JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 28 - Avtal om va-frågor

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 28 i 1970 års va-lag.


"Huvudman kan träffa avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som ej regleras i allmänna bestämmelser eller taxa. Lag (1976:842)."


Av representanter för en kommun lämnat löfte om viss avgiftsdebitering i strid med tillämplig va-taxa, har inte ansetts bindande för kommunen.
se Beslut 1980-01-15, BVa 4

Fråga om betydelsen för fastighetsägares avgiftsskyldighet av ett före ikraftträdandet av 1955 års va-lag med kommunen ingånget avtal om viss avgiftsskyldighet.
se Beslut 1984-05-14, BVa 3, överklagat VÖD dom 1984-11-14, DTVa 33

Avtal från 1954 varigenom vissa fastighetsägare för all framtid befriades från avloppsavgifter, ansågs kunna jämkas enligt 36 § avtalslagen.
se Beslut 1991-05-14, BVa 31, överklagat VÖD dom 1991-12-18, DTVa 19, HD dom 1994-05-16, DT 126

Villkor om anslutningsavgift i två anslutningsavtal från 1947 ansågs kunna lämnas utan avseende.
se Beslut 1993-09-27, BVa 56, överklagat VÖD dom 1995-01-18, DTVa 1

Det förhållandet att en kommun lämnat felaktig uppgift om att anläggningsavgiften för en viss fastighet skulle vara erlagd binder inte kommunen så att uppgiften hindrar dess skyldighet att ta ut taxeenlig avgift.
se Beslut 2005-04-27, BVa 31

En förening med anknytning till nykterhetsrörelsen hade i avtal från år 1952 beviljats avgiftsfrihet för uttag av vatten till dess fastighet förutsatt att fastigheten fortsatte att ha karaktären av samlingslokal med vaktmästarbostad. - Fråga om avtalets bestånd sedan fastigheten sålts till en privatperson och undergått omfattande renovering.
se Beslut 2005-03-24, BVa 24, överklagat MÖD dom 2005-12-22, M 3232-05

Fråga om upphörande av va-förhållandet på grund av bristande förutsättningar vid överenskommelse om anslutning till kommunalt va-nät.
se Beslut 2006-09-26, BVa 37
Senast ändrad: 2016-06-01