Överklagat Svea hovrätt dom 2013-01-10, M 6561-12

Vid överförbrukning på grund av att vatten oavsiktligt på grund av klarlagt läckage kommit att under en period mycket väsentligt överstiga den för fastigheten normala fann Va-nämnden, att i detta fall med blygsam normalförbrukning och när omständigheterna i övrigt inte föranledde annat, att avgiftsskyldigheten för läckageförlusten skulle nedsättas till hälften. Även fråga om ersättning för onyttigbliven anläggning.
se Beslut 2012-06-20, BVa 43

Ersättningsanspråk för onyttigbliven avloppsanläggning har bifallits för fem år gammal trekammar­brunn.
se Beslut 2013-10-17, BVa 80
Senast ändrad: 2016-06-01