JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 38 - Avtal om avgifter

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 38 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 28 i 1970 års va-lag).


"Huvudmannen får komma överens med fastighetsägare och andra avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter."


Under år 2005 ingångna avtal har i två fall ansetts förhindra huvudmannen för den allmänna va-anläggningen att av en väghållare efter år 2006 ta ut ytterligare avgifter för hantering av dagvatten och i ett fall inte ansetts utgöra sådant hinder. Tillika fråga om skyldighet att lösa in väghållarens anläggning.
se Beslut 2012-11-30, BVa 85, Överklagat Svea hovrätt dom 2013-09-25, M 11075-12

Sedan en kommun träffat avtal med fastighetsägare om att på deras begäran och bekostnad flytta förbindelsepunkten för spillvatten till nytt läge, har fastighetsägarna be­stritt kommunens fordran som oskälig p.g.a. arbetskostnader och för att ny anslutning gjorts till gammal ledning. Va-nämnden har bifallit kommunens talan. – Efter överklagande från fastighetsägarna har hovrätten upphävt nämndens beslut och stadfäst en överenskommelse mellan parterna.
se Beslut 2013-08-05, BVa 50, Överklagat, Svea hovrätt dom 2014-03-17, M 7997-13
Senast ändrad: 2016-06-01