JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 37 - Va-nämndens behörighet att upptaga mål till prövning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 37 i 1970 års va-lag.


"Va-nämnden prövar mål angående inlösen eller ersättning enligt 15 eller 16 §, mål enligt 29a § om återbetalning av avgift samt mål som rör tvist mellan huvudman och fastighetsägare om

  1. rätt att bruka allmän va-anläggning eller skyldighet att genom avgift bidraga till kostnaderna för sådan anläggning
  2. tillämpning eller tolkning av allmänna bestämmelser eller taxa
  3. giltigheten, beståndet eller rätta innebörden av avtal mellan huvudman och fastighetsägare
  4. villkor för brukande av allmän va-anläggning i den mån allmänna bestämmelser och taxa ej är tillämpliga samt avtal ej kunnat träffas
  5. fordran på avgift till huvudman för allmän va-anläggning
  6. skadestånd eller annan påföljd enligt 29 eller 30 §
  7. annan va-fråga, som avses i denna lag

Lag (1996:508)."


Läckage på allmän vattenledning i gata har orsakat skador på intilliggande fastighet. Talan om skadestånd härför har inte upptagits till prövning av Va-nämnden.
se Beslut 1974-06-24

Genom exploateringsavtal har kommun och exploatör reglerat fråga om skyldighet för exploatören att bekosta va-anordningar inom exploateringsområdet. På avtalet grundad talan om utgående av va-avgift har inte upptagits till prövning av Va-nämnden.
se Beslut 1974-07-01

Tvist mellan hyresgäst i fastighet som betjänas av kommuns va-anläggning å ena sidan samt kommunen å andra sidan rörande skadestånd på grund av bristfälligt renvatten har inte upptagits till prövning av Va-nämnden.
se Beslut 1974-09-30

Kommun har genom avtal med fastighetsägare fått rätt att dra va-ledningar över dennes fastighet. I följd av avtalet uppkommen tvist om ersättning för skador i samband med ledningsdragningen har inte upptagits till prövning av Va-nämnen.
se Beslut 1974-09-04

Sedan fastighet överlåtits och i köparens ägo påförts viss va-avgift, har säljaren väckt talan hos Va-nämnden angående denna avgift. Talan har inte upptagits till prövning.
se Beslut 1974-10-28

Mellan kommunen och ägaren till en fastighet – som låg utanför verksamhets-området för kommunens allmänna va-anläggning men i ett område inom vilket vattenförsörjning och avlopp skulle ordnas och till stor del redan faktiskt hade ordnats genom en utbyggnad av denna anläggning – hade tvist uppkommit rörande avgiften för fastighetens anslutning till anläggningen. Trots att beslut om utvidgning av verksamhetsområdet ännu inte förelåg, ansågs Va-nämnden vara behörig att pröva tvisten.
se Beslut 1980-09-20, överklagat VÖD dom 1980-12-03, SÖ 4, HD dom 1982-11-10, SÖ 2627

En samfällighetsförening yrkade att kommunen skulle förpliktas ingå ett avtal med föreningen om rätt för föreningen att bruka kommunens allmänna va-anläggning. Föreningen var inte ägare till fastighet inom anläggningens verksamhetsområde. Va-nämnden ansågs likväl behörig att pröva tvisten.
se Beslut 1980-12-17, överklagat VÖD dom 1981-02-27, SÖ 2, HD dom 1982-05-18, SÖ 1083

På en fastighet, som var ansluten till allmän va-anläggning men som till viss del låg utanför verksamhetsområdet för denna anläggning, hade en tillbyggnad skett på mark som låg utanför verksamhetsområdet. Va-nämnden ansågs behörig att pröva tvist om tilläggsavgift för denna tillbyggnad.
se Beslut 1989-06-29, BVa 51, överklagat VÖD dom 1989-11-30, DTVa 22

En kommuns på va-rättslig grund framställda yrkande om att få ut anläggnings-avgift har lämnats utan bifall eftersom fastigheten låg utanför verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen.
se Beslut 1999-01-19, BVa 1
Senast ändrad: 2016-06-01