JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 12 - Förbindelsepunktens läge

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 12 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 13 i 1970 års va-lag).


"Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.

Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till fastighetsägarens intresse av att kunna planera för sin användning av fastigheten."


Att en kommun överenskommit med entreprenör om anslutningspunktens läge utanför tomtmark under giltighetstiden för 1955 års va-lag och sedan 1970 års va-lag trätt i kraft i ABVA angivit att förbindelsepunkt, gemensam för de aktuella fastigheterna, var belägen 0,5 m utanför tomtgräns, har inte fritagit kommunen från ansvar för skada på ledningen inom tomtmark när denna betjänade flera fastigheter.
se Beslut 2008-10-02, BVa 47

En servisledning har under 1955 års va-lags giltighetstid betjänat två fastigheter. Att utan samråd med fastighetsägarna senare förlägga förbindelsepunkten i gatan ca 70 m från tomtgräns till den ena fastigheten har inte ansetts förenligt med närhetskravet då ledningen alltjämt var att se som allmän ledning och särskilda skäl för att frångå närhetskravet inte visats föreligga.
se Beslut 2009-03-06, BVa 9

En kommun har inte kunnat visa särskilda skäl för placering av en förbindelsepunkt 90 meter från fastighetens gräns (närhetskravet).
se Beslut 2012-03-07, BVa 11

Fråga om klassificeringen av intilliggande mark som kvartersmark eller andra omständigheter har utgjort särskilda skäl, för att placera en förbindelsepunkt ca 100 meter utanför en fastighets gräns, har i visst fall besvarats nekande.
se Beslut 2012-10-17, BVa 63, Överklagat Svea hovrätt dom 2013-03-27, M 9818-12

En kommuns beslut om platsen för förbindelsepunkter för två fastigheter, den ena punkten i tomtgräns den andra 65 m från tomtgräns, har inte ansetts uppfylla skyldigheten att ge fastig­hetsägarna möjlighet att bruka allmän va-anläggning. – Hovrätten avslog kommunens överklagande.
se Beslut 2013-10-17, BVa 74, Överklagat, Svea hovrätt dom 2014-06-18, M 10279-13

Att fastighetsägare oberoende av underrättelse om förbindelsepunkt tror sig veta var förbindelsepunkten är belägen saknar rättslig relevans. Eftersom förbindelsepunkten meddelats fastighetsägaren 2012 lämnades sökandens yrkande om återbetalning av anläggningsavgiften utan bifall.
se Beslut 2014-06-27, BVa 59

Fråga om det förelegat särskilda skäl för att placera en förbindelsepunkt ca 50 meter från fastighetsgränsen har besvarats jakande avseende en fastighet som har ansetts jämställd med en s.k. skafttomt.
se Beslut 2015-02-19, BVa 9

Eftersom sökandenas fastighet deltog i en gemensamhetsanläggning (anläggning för vatten- och spillvatten) ansågs det föreligga särskilda skäl att frångå närhetskravet och förlägga förbindelsepunkten 20-30 meter från fastighetens gräns.
se Beslut 2015-06-01, BVa 60
Senast ändrad: 2016-06-01