JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 37 - Betalningsansvar efter överlåtelse

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 37 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 11 i 1970 års va-lag).


"När en fastighet byter ägare, är den nya ägaren betalningsansvarig för avgifter som förfaller till betalning på tillträdesdagen eller senare, om inte annat följer av andra stycket.

Den tidigare ägaren är betalningsansvarig för brukningsavgifter som är hänförliga till tiden före den nya ägarens tillträde."


Tidigare fastighetsägare har inte ansetts betalningsansvarig för anläggningsavgift som inte förfallit till betalning innan ny ägare tillträtt fastigheten.
se Beslut 2009-03-25, BVa 15

Sedan ett fastighetsbolag låtit bebygga två fastigheter och överlåtit dessa har förvärvarna ansetts betalningsskyldiga för anläggningsavgifter enligt fakturor som förföll till betalning efter att fastigheterna tillträtts. Att fastighetsägarna tidigare hade betalat fastighetsbolaget för anläggningsavgifter har inte inverkat på bedömningen. Även fråga om ränta.
se Beslut 2010-06-30, BVa 41

En kommuns dispositionsrätt över en fordran på anläggningsavgift medför inte att ett återkallat krav senare kan riktas mot någon annan därför att den som var fastighetsägare när fordran förföll till betalning visade sig vara på obestånd.
se Beslut 2012-05-08, BVa 23

Sedan en bostadsrättsförening, som ursprungligen haft ett va-förhållande med huvudmannen för den allmänna va-anläggningen, sålt de fastigheter på vilka föreningens medlemmars hus uppförts har uppkommit frågor om föreningens rätt till återbetalning av avgifter och ansvar för tillkommande avgifter.
se Beslut 2012-11-20, BVa 78
Senast ändrad: 2016-06-01