JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 25 - Avgiftsskyldighetens inträde

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 25 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 9 andra stycket i 1970 års va-lag).


"En avgift enligt 24 § skall avse
1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren enligt 12 §, och
2. bortledande av vatten från fastigheten som inte sker genom en förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta."


Fastighetsägare ansågs inte vara avgiftsskyldig för brukningsavgift för dagvatten fastighet sedan huvudmannen inte lyckats visa att avgiftsskyldighet inträtt enligt 1955 års va-lag, 1970 års va-lag eller 2006 års vattentjänstlag.
se Beslut 2011-07-04, BVa 33

Sedan huvudman beslutat att fastighetens dränvatten skulle anslutas till dagvattennätet i stället för till spillvattennätet ansågs fastighetsägare inte vara skyldig att betala anläggningsavgift för denna omläggning.
se Beslut 2011-09-13, BVa 47

En fastighet befanns genom faktisk anslutning till huvudmannens vattennät, före ikraftträdandet av 1970 års va-lag, ingå i verksamhetsområdet för dricksvatten. Tillika fråga om tillämplig taxetariff och brukningsavgiftsuttags förenlighet med taxan.
se Beslut 2011-10-10, BVa 52

En kommuns dispositionsrätt över en fordran på anläggningsavgift medför inte att ett återkallat krav senare kan riktas mot någon annan därför att den som var fastighetsägare när fordran förföll till betalning visade sig vara på obestånd.
se Beslut 2012-05-08, BVa 23

Fastighetsägares invändningar om preskription m.m. avseende anläggningsavgift för bortledning av vatten från en obebyggd fastighet godtogs inte.
se Beslut 2014-11-26, BVa 102

Med hänvisning till att den allmänna va-anläggningen ännu inte hade byggts ut till det område där de aktuella fastigheterna ligger, varför avgiftsskyldighet inte hade kunnat inträda, konstaterade Va-nämnden att det mellan parterna inte hade uppkommit ett sådant förhållande som innebar att nämnden kunde pröva ansökningarna till den del de avsåg kommande avgiftsuttags förenlighet med vattentjänstlagen varför nämnden avvisade ansökningarna i dessa delar.
se Beslut 2015-05-08, BVa 46
Senast ändrad: 2016-06-01