JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 27 - Avgift för avdelning av vatten från allmän platsmark (väghållare m.fl.)

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 27 i 2006 års vattentjänstlag.


"Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en allmän va- anläggning, om
1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är avgiftsskyldig om detta."


Fråga om omfattningen av Statlig väghållares avgiftsskyldighet för bortledning av vatten från större vägar. Även frågor om avgiftsnivåer m.m. - Hovrätten fastställde Va-nämndens beslut.
se Beslut 2014-01-23, BVa 4, Överklagat Svea hovrätt dom 2015-03-20 M 1120-14

 
Senast ändrad: 2016-06-01