JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 26 - Avgift för avledning av dagvatten från allmän platsmark (fastighetsägare)

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 26 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 10 i 1970 års va-lag).


"Utöver vad som följer av 24 och 25 §§ skall en fastighetsägare betala en avgift för en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde,
2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, och
3. behöver, eller har nytta av, bortledande av vatten från allmän platsmark.

Avgiften skall avse bortledande av vatten från allmän platsmark inom va-anläggningens verksamhetsområde, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta."


Det är fastighetsägaren som har bevisbördan för att de enskilda lösningarna bättre tillgodoser behovet att ta omhand fastighetens dagvatten än att låta koppla in detta på kommunens dagvattenledning. Va-nämnden fann att utredningen inte visat detta. När det gäller dagvatten gata avses med behov eller nytta inte den individuella fastighetsägarens nytta utan bebyggelseområdets behov i stort av dagvattenavledningen.
se Beslut 2012-03-15, BVa 12, Överklagat Svea hovrätt dom 2012-11-19, M 3455-12

Avgiftsskyldighet avseende bortledande av vatten från allmän platsmark ansågs inte ha inträtt när debitering skedde eftersom informationskravet enligt 26 § andra stycket inte var uppfyllt då.
se Beslut 2014-12-15, BVa 111
Senast ändrad: 2016-06-01