JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 19 - Särskilda anordningar för användning av allmän va-anläggning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 19 i 2006 års vattentjänstlag.


"Huvudmannen skall ordna de pumpar och andra särskilda anordningar som på grund av den allmänna va-anläggningens konstruktion eller utförande behövs på en fastighet för att fastighetsägaren skall kunna använda va-anläggningen.
Om vattenförbrukningen på en fastighet behöver fastställas genom mätning, skall huvudmannen ordna den eller de vattenmätare som behövs för mätningen."


Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört
se Beslut 2008-03-19, BVa 15

En huvudman har ansetts skyldig att ordna med avloppspumpar på sex fastigheter trots att den allmänna avloppsanläggningen på platsen var utförd som ett självfallssystem och inte ansågs behäftad med brister i utförandet.
se Beslut 2008-10-01, BVa 43, Överklagat MÖD dom 2009-08-18, M 8265-08

Fråga om den allmänna va-anläggningen på grund av ledningsdragningen kunde anses ha fått en olämplig utformning och huvudmannen därför skulle vara skyldig att ordna en för anslutningen nödvändig pump på fastigheten.
se Beslut 2011-11-23, BVa 65

Fastighetens särskilda förhållanden krävde installation av pump eller sprängning eller borrning i ett berg. Eftersom det inte var den allmänna va-anläggningens konstruktion eller utförande som krävde installation av pump, hade fastighetsägarna själva att svara för pumpkostnaden och de övriga installationer som kunde tänkas behövas för anslutningen.
se Beslut 2012-03-26, BVa 14

En kommun kunde inte anses ansvarig för att ersätta en översvämningsskada som uppstått i samband med ett mätarbyte eftersom den koppling som börjat läcka ingick i fastighetsägarens ansvar och då någon vårdslöshet från kommunens sida inte kunde visas av fastighetsägaren.
se Beslut 2012-09-25, BVa 59

Kostnader för LTA-pumpar utgjorde inte en sådan särskild omständighet som i sig kunde motivera särtaxa eftersom kostnaden för pumparna åvilar huvudmannen i fall när anslutning sker till ett tryckavloppssystem. Kommunen kunde inte heller i övrigt visa att de särskilda omständigheter som uppgivits i målet motiverade en särtaxa på grund av beaktansvärda kostnadsskillnader.
se Beslut 2012-10-08, BVa 61

Fastighetsägares yrkande om ersättning för kostnader avseende grävning av grop för installation av LTA-pump och för tillhörande el-arbeten, har inte bifallits.
se Beslut 2013-05-08, BVa 28

Avtal ingångna före lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) i vilka ansvaret för under­håll och förnyelse av LTA-pumpar ålagts fastighetsägare har, trots nedsatt anläggningsavgift, inte ansetts undanta kommun från detta ansvar. – Hovrätten avskrev målet efter att kommunen återkallat sitt överklagande.
se Beslut 2013-10-17, BVa 76, Överklagat, Svea hovrätt beslut 2013-11-27, M 10218-13

Fråga om huvudmannen skulle anses betalningsskyldig för fastighetsägares merkostnader på grund av anslutning till den allmänna anläggningen via LTA-pumpar.
se Beslut 2014-06-27, BVa 60
Senast ändrad: 2016-06-01