JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 8 - Rätt att bruka allmän va-anläggning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 8 i 1970 års va-lag.


"Huvudman för allmän va-anläggning är skyldig att låta ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde bruka anläggningen, om fastigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och avlopp samt behovet ej kan med större fördel tillgodoses på annan sätt.
Huvudmannen är dock berättigad till det anstånd med utförandet av de för brukandet nödvändiga arbetena som behövs för att samordningen med andra arbeten ej skall väsentligt försvåras.

Huvudmannen är, trots bestämmelserna i första stycket, inte skyldig att låta en fastighet kopplas till en allmän va-anläggning innan engångsavgift enligt 27 § har betalats eller, om avgiften skall fördelas, innan godtagbar säkerhet ställts. Lag (1996:508)"


Exploateringsbolag, som i avtal med kommun åtagit sig att ersätta kommunen vissa anläggningskostnader för att förse exploaterade fastigheter med vatten och avlopp, infriade endast delvis sin skuld innan bolaget försattes i konkurs. Den bristande betalningen har inte ansetts berättiga kommunen att vägra leverera vatten till konkursboet eller senare ägare av fastigheterna.
se Beslut 1972-07-10, BVa 2

Brukningsrätt till allmän va-anläggning har inte tillerkänts ägare av fastighet belägen utanför anläggningens verksamhetsområde.
se Beslut 1972-12-05, BVa 14

Brukningsrätt till allmän va-anläggning har inte tillerkänts ägare av fastighet belägen utanför anläggningens verksamhetsområde. Va-nämnden har därvid inte ansett sig kunna pröva yrkande om utvidgning av verksamhetsområdet.
se Beslut 1974-04-05, Bva 11

Kommunen har vitsordat att förutsättningarna enligt 8 § va-lagen för fastighetsägares rätt att bruka kommunens allmänna va-anläggning är uppfyllda men gjort gällande att brukningsrätt skall medges fastighetsägaren endast på villkor att anläggningsavgiften beräknades enligt viss taxebestämmelse. Avgiftsfrågan har ansetts inte kunna upptas till prövning i målet. Tillika fråga om anstånd för kommunen med utförande av de för brukandet nödvändiga anordningarna.
se Beslut 1976-06-01, BVa 17, överklagat VÖD dom 1976-11-23, DT 40

Finansiella skäl har inte ansetts grunda rätt för kommunen till anstånd med utförandet av erforderliga anordningar för fastighetsägares brukande av allmän va-anläggning.
se Beslut 1978-09-14, BVa 48, överklagat VÖD dom 1978-12-28, DT 53

Sedan ägaren till fastighet inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning begärt att få bruka anläggningen har kommunens gatukontor beslutat att inskränka verksamhetsområdet så att det inte längre omfattade fastigheten. Fastighetsägaren har det oaktat tillerkänts brukningsrätt till den allmänna va-anläggningen.
se Beslut 1976-10-22, BVa 40, överklagat VÖD dom 1977-04-25, DT 18

En kommun har på 1960-talet låtit dra fram en vattenledning och en avlopps-ledning till en magasinsbyggnad och kopplat ledningarna till den allmänna va-anläggningen. Eftersom dessa åtgärder har ansetts vidtagna i annat syfte än att upplåta varaktig brukningsrätt för fastigheten där byggnaden låg, har en senare ägare till fastigheten inte kunnat undgå skyldighet att betala anslutningsavgift vid nybebyggelse på fastigheten.
se Beslut 1979-03-23, BVa 27

Ägaren till två fastigheter avsåg att ersätta befintlig bebyggelse med ny på ett sätt som förutsatte ändring av stadsplan och fastighetsindelning. Brukningsrätt till allmän va-anläggning för fastigheterna har inte ansetts föreligga innan dessa förutsättningar var uppfyllda.
se Beslut 1984-08-23, BVa 102

Kommuns begäran om anstånd till dess stadsplan har upprättats med att bygga ut allmän avloppsanläggning så att den kan användas av brukningsberättigad fastighet har lämnats utan bifall.
se Beslut 1986-04-17, BVa 68, överklagat VÖD dom 1986-10-14, DTVa 35

En bostadsfastighet inom detaljplanerat, tätbebyggt område har tillerkänts brukningsrätt för avlopp. Att kommunens avloppsreningsverk inte har erforderlig effektivitet och att fastighetsägaren har utfäst sig att ordna avloppsfrågan enskilt har därvid ansetts sakna betydelse.
se Beslut 1993-12-17, BVa 88

En bostadsfastighet belägen inom ett område som enligt stadsplan skall utgöra parkmark har ansetts inte i va-lagens mening ha behov av va-försörjning.
se Beslut 1990-04-02, BVa 18

Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.
se Beslut 1989-07-24, BVa 54, överklagat VÖD dom 1991-05-02, DTVa 10

Uppkommen brukningsrätt till allmän va-anläggning har ansetts underkastad reglerna om allmän tioårig preskription.
se Beslut 1992-10-02, BVa 63, överklagat VÖD dom 1993-11-18, DTVa 15 – ej prövningstillstånd i HD

Ny ägare till fastighet som inte inkopplats till allmän va-anläggning före 1 juli 1996 har inte, sedan inkoppling utförts, ansetts berättigad att med bibehållen anslutning få tillbaka anläggningsavgiften trots att denna förfallit till betalning före den nye ägarens tillträde.
se Beslut 1998-05-18, BVa 43

Fråga om brukningsrätt till allmän avloppsanläggning för fastighet belägen utanför verksamhetsområdet.
se Beslut 2001-10-10, BVa 42, överklagat MÖD dom 2003-01-23, M 7542-01

En byggnad på större stamfastighet som alltsedan 1960-talet försetts med kommunalt renvatten och som på 1990-talet kom att ingå i ny avstyckad registerfastighet, har som sådan ansetts ha brukningsrätt till allmän ren-vattenanläggning trots att fastigheten ligger utanför år 1971 fastställt verksamhetsområde.
se Beslut 2003-06-18, BVa 45

En fastighet för vilken erlagts anläggningsavgift år 1975 och som senare kommit att omfattas av verksamhetsområdet har ansetts förvärvat en brukningsrätt som hindrar kommunen från att uttaga ny anläggningsavgift trots att brukningsrätten ej gjorts gällande under mer än 25 år.
se Beslut 2004-10-01, BVa 43

En kommun har inte ansetts kunna ta ut anläggningsavgift såsom för nyanslutning av ny ägare till fastighet trots att överenskommelse träffats med tidigare ägare om att abonnemanget upphört och faktisk anslutning brutits.
se Beslut 2004-10-07, BVa 48, överklagat MÖD dom 2005-04-12, M 8277-04
Senast ändrad: 2016-06-01