JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 16 - Rätt att bruka allmän va-anläggning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 16 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 8 i 1970 års va-lag).


"En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt."


Fråga om stamfastighet, som stått oanvänd under längre tid och genom servitutsavtal låtit avstyckning använda, underhålla och förnya vatten och avloppsledningar till stamfastighetens förbindelsepunkt, kunde påföras anläggningsavgift som för nyanslutning när anslutning till punkten åter aktualiserats.
se Beslut 2008-02-06, BVa 9

Återbetalning av anläggningsavgift enligt avtal har inte bifallits på va-rättslig grund, då avtalet ingåtts medan fastigheten låg utanför verksamhetsområdet.
se Beslut 2013-06-19, BVa 46

En anslutning av fastighets dagvatten till en bäck, möjligen utfört under medverkan av kom­munen, har inte sedan fastigheten kommit att omfattas av verksamhetsområde för dagvatten ansetts kunna befria ägaren från avgiftsskyldighet för anläggningsavgift, trots utbyggd anslut­ning till samma bäck. – Hovrätten avslog fastighetsägarnas överklagande.
se Beslut 2013-09-09, BVa 56, Överklagat, Svea hovrätt dom 2014-04-02, M 8612-13
Senast ändrad: 2016-06-01