JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 34 - Va-taxa

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 34 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 27 i 1970 års va-lag).


"Avgifternas belopp och hur avgifterna skall beräknas skall framgå av en taxa. Avgifterna får inte bestämmas till högre belopp än vad som är förenligt med bestämmelserna i 30-33 §§.

Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter."


På grund av otydligheter i va-taxan har huvudman inte medgivits rätt till uttag av fasta brukningsavgifter för fastighet där byggnad inte var färdigställd ("bebyggd").
se Beslut 2008-06-10, BVa 29

Avgiftsuttag vid senare anslutning till spillvattenavlopp för fastighet som redan var ansluten till dricksvatten har inte utan tydligt taxestöd ansetts kunna ske med högre belopp än motsvarande tidigare erhållen avgiftsreduktion
se Beslut 2007-09-25, BVa 49

Ett taxeenligt avgiftskrav avseende s.k. byggvatten har jämkats med hänvisning till att va-taxan saknade parametrar som speglar nyttan med byggvattnet.
se Beslut 2010-06-17, BVa 37

Med hänvisning till att va-taxan brast i fråga om avgift för avstängning ansågs fastighetsägaren inte vara skyldig att betala av kommunen begärd avgift. Även fråga om ersättning för inkassokostnader och rättegångskostnader.
se Beslut 2010-10-29, BVa 70

Kommunen debiterade ett bolag brukningsavgift enligt en avtalsmodell som kommunen med stöd av va-taxan tillämpade i förhållande till fastigheter som kunde klassas som "annan" fastighet och anses ha så avvikande förhållanden att va-taxans avgifter för normalfallen inte skäligen borde uttas. Eftersom det inte hade träffats något avtal mellan parterna ansågs kommunen sakna taxestöd för sin debitering.
se Beslut 2010-12-13, BVa 76

Att i en va-taxa ange årlig extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn, har för visst fall inte godtagits.
se Beslut 2013-02-08, BVa 8

Va-taxans otydlighet, särskilt i fråga om s.k. mätarvalsregler, ledde till att huvudmannens krav på fasta brukningsavgifter delvis underkändes.
se Beslut 2014-05-23, BVa 51

Eftersom va-taxan inte gav stöd för debitering av dagvattenavgift avseende fastighet utanför detaljplanelagt område lämnades kommunens krav avseende detta utan bifall.
se Beslut 2014-09-01, BVa 71

Huvudmannen fick bära ansvaret för avsaknaden av föreskrifter med en definition av lägenhetsbegreppet och blev därför återbetalningsskyldig för lägenhetsavgiften till fastighetsägaren.
se Beslut 2015-05-18, BVa 50
Senast ändrad: 2016-06-01