JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 4 Ägare av byggnad eller annan anläggning (1970 års va-lag § 3)

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 4 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 3 i 1970 års va-lag).


"Om det behövs för att tillgodose syftet med denna lag, skall det som i lagen gäller i fråga om en fastighet också tillämpas i fråga om en byggnad eller annan anläggning som inte tillhör fastighetens ägare. I så fall skall det som i lagen sägs om fastighetsägaren tillämpas på byggnadens eller anläggningens ägare."


Ägare till bostadshus på arrendetomter har ansetts likställda med fastighetsägare och för­pliktats betala anläggningsavgifter för vatten och avlopp. - Hovrätten avslog överklagande från en husägare.
se Beslut 2013-05-03, BVa 27, Överklagat, Svea hovrätt dom 2013-11-12, M 5341-13
Senast ändrad: 2016-05-19