JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 31 - Avgiftsskyldighetens omfattning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 31 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 26 i 1970 års va-lag).


"Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten."


Fastighet vars bebyggelse brunnit ner har påförts fast minimiavgift som för obebyggd fastighet enligt taxa. Även fråga om ersättning för inkassokrav.
se Beslut 2008-01-18, BVa 6

När stamfastighet och avstyckning efter förrättningen båda bebyggts ansågs att stamfastigheten skulle tillgodoräknas tidigare erlagda anläggningsavgifter trots att riven bebyggelse, som varit ansluten till kommunens va-nät, tidigare legat på den avstyckade marken.
se Beslut 2008-03-19, BVa 17

En taxeenlig avgiftshöjning för anläggningsavgift på 121 procent mellan två intilliggande år har vid anslutning av viss fastighet ansetts strida mot kravet på en skälig och rättvis avgiftsfördelning och skälig avgift har inte ansetts kunna bestämmas av Va-nämnden.
se Beslut 2008-04-15, BVa 24 Överklagat MÖD dom 2009-08-19, M 3911-08

En samfällighet bestående av 131 enbostadshus ansågs vid avgiftsuttag enligt kommunens gällande va-taxa inte vara skyldig att betala samma grundavgift och dagvattenavgift som villafastigheter utan de lägre avgifter som gällde för flerbostadshus.
se Beslut 2008-10-27, BVa 56

Uttag av schablonavgift för fritidsfastighets vattenförbrukning har inte ansetts strida mot kravet på skälig och rättvis avgiftsfördelning.
se Beslut 2009-02-25, BVa 7

En bostadsrättsförening har tidigare påförts anläggningsavgift för sina två fastigheter på vilka uppförts tio hus. Hinder har inte ansetts möta för huvudmannen att senare, när föreningen trätt i likvidation och låtit avstycka och sälja ut åtta fastigheter, påföra dessa en grundavgift per fastighet enligt va-taxan. Även fråga om preskription.
se Beslut 2009-03-17, BVa 11

Fråga om beräkningen av antalet bostadsenheter för en industrifastighet med kontors-, produktions-, och lagerlokaler och fastighetens avgiftskategori enligt va-taxan
se Beslut 2009-03-30, BVa 16, Överklagat MÖD dom 2010-06-07, M 3407-09

En fastighetsägare har inte medgivits nedsättning av va-avgiften för att han själv pumpat ut inträngande avloppsvatten från sin källare så att detta inte kom att belasta kommunens avloppsreningsverk.
se Beslut 2009-04-08, BVa 20

Uttag av brukningsavgift grundad på schablonmässigt beräknad vattenförbrukning har i visst fall inte godtagits eftersom schablonen ansetts vara för hög.
se Beslut 2009-09-17, BVa 40

Den omständigheten att endast en del av takvattnet och dränvatten direkt avleddes till kommunens dagvattennät har inte påverkat va- avgiftens storlek.
se Beslut 2009-11-30, BVa 59

Fråga om nedsättning av tillkommande lägenhetsavgift för tillbyggda ytor för idrottsutövning.
se Beslut 2009-11-30, BVa 58

En huvudman har inte ansetts kunna visa att tillräckliga skäl förelegat att i visst fall frångå den sociala kostnadsfördelningsprincipen och i stället tillämpa särtaxa. - Fråga även om fastigheten skulle anses innefatta en eller två lägenheter vid uttag av anläggnings- och brukningsavgifter.
se Beslut 2009-12-18, BVa 62

Taxeenligt uttag av brukningsavgifter för campingplatser baserat enbart på förbrukad mängd vatten har i visst fall befunnits vara oförenligt med vattentjänstlagen.
se Beslut 2011-02-02, BVa 5

Fastighetsägare tillerkändes ersättning för kostnader, bl.a. avseende teknisk rådgivning, för omläggning av dagvattenledning vid övergång till duplikatsystem.
se Beslut 2011-03-02, BVa 16

Det ansågs inte vara en skälig och rättvis fördelning av avgifter att abonnenter som inte har möjlighet att ansluta till de båda nyttigheterna spillvatten och dricksvatten samtidigt, beroende på hur kommunen valt att utföra va-anläggningen, ska få en högre sammanlagd anläggningsavgift jämfört med de abonnenter som har sådan möjlighet.
se Beslut 2011-03-02, BVa 18

Fastighetsägare har fått fakturerad förbrukningsavgift nedsatt till en tredjedel på grund av en mycket stor överförbrukning orsakad av en läcka.
se Beslut 2011-03-22, BVa 25

En brukningstaxa ansågs inte enbart på grund av en avgiftshöjnings storlek kunna strida mot vattentjänstlagens bestämmelser. Tillika fråga om skäligheten av avgiftsuttag för med bostadsfastigheter jämställda fastigheter.
se Beslut 2011-11-03, BVa 56

Efter sammanläggning av två fastigheter har förutsättningar för uttag av tilläggsavgift för tomtyta ansetts föreligga
se Beslut 2012-05-28, BVa 30

Av tjänsteman lämnad uppgift om kommande anläggningsavgifts storlek har ansetts sakna betydelse. Även fråga om betydelsen av att uppgiften lämnades innan fastigheten togs in i verksamhetsområdet.
se Beslut 2012-06-18, BVa 35, Överklagat Svea hovrätt dom 2012-12-12, M 7510-12

Vid överförbrukning på grund av att vatten oavsiktligt på grund av klarlagt läckage kommit att under en period mycket väsentligt överstiga den för fastigheten normala fann Va-nämnden, att i detta fall med blygsam normalförbrukning och när omständigheterna i övrigt inte föranledde annat, att avgiftsskyldigheten för läckageförlusten skulle nedsättas till hälften. Även fråga om ersättning för onyttigbliven anläggning.
se Beslut 2012-06-20, BVa 43

Kostnader för LTA-pumpar utgjorde inte en sådan särskild omständighet som i sig kunde motivera särtaxa eftersom kostnaden för pumparna åvilar huvudmannen i fall när anslutning sker till ett tryckavloppssystem. Kommunen kunde inte heller i övrigt visa att de särskilda omständigheter som uppgivits i målet motiverade en särtaxa på grund av beaktansvärda kostnadsskillnader.
se Beslut 2012-10-08, BVa 61

En kommun har visat fog för särtaxa avseende anläggningsavgift för avlopp.
se Beslut 2012-10-29, BVa 65, Överklagat Svea hovrätt dom 2013-06-14, M 0870-12

Eftersom byggnaden var uppförd för ett specifikt ändamål, förvaring och då endast en enda sanitetsinstallation fanns på fastigheten, en toalett med ett handfat, fann Va-nämnden att anläggningsavgiften skulle sättas ned från 12 ekvivalenta lägenheter till att motsvara en avgift för 8 ekvivalenta lägenheter.
se Beslut 2012-11-23, BVa 82

Vid en mindre omfattande utbyggnad av allmän va-anläggning bör kravet på vad som avses med en beaktansvärd kostnadsskillnad i 31 § vattentjänstlagen sättas relativt högt. Kommunen kunde inte visa att sådana särförhållanden förelåg att det fanns förutsättningar för särtaxa. Även fråga om kommunen hade rätt att påföra tomtyteavgift.
se Beslut 2012-12-01, BVa 4, Överklagat Svea hovrättdom 2012-12-11, M 1686-12

Om abonnenten är ett fastighetsbolag som yrkesmässigt bedriver fastighetsförvaltning och som får förutsättas vara väl förtroget med kostnadsbilden för att äga större fastigheter, ställs det högre krav för att god tro ska kunna föreligga om feldebitering skett av kommunen. Även fråga om kommunens avgiftsuttag av lägenhetsavgift stred mot kravet på en skälig och rättvis avgiftsfördelning.
se Beslut 2013-11-31, BVa 75

Fråga om skäligheten av brukningsavgift baserad på bruttoarea efter taxeändring med avgifts­höjning.
se Beslut 2013-07-19, BVa 49

En kommun som underlåtit att undersöka en vattenmätare som för viss period registrerat en anmärkningsvärt hög vattenförbrukning, har senare kasserat mätaren. Fastighetsägaren, som själv inte begärt undersökning av mätaren, har förklarats avgiftsskyldig endast för normalförbrukning för perioden.
se Beslut 2013-12-17, BVa 103

Fråga om vattenmätares tillförlitlighet.
se Beslut 2014-07-09, BVa 63

Med hänsyn till att fastighetsägarna gjort vad som erfordras när det gäller tillsyn och dolt läckage inte kunde uteslutas, jämkades en överförbrukning på åtta gånger normalförbrukningen till ett skäligt belopp enligt huvudmannens reduceringspolicy, dock inte ända ner till normalförbrukningen.
se Beslut 2014-11-28, BVa 104

En huvudman har ansetts inte ha rätt att tillämpa särtaxa. Huvudmannen har inte redovisat tillräcklig utredning om dels kostnadshöjande förhållanden för va-utbyggnaden, dels kostnaderna för projektet. Även fråga om bristande redovisning av kostnadstäckningsgraden för den ordinarie va-taxan inom verksamhetsområdet.
se Beslut 2014-12-10, BVa 109

Va-nämnden fann att huvudmannen var berättigad att ta ut en avgift för merkostnad för servisledning för fastighet som anslutits efter att huvudledningen lades eftersom avgiften inte stred mot likabehandlingsprincipen, kommunens taxa eller vattentjänstlagen i övrigt.
se Beslut 2015-01-22, BVa 6

Fråga om bl.a. skälighet och rättvisa i avgifter som debiterats Statlig väghållare för bortledning av vatten från vägar med antal fordonsrörelser per dygn som överskrider 10 000.
se Beslut 2015-02-10, BVa 10

En fastighetsägare har ansetts skyldig att betala ytterligare anläggningsavgift (tilläggsavgift) för en friggebod som anslutits till den allmänna va-anläggningen.
se Beslut 2015-03-06, BVa 22
Senast ändrad: 2016-06-01