JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 21 - Användningen av en allmän va-anläggning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 21 i 2006 års vattentjänstlag.


"En fastighetsägare får inte använda en allmän va-anläggning på ett sätt som innebär

  1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet,
  2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal,
  3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan."


En huvudmans yrkande att vid vite enligt 54 § vattentjänstlagen ålägga fastighetsägare att separera fastighetens spillvatten och ansluta detta till nyupprättad förbindelsepunkt har bifallits med viss reducering av vitesbeloppet.
se Beslut 2008-03-19, BVa 16, Överklagat MÖD dom 2009-05-26, M 2981-08

Ett bolag förelades att vid vite separera dag- och spillvatten från dess fastighet och ansluta dessa nyttigheter till respektive anvisad förbindelsepunkt
se Beslut 2009-09-22, BVa 44

Fastighetsägares begäran om justering av kommunens ABVA ansågs inte kunna bifallas.
se Beslut 2014-10-01, BVa 82

Sedan kommunen avslagit en ansökan om dispens för fettavskiljare, fastställde Va-nämnden efter ansökan av verksamhetsutövaren (en förskola), att kommunen inte hade rätt att vägra ta emot spillvatten från fastigheten i befintligt skick.
se Beslut 2015-02-10, BVa 11
Senast ändrad: 2016-06-01