JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 3 - Avgiftsskyldighet för annan än fastighetsägare

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 3 i 1970 års va-lag.


"Bestämmelserna i 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om vem som i vissa fall skall anses som ägare av fastighet gäller också vid tillämpningen av denna lag.

Har huvudman för allmän va-anläggning träffat avtal med annan än fastighetsägare om brukande av anläggningen, gäller för denne vad som i lagen föreskrives om fastighetsägare.

När omständigheterna föranleder det tillämpas bestämmelse om fastighet i denna lag på byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. Vad som i lagen föreskrives om ägare av fastighet skall därvid gälla anläggningens ägare. Lag (1986:1129)."


Skyldighet att svara för va-avgifter har ålagts bolag som – utan att vara ägare av de fastigheter avgifterna rörde – anmält sig som va-abonnent.
se Beslut 1975-06-12, BVa 33

Fråga om kommun träffat avtal med annan än fastighetsägare om brukande av kommunens allmänna va-anläggning.
se Beslut 1976-07-29, BVa 24, överklagat VÖD dom 1976-11-17, DT 39

Fråga om skyldighet för ägaren till en uthusbyggnad på en av henne arrenderad fastighet att genom avgifter bidra till kostnaderna för en allmän va-anläggning.
se Beslut 1977-04-29, BVa 24

En fastighetsägares avtal med sina hyresgäster om att dessa skulle svara för brukningsavgifter för vatten och avlopp har inte fritagit fastighetsägaren från betalningsskyldighet gentemot va-anläggningens huvudman. Tillika fråga om avtal om avgiftsskyldighet kan anses träffat mellan huvudmannen och hyresgästerna.
se Beslut 1985-03-06, BVa 30, överklagat VÖD dom 1985-09-05, DTVa 13

Den som haft vilande lagfart på en fastighet har ansetts vara ägare av fastigheten i va-rättslig mening och därmed vara betalningsskyldig för va-avgifter som förfallit till betalning under den tid den vilande lagfarten gäller.
se Beslut 1984-12-05, BVa 120

Ett bolag köpte ett antal fastigheter. Köpet förklarades senare ogiltligt av domstol. Bolaget har på grund av eget åtagande ansetts betalningsskyldig för va-avgifter som belöpte sig på tiden mellan köpet och ogiltighetsförklaringen.
se Beslut 1983-02-16, BVa 26

En bostadsrättsförening har yrkat fastställt att den i egenskap av ägare till fastigheter skall påföras avgifter för brukande av kommunens allmänna va-anläggning. Denna talan har ogillats på grund av att avtal har ansetts träffade mellan bostadsrättshavarna och kommunen om brukande av anläggningen.
se Beslut 1981-01-15, BVa 3

En person har – utan att protestera – betalat brukningsavgifter för vatten och avlopp under flera år för en fastighet som han inte ägde. Hans passivitet har inte ansetts grunda ett avtal om avgiftsskyldighet med va-anläggningens huvudman.
se Beslut 1985-05-23, BVa 47

En kommun har riktat ett grundlöst krav på en engångsavgift mot arrendatorn av en obebyggd fastighet. Den omständigheten har inte ansetts befria en senare ägare till fastigheten från betalningsskyldighet för engångsavgift.
se Beslut 1990-04-23, BVa 21, överklagat VÖD dom 1991-02-12, DTVa 2 – ej prövningstillstånd i HD

Väghållningsskyldighet för Vägverket beträffande några vägsträckor under en viss tidsperiod har inte ansetts medföra att verket skall anses som fastighetsägare i va-lagens mening.
se Beslut 1997-03-05, BVa 24

Fråga om samfällighetsförening var att anse som fastighetsägare i va-lagens mening vid påförande av brukningsavgifter.
se Beslut 2003-10-03, BVa 58 
Senast ändrad: 2016-05-19