JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 13 - Ordnandet och driften av en allmän va-anläggning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 13 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar §§ 12 och 14 i 1970 års va-lag).


"Huvudmannen skall för den allmänna va-anläggningen ordna
1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt,
2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt, och
3. de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.

Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar inte vägdiken, rännstenar, rännstensbrunnar eller ledningar som förbinder rännstensbrunnar med den allmänna va-anläggningen."


Fråga om skyldighet för en kommun att, när en fastighet under en period av 17 år vid tre tillfällen drabbats av översvämning p.g.a. huvudmannens otillräckligt dimensionerade va-nät, bekosta en s.k. backventil. Fastighetsägarens yrkande lämnades utan bifall med hänvisning till att den allmänna va-anläggningen efter huvudmannens åtgärder avseende ledningsdimensioneringen vid fastigheten numera antogs uppfylla gällande säkerhetskrav.
se Beslut 2010-05-28, BVa 26
Senast ändrad: 2016-06-01