JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 29 - Skadestånd i va-förhållande

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 29 i 1970 års va-lag


"Har huvudman eller fastighetsägare överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet i förhållande till den andre, skall han återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts samt ersätta skadan . Lag (1976:842)."


På fastigheter anslutna till allmän va-anläggning har källaröversvämningar inträffat till följd av uppdämning i det till anläggningen hörande ledningsnätet vid regnväder som inte varit svårare än vad som var normalt för orten. Kommunen har ansetts skyldig att svara för uppkomna skador oavsett om kommunen varit försumlig eller inte.
se Beslut 1974-07-30, BVa 27

I samband med ett för orten ovanligt kraftigt regnoväder har översvämning inträffat i källaren på fastighet som anslutits till den allmänna va-anläggningen. Fastighetsägarens yrkande om skadestånd av kommunen på grund av påstådd försummelse av underhållet av det allmänna avloppsledningsnätet har ogillats.
se Beslut 1975-05-23, BVa 28

I samband med ett för orten ovanligt kraftigt regnväder har översvämning inträffat i källaren på fastighet som anslutits till den allmänna va-anläggningen. Fastighetsägarens yrkande om skadestånd av kommunen på grund av påstådd bristfällighet i nämnda anläggning har ogillats.
se Beslut 1975-08-13, BVa 40, överklagat VÖD dom 1975-11-21, DT 20

Renvattnet som tillhandahållits fastighet genom allmän va-anläggning har varit bristfälligt och därigenom vållat skador på fastighetens va-installation. Kommunen har förpliktats ersätta skadorna enär åtgärder för att undanröja bristerna inte vidtagits inom skälig tid.
se Beslut 1975-04-09, BVa 25

Renvattnet som tillhandahållits fastighet genom allmän va-anläggning har varit bristfälligt och därigenom vållat skador på fastighetens va-installation. Kommunen har förpliktats ersätta skadorna enär åtgärder för att undanröja bristerna ej vidtagits inom skälig tid. Tillika fråga om nedsättning av påförda brukningsavgifter i anledning av vattnets beskaffenhet.
se Beslut 1975-08-13, BVa 41

Till ett äldre, kombinerat avloppsledningsnät, vilket varit dimensionerat för att avbörda ett s k tvåårsregn, har ytterligare fastigheter anslutits. På grund av underlåtenhet att kontrollera följderna av den ökade belastningen på ledningsnätet och vidta erforderliga åtgärder har med tillämpning av 1955 års va-lag kommun ansetts skyldig att ersätta översvämningsskador som därefter uppkommit på en till ledningsnätet ansluten fastighet.
se Beslut 1976-11-10, BVa 44

Huvudman för allmän va-anläggning har inte ansetts skadeståndsskyldig när ett tillfälligt stopp i den allmänna avloppsledningen orsakat översvämningsskador på en ansluten fastighet.
se Beslut 1979-03-02, BVa 23

Fastighetsägare som orsakats skador på växthusodlingar på grund av att levererat renvatten från allmän va-anläggning innehållit bl a fenol, har inte ansetts berättigad till skadestånd av anläggningens huvudman eftersom vattnet inte visats vara otjänligt för hushållsändamål.
se Beslut 1975-02-06, BVa 9, överklagat VÖD dom 1975-06-24, DT 9 - ej prövningstillstånd i HD

I samband med en för orten ovanligt kraftig snösmältning har översvämning inträffat i källaren på en fastighet som anslutits till den allmänna va-anläggningen. Fastighetsägarens yrkande om skadestånd av kommunen på grund av påstådd bristfällighet i anläggningen har ogillats.
se Beslut 1978-07-14, BVa 44

Fastighetsägare har – förutom medgiven nedsättning av va-avgift – tillerkänts skadestånd på grund av att renvattnet som tillhandahållits genom allmän va-anläggning varit förorenat.
se Beslut 1977-10-21, BVa 68

Fastighetsägare, som fått förorenat vatten från den allmänna va-anläggningen, har ansetts berättigad till skadestånd härför men inte till nedsättning av brukningsavgiften.
se Beslut 1977-10-31, BVa 72

Det har ansetts att en allmän avloppsanläggning från dimensioneringssynpunkt normalt tillgodoser skäliga anspråk på säkerhet i fall anläggningen har dimensionerats i enlighet med de av Svenska vatten- och avloppsverksföreningen härom utarbetade anvisningarna. En fastighetsägares krav på ersättning för översvämningsskador på grund av påstådd underdimensionering, har således ogillats när den kombinerade avloppsledningen i fråga varit dimensionerad för ett femårsregn och det inträffade regnet varit kraftigare än så.
se Beslut 1980-08-15, Bva 63, överklagat VÖD dom 1982-03-16, DT 8, HD dom 1984-10-24, DT 30

En kommun som vid projekteringen av sin spillvattenanläggning inte i tillräcklig mån har beaktat riskerna för inflöde vid högt vattenstånd i havet, har ansetts ersättningsskyldig för översvämningsskador som orsakats genom ett sådant inflöde. Skadeståndet har dock jämkats på grund av fastighetsägarens medvållande bestående i att denne inte tillsett att avstängningsanordningarna i golvbrunnarna fungerat tillfredsställande.
se Beslut 1984-06-20, BVa 44

En fastighetsägare ansågs skadeståndsskyldig enligt 29 § va-lagen när – i strid mot ett i ABVA intaget förbud mot oljeutsläpp – olja från ett oljeeldningsaggregat på fastigheten läckt ut i den allmänna avloppsanläggningen. Dessutom fråga om vissa administrationskostnader utgjorde ersättningsgill skada.
se Beslut 1979-10-05, BVa 64, överklagat VÖD dom 1980-07-08, DT 47, HD dom 1983-03-10, DT 8

Krav på ersättning för översvämningsskador har ogillats då det översvämmande vattnet inte kommit via den berörda fastighetens va-anslutning.
se Beslut 1982-07-09, BVa 62

En fastighetsägare har förpliktats att lägga om fastighetens dagvattenservis så att dagvatten inte, i strid mot i ABVA meddelat förbud, skulle läcka över till kommunens spillvattenanläggning.
se Beslut 1985-11-04, BVa 91

En fastighetsägare har ansetts skadeståndsskyldig då kommunens i hans fastighet installerade vattenmätare frusit sönder.
se Beslut 1982-01-22, BVa 10

Fastighetsägare har drabbats av källaröversvämningar på grund av uppdämning i kommunens spillvattennät, vilken orsakats av inflöde av dagvatten via andra fastighetsägares bristfälliga servisledningar. Kommunen såsom huvudman för den allmänna va-anläggningen har ansetts skyldig att ersätta uppkomna skador.
se Beslut 1985-01-02, BVa 1, överklagat VÖD dom 1986-03-19, DTVa 7

De omständigheterna att en pump, som var nödvändig för en allmän avloppsanläggnings funktion, saknat larm och att särskild beredskap inte funnits för fall av driftstopp har ansetts grunda skadeståndsskyldighet för kommunen mot fastighetsägare som drabbats av källaröversvämning.
se Beslut 1988-02-09, BVa 11

I en fastighet har källaröversvämning inträffat på grund av stopp i en självrensande ledning i den allmänna avloppsanläggningen. Hindret i ledningen har bedömts som resultatet av en längre tids ansamling av fasta föremål. Kommunens underlåtenhet att under lång tid kontrollera ledningen har ansetts grunda skyldighet att ersätta fastighetens ägare för lidna skador.
se Beslut 1986-04-01, BVa 65

Förekomsten av rost i renvatten har bedömts orsakad av att kommunen installerat en trefasupplösare i vattenverket. Underlåtenhet att informera fastighetsägare om risken för skador på grund av förändringen av villkoren för brukandet av den allmänna va-anläggningen har ansetts medföra skadeståndsskyldighet för kommunen mot fastighetsägare som drabbats av skador på tvättgods.
se Beslut 1987-12-30, BVa 124

Fastighetsägare har med stöd av föreskrift i allmänna bestämmelser för brukande av kommuns va-anläggning (ABVA) ålagts att sörja för att dagvatten från fastigheten inte tillförs kommunens spillvattenanläggning.
se Beslut 1985-11-04, BVa 91, överklagat VÖD dom 1986-06-30, DTVa 18

Renvatten, som tillhandahållits fastighetsägare, har varit brunfärgat och förorenat av vattengråsuggor. Även om vattnet inte varit bristfälligt från hygienisk synpunkt har det bedömts inte vara fullt ut användbart för sitt ändamål. Fastighetsägaren har medgivits nedsättning av brukningsavgift samt tillerkänts skadestånd.
se Beslut 1986-01-23, BVa 9

Fråga om skadestånd åt fastighetsägare på grund av att elakartad lukt trängt in från allmän avloppsanläggning in i bostadshus.
se Beslut 1988-12-13, BVa 129

Att en allmän dagvattenanläggning dimensionerats i enlighet med de av Svenska vatten- och avloppsverksföreningen meddelade anvisningarna i VAV P28, ansågs inte vara tillräckligt för att anläggningen skulle tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. Detta säkerhetskrav ansågs vara avhängigt också av andra faktorer som påverkar risken för översvämning i ansluten bebyggelse.
se Beslut 1989-12-22, BVa 74, överklagat VÖD dom 1990-07-05, DTVa 9, HD dom 1991-11-05, DT 445

Allmän avloppsanläggning ansågs inte tillgodose skäliga anspråk på säkerhet när anslutna bostadsfastigheter riskerade översvämning inomhus vid regn med mindre intensitet än tioårsregnet.
se Beslut 1993-08-13, BVa 47

 Kommun ansågs skyldig att ersätta fastighetsägares kostnad för en pumpan-läggning som på grund av bristfälligheter i den allmänna spillvattenanlägg-ningen behövdes som skydd mot bakvatten från denna. – Dessutom fråga om fastighetsägaren kunde anses medvållande till översvämningsskador genom att inte vidta erforderliga skyddsåtgärder.
se Beslut 1990-08-09, BVa 37

Kommun, som inte utfört av fastighetsägare begärd vattenavstängning, förpliktades ersätta vattenskador till följd av att fastighetens vattenledning därefter frusit och sprungit läck.
se Beslut 1992-04-14, BVa 29, överklagat VÖD dom 1993-02-02, DTVa 1

En stor del av befolkningen på en ort insjuknade genom smitta från det kommunala renvattnet. Eftersom smittspridningen inte befanns vara en följd av att kommunen eftersatt sina skyldigheter enligt 12 § va-lagen, ansågs kommunen inte vara skadeståndsskyldig.
se Beslut 1989-02-22, BVa 22

Genom ett brott på en huvudvattenledning trängde vattenmassor ytledes ett hundratal meter via parkmark och en gångväg in i bebyggelse och orsakade översvämningsskador där. Fastän bebyggelsen var ansluten till den allmänna vattenanläggningen, ansågs skadorna inte uppkomna i va-förhållandet mellan fastighetsägarna och anläggningens huvudman. Skadeståndsskyldighet ansågs därför inte kunna åläggas huvudmannen på va-rättslig grund. – Dessutom fråga om Va-nämndens behörighet att pröva tvisten.
se Beslut 1993-03-25, BVa 15, överklagat VÖD dom 1993-11-23, DTVa 17 – ej prövningstillstånd i HD

Försäkringsgivare, som ersatt fastighetsägare för översvämningsskador till följd av bakvatten från allmän avloppsanläggning, ansågs berättigad att vid Va-nämnden regressvis föra motsvarande skadeståndsanspråk enligt 29 § va-lagen mot den kommunala huvudmannen för anläggningen. – Försäkringsgivaren ansågs därvid ha bevisbördan för att bakvattnet kom från den allmänna anläggningen. Kommunen påstod att vattnet trängt in i fastigheten på annat sätt.
se Beslut 1990-01-19, BVa 4, överklagat VÖD dom 1991-04-24, DTVa 9, HD dom 1993-12-28, DT 783

I samband med tryckstötar i renvattennätet har säkerhetsventilen till en abonnents varmvattenberedare utlösts varvid översvämning uppstått. Kommunen har ansetts inte vara ansvarig för uppkomna skador.
se Beslut 1996-03-07, BVa 17

En kommun var jämte andra kommuner delägare i ett renvattenverk. Kommunen har ansetts ansvarig enligt 29 och 12 §§ va-lagen mot sina abonnenter för skador av dåligt vatten på grund av brister i vattenverket.
se Beslut 1997-06-09, BVa 42, överklagat VÖD dom 1998-06-16, DTVa 8

En fastighetsägare som i strid mot förbud i ABVA fortsatt att avleda dagvatten till allmän spillvattenledning har förpliktats att utge skadestånd till huvudmannen för den allmänna va-anläggningen.
se Beslut 1997-07-17, BVa 64

Ombyggnad av en allmän va-anläggning med följd att grundvattennivån i området må ha ändrats och orsakat skada på en fastighet har ansetts inte röra det va-rättsliga förhållandet mellan parterna.
se Beslut 1997-11-06, BVa 94

En fastighetsägare har orsakat driftstörningar på den allmänna va-anläggningen genom utsläpp av större mängder potatisskal i avloppet. Skadeståndet har jämkats eftersom huvudmannen ansetts medvållande genom att inte vara tillräckligt verksam för att hindra driftstörningarna.
se Beslut 1997-11-11, BVa 96

Vid ett kraftigt regn drabbades en fastighet av översvämning inomhus genom att vatten trycktes in genom grunden från dräneringen. Då fuktinträngningar även förekommit tidigare och utredningen visade att fastighetens husgrundsdränering riskerat att sättas under baktryck av dagvatten redan vid ett tvåårsregn, ansågs huvudmannen ersättningsskyldig för skador orsakade av fuktinträngningen.
se Beslut 1997-11-27, BVa 99

Fråga om kravet på underhåll och tillsyn av allmän spillvattenledning.
se Beslut 1997-12-02, BVa 100

Underlåtenhet av huvudman att på lämpligt sätt informera fastighetsägare om vattenavstängning har föranlett ansvar för skada som fastighetsägaren åsamkats på grund av driftavbrottet.
se Beslut 1998-01-23, BVa 8

Vid arbeten på en allmän va-anläggning stannade en tillfälligt uppställd avloppspump med källaröversvämning som följd. Huvudmannen har ansetts skyldig att ersätta skadan på grund av bristande tillsyn av pumpen.
se Beslut 1998-04-03, BVa 29

Den omständigheten att föreskriven backventil inte har fungerat tillfredsställande har inte föranlett att fastighetsägaren ansetts medvållande till översvämningsskada för vilken kommunen är ansvarig.
se Beslut 1998-04-14, BVa 34

En kommuns ansvar för att den allmänna va-anläggningen är säker vid nyttjande av befintlig anslutning har inte begränsats för att kommunen har erbjudit fastighetsägaren att på egen bekostnad koppla installationen till en ny, säkrare förbindelsepunkt.
se Beslut 1998-04-14, BVa 35

Vid en källaröversvämning stod en avstängningsbar golvbrunn öppen eftersom tvättmaskinen var i bruk. Det förhållandet har inte föranlett att fastighetsägaren har ansetts medvållande till uppkomna skador för vilka kommunen är ansvarig.
se Beslut 1998-05-07, BVa 38

En kommun har inte tillräckligt utrett orsaken till ett stopp i en avloppsledning och har därvid ansetts inte ha gjort sannolikt att skadorna av stoppet berott på omständigheter som kommunen inte svarar för.
se Beslut 1998-10-23, BVa 81, överklagat MÖD dom 1999-06-02, DM 15

Materiel från ett brunnslock i gata har fallit ner i en spillvattenledning och orsakat stopp med åtföljande översvämning. Anläggningen har ansetts inte uppfylla va-lagens krav på säkerhet.
se Beslut 1999-02-10, BVa 10

Förbindelsepunkten avseende renvatten för en fastighet har förlagts till onormalt stort djup (4 m). Kommunens underlåtenhet att upplysa fastighetsägaren om det har i visst fall föranlett skadeståndsskyldighet.
se Beslut 2000-03-23, BVa 15

Fråga om verkan av utfästelse om viss anslutningsavgift i strid med taxa.
se Beslut 2000-05-18, BVa 24

Vid ett kraftigt regn drabbades en fastighet av översvämning inomhus. Kommunen, som inte förmått bevisa att den kombinerade avloppsledningen kunnat avleda ett tioårsregn utan dämning till källargolvets nivå, har ålagts att ersätta skadorna på fastigheten.
se Beslut 2000-07-05, BVa 33

I samband med avbrott i vattenleveransen från allmän va-anläggning har kranar i en ansluten fastighet lämnats helt öppna. Skador till följd av översvämning när vattenleveransen återupptogs har ansetts inte vara en påräknelig följd av brister i informationen om leveransavbrottet.
se Beslut 2000-10-05, BVa 43

Skadestånd har inte tillerkänts fastighetsägare för bristfälligt vatten – främst med förekomst av mikroorganismer – när bristfälligheterna inte ansetts varit en följd av att huvudmannen eftersatt sina skyldigheter enligt 12 § va-lagen.
se Beslut 2001-12-12, BVa 53, överklagat MÖD dom 2003-01-16, M 277/02

Hotellägare som betonat betydelsen av att så tidigt som möjligt få uppgift om en planerad vattenavstängning, har tillerkänts ersättning för förluster när meddelande om avstängning lämnades två dagar i förväg.
se Beslut 2001-03-27, BVa 11

Ett stopp i den allmänna delen av en fastighets servisledning har medfört skadeståndsskyldighet för va-huvudmannen varvid skadeståndet dock jämkats p.g.a. brister i fastighetens egen servis.
se Beslut 2001-06-01, BVa 22

En kommun har ansetts skadeståndsskyldig när renvatten från en läcka på servislednings allmänna del via marklagren trängt in genom en byggnads källarväggar.
se Beslut 2001-12-04, BVa 51, överklagat MÖD dom 2002-11-28, DM 101

Va-huvudman har i visst fall ansetts fri från ansvar sedan älvvatten vid exceptionellt högvatten trängt in i va-nätet och orsakat källaröversvämning.
se Beslut 2002-02-05, BVa 10

Ovanligt stora nederbördsmängder har inte befriat en kommun från skadeståndsskyldighet vid översvämning från separerad spillvattenledning.
se Beslut 2002-10-07, BVa 48

En huvudman som inte ansetts tillräckligt ha undersökt konsekvenserna av en tryckhöjning i renvattennätet inom ett större område har ålagts ersättnings-skyldighet för skador som uppstått på ett enskilt ledningsnät vid tryckför-ändringen.
se Beslut 2003-09-24, BVa 57

Skyldighet att betala kostnaderna för anpassning av en fastighets värme-anläggning till tryckförhållandena i den allmänna vattenanläggningen har, med hänsyn till arten av åtgärder och ifrågavarande trycknivåer inte ansetts kunna åläggas huvudmannen.
se Beslut 2003-12-23, BVa 75

Fastighetsägare, som till följd av en felaktig koppling mellan ren- och spillvattennäten fick förorenat vatten från den allmänna va-anläggningen, har bl.a. på grund av den berättigade oro de känt över vattenkvaliteten fått ersättning för minskat boendevärde en längre tid efter att vattnet från hygienisk synpunkt åter var godtagbart.
se Beslut 2003-01-30, BVa 10, överklagat MÖD dom 2004-10-28, M 1293-03

En huvudman för allmän va-anläggning har befunnits skadeståndsskyldig för översvämningsskada då denne inte lyckats styrka sitt påstående att en s.k. lecasten – som ostridigt orsakat stoppet i avloppsledningen – först i ett sent skede hamnat i ledningen.
se Beslut 2003-06-17, BVa 44, överklagat MÖD dom 2004-02-22, M 5114-03

Frågor om en kommuns ansvar för LPS-pumpenheter på en fastighet vilka på grund av bristfällig installation, vattendränkts och frusit sönder.
se Beslut 2004-03-16, BVa 17

Fråga bl.a. om rätt till skadeståndsersättning utöver vad som erhållits från försäkringsbolag när suterrängsvåning skadats av inträngande avloppsvatten från kommunens va-anläggning (compensatio lucri cum damno).
se Beslut 2003-04-28, BVa 31, överklagat MÖD dom 2004-12-15, M 4215-03

En fastighetsägare har inte ansetts berättigad till skadeersättning när dagvatten i samband med kraftigt regn på grund av felkopplad spillvattenservis trängde in i bostadsutrymmen, eftersom adekvat orsakssamband inte förelegat mellan huvudmannens agerande och översvämningsskadorna. Även fråga om dagvattennätets dimensionering.
se Beslut 2003-02-26, BVa 18, överklagat MÖD dom 2005-06-14, M 2049-03

En huvudmans underlåtenhet att under en period av nio år avläsa vattenmätare, när förutsatt självavläsning inte ägde rum, har inte medfört rätt till avgiftsnedsättning. Även fråga om preskription och skälig avgiftsfördelning under perioden.
se Beslut 2005-06-27, BVa 41

Fastighetsägare har tillerkänts ersättning för minskat boendevärde sedan källare översämmats av inträngande avloppsvatten. Fråga även om ersättning motsvarande åldersavdrag som gjorts i försäkringsersättningen.
se Beslut 2005-11-04, BVa 59

Fråga om huvudmans ansvar för upp kommen skada till följd av en längre tids läckage vid en vattenmätares anslutning.
se Beslut 2006-09-27, BVa 38

En huvudman har inte ansetts ersättningsskyldig för kostnader som fastighetsägare haft för rening av inkommande vatten till sin pool. - Även fråga om avgiftsfördelning efter nytta.
se Beslut 2006-05-29, BVa 22, Överklagat MÖD dom 2006-10-31, M 5188-06

En huvudman har, trots återkommande stopp inom loppet av några dygn, inte ansetts skadeståndsskyldig eftersom stoppet i spillvattenledningen som orsakade skadan antogs berott på att ledningsfrämmande föremål tillfälligt stoppat upp flödet.
se Beslut 2006-11-27, BVa 50

Huvudman har ansetts ersättningsskyldig för skador orsakade av tredjemans agerande.
se Beslut 2007-04-30, BVa 17, Överklagat MÖD dom 2009-09-07, M 4056-07

En kommun har inte ansetts uppfylla sina skyldigheter mot brukare av
den allmänna avloppsanläggningen när man, trots uppgift om stopp i den
allmänna delen, antog att stoppet satt i den enskilda servisen och inte agerade
tillräckligt snabbt och inte heller bidrog med erforderlig rådgivning.
Kommunen blev ersättningsskyldig bl.a. för fastighetsägarnas uppgrävningskostnader
på tomtmark.
se Beslut 2008-03-26, BVa 20

En huvudman för allmän va-anläggning har inte ansetts ersättningsskyldig
för skada när en fastigh,ets källargolv låg betydligt lägre än vad som
lovgivits.
se Beslut 2008-12-03; BVa 60 Överklagat MÖD dom 2009-12-21, M 333-09
Senast ändrad: 2016-06-01