JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 30 - Självkostnadsprincipen

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 30 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 24 i 1970 års va-lag).


"Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten."


Ett tidsbegränsat förhöjt avgiftsuttag för viss planerad investering har inte ansetts som otillåtet överuttag.
se Beslut 2013-10-24, BVa 84
Senast ändrad: 2016-06-01