JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 26 - Avgiftsskyldighetens fördelning, engångsavgifter (A), periodiska avgifter (B)

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 26 i 1970 års va-lag.


"Avgiftsskyldighet skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund.

Om kostnaden för en viss fastighets eller vissa fastigheters vattenförsörjning eller avlopp på grund av särskilda förhållanden i beaktansvärd omfattning avviker från vad som i övrigt gäller inom verksamhetsområdet, bestäms engångsavgift med hänsyn till dessa skillnader.

Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, till behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av andra skäl under en viss mindre del av året behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär vid en allmän va-anläggning, får periodiska avgifter för den delen av året bestämmas med tillämpning av en taxenivå som är högst dubbelt så hög som den som tillämpas för huvuddelen av året. Lag (1996:508)."


Enligt gällande va-taxa utgick anläggningsavgift med visst fast belopp för fastighet bebyggd med friliggande enfamiljshus. På fastighet, som anslutits till den allmänna va-anläggningen, ersattes en befintlig sportstuga med en enfamiljs permanentbostad. Åtgärden har inte ansetts grunda skyldighet att erlägga ytterligare engångsavgift.
se Beslut 1974-05-13, BVa 20

Den omständigheten att va-taxa i visst fall föreskrev lika stor anläggningsavgift för obebyggd som för bebyggd fastighet har inte ansetts innebära att va-lagens regel om avgiftsfördelning efter skälig och rättvis grund åsidosatts.
se Beslut 1975-02-05, BVa 5

Enbart den omständigheten att fastighet anslutits till äldre va-ledningar har inte ansetts berättiga fastighetsägaren till reducering av taxeenlig engångsavgift.
se Beslut 1975-02-06, BVa 12, överklagat VÖD dom 1975-11-05, DT 23

Kommunen beslutade att till viss, mindre del bekosta utbyggnad av avloppsreningsverk med särskilda engångsavgifter på samtliga avgiftsskyldiga fastigheter. Avgifterna bestämdes så att för varje fastighet skulle utgå en grundavgift samt en rörlig avgift per lägenhet. Den beslutade avgiftsfördelningen har ej ansetts strida mot va-lagen.
se Beslut 1975-08-13, BVa 39

Kommuns va-taxa innehöll föreskrift om tilläggsavgift (ytterligare engångsavgift) för tillkommande våningsyta vid om- eller tillbyggnad på avgiftsskyldig fastighet. Avgiftsuttag i enlighet härmed på grund av uppförandet av fristående garagebyggnad utan va-installation har inte ansetts oförenligt med va-lagens avgiftsbestämmelser.
se Beslut 1975-02-17, BVa 18

Uttag av taxeenlig tilläggsavgift (ytterligare engångsavgift) för genom tillbyggnad utökad våningsyta har inte ansetts oförenligt med va-lagens avgiftsbestämmelser.
se Beslut 1975-02-27, BVa 22

Kommuns va-taxa innehöll föreskrift om tilläggsavgift (ytterligare engångsavgift) för tillkommande våningsyta vid ny-, till- eller ombyggnad på avgiftsskyldig fastighet. Avgiftsuttag i enlighet härmed på grund av uppförandet av kallgarage utan va-installation har inte ansetts oförenligt med va-lagens avgiftsbestämmelser.
se Beslut 1975-12-29, BVa 59

Fråga om tillämplig va-taxa. Underrättelse om förbindelsepunkter, vilka upprättats under äldre taxas giltighetstid, har tillställts fastighetsägarna först sedan ny taxa trätt i kraft. Engångsavgift för fastigheternas anslutning till den allmänna va-anläggningen har ansetts skola utgå enligt den nya taxan. Tillika fråga om fastigheternas behov av avloppsförsörjning genom anläggningen.
se Beslut 1972-07-10, BVa 4 överklagat VÖD dom 1973-04-03, DT 5

Sedan kommun anlagt ledningar för vatten och avlopp inom ett exploaterings-område togs engångsavgifter för anslutning till den allmänna va-anläggningen beräknade enligt gällande va-taxa ut för flertalet fastigheter i området. En fastighet i området bebyggdes först sedan en ny va-taxa, vari föreskrevs högre avgifter, trätt i kraft. Avgiftsuttag i enlighet med den nya taxan har inte ansetts strida mot va-lagen.
se Beslut 1975-02-26, BVa 21

Inför förestående höjning av avgifterna i kommuns va-taxa ansökte fastighetsägare om anslutning av sin fastighet till den allmänna va-anläggningen. Anslutningen kom dock till stånd först sedan den nya taxan trätt i kraft. Oaktat andra fastighetsägare i samma situation erhållit anslutning mot tidigare gällande avgift, har avgiftsuttag enligt den nya taxan inte ansetts oförenligt med va-lagen.
se Beslut 1975-06-19, BVa 35

Fastighetsägare, som ansökt om brukningsrätt till allmän va-anläggning sedan ny va-taxa trätt i kraft, har inte ansetts berättigad att få betala engångsavgift för anslutning till anläggningen efter den äldre va-taxan oaktat erforderliga ledningar anlagts och byggnadslov för uppförande av bostadshus på fastigheten beviljats före taxeändringen och andra fastighetsägare under motsvarande förutsättningar må ha fått betala efter den äldre taxan.
se Beslut 1975-11-28, BVa 46

Bestämmelse i va-taxa att fastighetsägare som inte är mantalsskriven i kommunen skall betala högre periodiska avgifter för brukande av den allmänna va-anläggningen än övriga fastighetsägare, har ansetts oförenlig med va-lagens avgiftsregler.
se Beslut 1972-12-18, BVa 16

Kommun har i allmänna bestämmelser för brukande av va-anläggning föreskrivit att vattenförbrukningen på fastighet som anslutits till anläggningen skall mätas och att erforderliga anordningar för uppsättande av mätare skall bekostas av fastighetsägaren. Bestämmelsen har – även tillämpad på fastighet med låg vattenförbrukning – ansetts förenlig med va-lagen.
se Beslut 1973-07-12, BVa 16

I va-taxa har föreskrivits att brukningsavgift skall utgå för fastighet, som brukar den allmänna va-anläggningen, med – förutom viss grundavgift – belopp som till sin storlek endast är beroende av antalet lägenheter på fastigheten och dessas våningsyta. Taxebestämmelsen har – även tillämpad på fritidsfastighet – ansetts förenlig med va-lagens avgiftsregler.
se Beslut 1975-12-15, BVa 54

Kommun har i va-taxa föreskrivit periodisk avgift för fastighet, som brukar den allmänna va-anläggningen, med viss årlig grundavgift jämte rörlig avgift i förhållande till vattenförbrukningen på fastigheten. Vidare har föreskrivits att den sammanlagda, årliga avgiften oavsett vattenförbrukningen på fastigheten skall utgå med visst minimibelopp. Sistnämnda bestämmelse har inte ansetts strida mot va-lagens avgiftsregler.
se Beslut 1975-12-29, BVa 58

Kommun, som ej iakttagit föreskrivet prövningsförfarande i fråga om en av fastighetsägare påstått felvisande vattenmätare, har, när skälig anledning förelegat att ifrågasätta riktigheten av mätarvärdena, inte ansetts berättigad att bestämma fastighetsägarens vattenavgifter efter avläst förbrukning utan i stället måst beräkna dessa på grundval av genomsnittsförbrukningen på fastigheten.
se Beslut 1972-11-20, BVa 9, överklagat VÖD dom 1973-05-16, DT 9, HD dom 1974-11-24, DT 44

Fråga om vattenmätares tillförlitlighet.
se Beslut 1974-02-28, BVa 2

Fråga om uppskattning av vattenförbrukning vid mätarfel.
se Beslut 1974-04-17, BVa 13

Fråga om vattenmätares tillförlitlighet. Tillika fråga om betalningsansvar för vatten som runnit bort genom vattenkranar, vilka lämnats öppna efter driftstopp på kommunens vattenledningsnät.
se Beslut 1974-11-06, BVa 34, överklagat VÖD dom 1975-06-17, DT 19

På grund av praktiska svårigheter att verkställa mätaravläsning samtidigt för alla abonnenter har va-taxa tillämpats även för tid innan taxan trätt i kraft. Fråga om lagenligheten därav.
se Beslut 1975-04-15, BVa 26

Kommun har tillhandahållit viss fastighetsägare renvatten av betydligt sämre beskaffenhet än det vatten som levererats till flertalet övriga brukare av den allmänna va-anläggningen. Fastighetsägaren har på grund härav ansetts berättigad till reduktion av den brukningsavgift som påförts honom enligt gällande va-taxa.
se Beslut 1974-03-01, BVa 5

Fråga om tillgodoräknande av tidigare erlagd anslutningsavgift när äldre bebyggelse på en till allmän va-anläggning ansluten fastighet ersätts med helt ny bebyggelse.
se Beslut 1977-02-17, BVa 9

Det har inte ansetts förenligt med regeln om skälig och rättvis avgiftsfördelning i 26 § va-lagen att påföra en redan förut ansluten fastighet ny anläggningsavgift enbart på grund av att äldre bebyggelse på fastigheten rivits och ersatts med ny.
se Beslut 1977-06-07, BVa 34

Det har inte ansetts förenligt med regeln om skälig och rättvis avgiftsfördelning i 26 § va-lagen att påföra en redan förut ansluten fastighet ny anläggningsavgift enbart på grund av att den äldre bebyggelsen på fastigheten brunnit ner och ersatts med ny.
se Beslut 1976-12-06, BVa 46, överklagat VÖD dom 1978-01-17, DT 3 – ej prövningstillstånd i HD

Beträffande fastighet, som via privata ledningar anslutits till kommunal va-anläggning redan på 1940-talet och för vilken brukningsavgifter erlagts under lång tid, hade kommunen i enlighet med bestämmelse härom i taxan uppskjutit uttaget av anslutningsavgift till den tidpunkt då de privata ledningarna ersatts med kommunala och fastigheten därigenom anslutits till den allmänna anläggningen 0,5 m från fastighetens gräns, vilket inte skedde förrän 1972. Hinder har inte ansetts föreligga mot en sådan tidsförskjutning av avgiftsuttaget.
se Beslut 1977-01-26, BVa 4, överklagat VÖD dom 1978-04-20, DT 22

Vid anslutning till allmän va-anläggning av industrifastighet med stora våningsytor utan behov av va-installation har den avgiftspliktiga våningsytan ansetts böra sättas lägre än som följde av taxan.
se Beslut 1977-03-31, BVa 15, överklagat VÖD dom 1978-04-06, DT 16

Fråga om beräkning av våningsyteavgift för industrifastighet med stora lager- och garageytor som saknar va-installation.
se Beslut 1976-08-02, BVa 25

Vid anslutning till allmän va-anläggning av två tomter vilka bildats av områden från bl.a. en tidigare ansluten stadsäga, ansågs att anslutningsavgifterna skulle reduceras med belopp som motsvarade taxeenlig tomt- och våningsyteavgift för de områden av stadsägan med därå befintlig bebyggelse som tillförts tomterna.
se Beslut 1977-04-27, BVa 22, överklagat VÖD dom 1978-04-12, DT 19

En taxehöjning varigenom anläggningsavgifterna fördubblades ansågs vara förenlig med va-lagens krav på skälighet och rättvisa i avgiftsfördelningen. Vidare godtogs att kommunen hade olika taxor för skilda delar av den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde.
se Beslut 1978-10-11, BVa 61

När vattenförbrukningen till följd av ett dolt läckage kommit att mycket väsentligt överstiga den för fastigheten normala, har principen om skälig och rättvis avgiftsfördelning ansetts kräva att brukningsavgiften jämkas med ett efter omständigeterna avpassat skäligt belopp.
se Beslut 1979-07-19, BVa 52

En kommun tillämpade två olika va-taxor. Den ena, som bara avsåg fritids-bebyggelsen inom ett fjällområde, föreskrev betydligt högre brukningsavgifter än den andra. Uttag av de högre avgifterna har prövats vara förenligt med va-lagens regel om skälig och rättvis avgiftfördelning.
se Beslut 1978-10-27, BVa 66

Taxeenlig brukningsavgift för en hotellfastighet – där förbrukningen inte uppmätts utan beräknats efter antalet bäddar i hotellet – har av Va-nämnden nedsatts efter en skälighetsprövning.
se Beslut 1978-10-24, BVa 65

I taxa föreskriven minimiavgift för va-förbrukning har ansetts skäligen böra nedsättas med hänsyn till att den berörda fritidsfastigheten saknat avlopp och haft en mycket enkel vatteninstallation och ringa vattenförbrukning.
se Beslut 1977-08-03, BVa 48

En va-taxa enligt vilken engångsavgift för anslutning till allmän va-anläggning bestäms med hänsyn till – utöver en grundavgift – endast fastighetens areal, har ansetts inte vara förenlig med avgiftsreglerna i VAL 1970.
se Beslut 1979-11-28, BVa 88, överklagat VÖD dom 1980-09-26, DT 60

Från en bebyggd fastighet, för vilken engångsavgift betalats, avstyckades två fastigheter. Tidigare erlagd engångsavgift för våningsyta har därefter ansetts skola tillgodoräknas stamfastigheten, oaktat byggnaden – ett rivningshus – var beläget på en av avstyckningarna.
se Beslut 1984-10-10, BVa 112, överklagat VÖD dom 1985-03-26, DTVa 4

Från en fastighet, som var bebyggd med två bostadshus, vilka båda betjänades av allmän va-anläggning, avstyckades en lott med ett av husen. Ny förbindelsepunkt för renvatten upprättades för avstyckningen. Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckningen.
se Beslut 1983-01-12, BVa 4, överklagat VÖD dom 1984-03-09, DTVa 3 – ej prövningstillstånd i HD

Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckning från fastighet för vilken anläggningsavgift bestämd bl.a. med hänsyn till arealen redan hade betalats.
se Beslut 1982-05-19, BVa 54, överklagat VÖD dom 1983-09-29, DT 44, HD dom 1985-05-29, DT 29

De omständigheterna att kostnaderna för anslutning av en fastighet till allmän va-anläggning blivit särskilt höga på grund av att anslutningsledningarna måste korsa en gata och att de allmänna ledningarna låg ovanligt djupt, har ansetts inte berättiga kommunen att ta ut högre engångsavgift för fastigheten än den normala.
se Beslut 1982-05-14, BVa 52

Fråga om beräkning av våningsyteavgift för fastighet bebyggd med bl.a. kyrkorum och samlingssal.
se Beslut 1985-09-05, BVa 67

Sedan en kommun övergått från kombinerat system till duplikatsystem för avlopp har en fastighetsägare ansetts skyldig att på egen bekostnad ändra fastighetens va-installation så att dagvattnet avleddes till den allmänna dagvattenledningen.
se Beslut 1982-11-02, BVa 89

Sedan en kommun övergått från kombinerat system till duplikatsystem för avlopp har en fastighetsägare tillerkänts ersättning för del av kostnaden för omläggning av avloppsinstallationen på fastigheten.
se Beslut 1981-07-31, BVa 44

Hinder har ansetts inte föreligga att av samtliga ägare till fastigheter, som betjänas av allmän va-anläggning, ta ut en extra engångsavgift för att täcka kostnaderna för nyanlagda reningsverk.
se Beslut 1981-11-11, BVa 80

En kommun har ansetts inte vara berättigad att täcka kostnaderna för nyanlagt reningsverk genom engångsavgifter endast för de fastigheter som betjänades av den nya anläggningsdelen.
se Beslut 1982-01-05, BVa 2

När avgiftsdifferentiering inte motiverats av till fastigheterna hänförliga kostnadsskillnader, har inte godtagits att en kommun tagit ut högre kubikmeterpris för leverans av sommarvatten än åretruntvatten. – Dessutom en fråga om verksamhetsområdets betydelse. Fastighet, som under äldre va-lags giltighetstid erhållit brukningsrätt till allmän va-anläggning, har ansetts bevarad vid denna rätt oaktat fastigheten inte medtagits i det verksamhetsområde som senare fastställts för anläggningen enligt 1970 års va-lag.
se Beslut 1982-07-13, BVa 66, överklagat VÖD dom 1983-05-04, DT 26 – ej prövningstillstånd i HD

En va-taxa med olika avgifter för sommartid och övrig tid av året har inte godtagits.
se Beslut 1983-10-03, BVa 99

Fråga om beräkningen av skälig avgiftsreduktion för en genom vattenläckage eller på annat sätt uppkommen oavsiktlig överförbrukning.
se Beslut 1983-07-21, BVa 78

När anledning förelegat att ifrågasätta mätresultaten från en vattenmätare, har mängdavgifterna för vattenförbrukningen inte bestämts efter avläst förbrukning utan på grundval av genomsnittsförbrukningen före och efter den aktuella perioden.
se Beslut 1984-07-06, BVa 83

Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift såsom för nyanslutning kunde påföras fastigheterna med anledning av viss omläggning av fastigheternas anslutningar i samband med en utbyggnad av den allmänna anläggningen.
se Beslut 1986-08-14, BVa 96

En blott provisorisk anslutning till sommarvatten har inte ansetts grunda någon varaktig brukningsrätt.
se Beslut 1987-08-31, BVa 76

Om en fastighet erhållit brukningsrätt till en allmän va-anläggning, har – oberoende av om tomtyteavgift eller avgift över huvud taget utgått vid anslutningen – någon ytterligare tomtyteavgift inte ansetts kunna tas ut vid anslutning av en avstyckning från denna fastighet.
se Beslut 1987-05-15, BVa 52

Enbart den omständigheten att ny fastighetsindelning kommer till stånd inom en äldre till allmän va-anläggning ansluten enhet, har inte ansetts berättiga till uttag av ny eller ytterligare anläggningsavgift.
se Beslut 1987-12-30, BVa 121

Tomtyteavgift har ansetts beräknad endast för den "naturliga tomten" i anslutning till bostadsbebyggelsen på en stor fastighet. Avgiften fick därför inte tillgodoräknas för en avstyckning från den övriga delen av fastigheten.
se Beslut 1987-12-18, BVa 114

Fråga om tomtyteavgift kunde tas ut för tolv avstyckningar från en relativt stor fastighet (handelsträdgård).
se Beslut 1987-12-30, BVa 116

För en avstyckning från en till allmän va-anläggning ansluten fastighet har tomtyteavgift ansetts böra utgå, eftersom den vid avstyckningstillfället gällande taxan föreskrev att sådan avgift skulle beräknas för en tomtyta upp till 1500 m2 och stamfastigheten även efter avstyckningen hade större areal än 1500 m2.
se Beslut 1988-03-16, BVa 41, överklagat VÖD dom 1989-01-04, DTVa 1

Återbetalning av felaktigt påförda va-avgifter har ansetts tillkomma den fastighetsägare som betalat avgifterna, inte senare innehavare av fastigheten.
se Beslut 1988-12-14, BVa 133

Av myndighet påbjudet skyddsrum, som inte försetts med någon form av va-installation, har bedömts som avgiftspliktig våningsyta.
se Beslut 1986-11-10, BVa 123, överklagat VÖD dom 1987-05-22, DTVa 18

Fråga huruvida visst villkor för användning av fastighet har betydelse för beräkningen av tomtyteavgift.
se Beslut 1988-04-21, BVa 61

Fråga om tilläggsavgift (ytterligare engångsavgift) skall utgå med anledning av att en bostadsfastighet byggs om till "annan fastighet".
se Beslut 1986-02-27, BVa 46

Brukningsrätt till allmän va-anläggning hänförlig endast till bebyggelsen på en fastighet har inte kunnat åberopas av senare markägare.
se Beslut 1986-10-23, BVa 109

Av kommunen antagen högre särtaxa för visst område har inte godtagits, eftersom kommunen inte kunnat visa att kostnaderna för anslutning av fastigheter till vatten och avlopp varit avsevärt högre där än inom verksamhetsområdet i övrigt.
se Beslut 1988-11-28, BVa 119

En va-taxa enligt vilken engångsavgift för bostadsfastighets anslutning till allmän va-anläggning bestäms med hänsyn till – utöver en grundavgift – endast antalet lägenheter på fastigheten, har ansetts förenlig med va-lagens avgiftsregler.
se Beslut 1988-04-29, BVa 73

När enbart kostnaderna för allmän va-anläggnings renvattenförsörjning och spillvattenavlopp finansierats med avgifter och kostnaderna för att avleda dagvatten finansierats med skattemedel, har den omständigheten att en fastighet saknar dagvattenanslutning inte ansetts grunda rätt till någon avgiftsreduktion. – Dessutom fråga om fast brukningsavgift kan utgå också för tid då den allmänna va-anläggningen inte brukas.
se Beslut 1986-11-27, BVa 126

Fråga om vattenmätares tillförlitlighet och om beräkningen av skälig avgiftsreduktion för en genom vattenläckage eller på annat sätt uppkommen oavsiktlig överförbrukning.
se Beslut 1988-08-02, BVa 92

Avgiftsnedsättning på grund av dåligt vatten har ansetts förutsätta att abonnenten i fråga om vattnets beskaffenhet är missgynnad i förhållande till va-kollektivet i stort.
se Beslut 1986-04-29, BVa 77, överklagat VÖD dom 1986-12-02, DTVa 39

Fråga om beräkning av ränta på återbetalade brukningsavgifter.
se Beslut 1984-08-13, BVa 86 , överklagat VÖD dom 1985-09-30, DTVa 14

Av kommun antagen högre särtaxa för en del av verksamhetsområdet har ansetts i vissa fall inte strida mot 26 § va-lagen.
se Beslut 1989-04-27, BVa 29, överklagat VÖD dom 1989-12-31, DTVa 27/89, HD dom 1993-12-06, DT 727

Av kommun antagen högre särtaxa...(fall 2)
se Beslut 1990-02-16, BVa 9, överklagat VÖD dom 1991-12-13, DTVa 18/91, HD dom 1993-12-06, DT 728

Utbyggnad av allmän va-anläggning har delvis bekostats med statsbidrag. Den omständigheten att bidrag inte utgått för visst område har ansetts inte motivera högre särtaxa för det området.
se Beslut 1992-01-02, BVa 1

En avstyckad fastighet har ansetts inte på va-rättslig grund kunna tillgodoräknas tomtyteavgift, som erlagts för stamfastigheten, eftersom avstyckningen låg utanför verksamhetsområdet när anslutning till allmän va-anläggning skedde.
se Beslut 1989-01-27, BVa 3

Av en tidigare ansluten fastighet bildades genom avstyckning två fastigheter, båda bebyggda med ett bostadshus. Hinder har ansetts inte möta att för den avstyckade fastigheten ta ut engångsavgift motsvarande taxeenlig grundavgift.
se Beslut 1994-10-03, BVa 83

I engångsavgift ingående tomtyteavgift har i taxa begränsats så att den inte får utgöra mer än hälften av hela engångsavgiften. En på det sättet bestämd tomtyteavgift har ansetts förenlig med va-lagens avgiftsregler.
se Beslut 1994-06-27, BVa 66

Fråga om skäligheten av engångsavgift beräknad efter våningsyta för fastighet med stor tennishall.
se Beslut 1993-12-23, BVa 95

Fråga om reduktion av taxeenlig tomtyteavgift för ren-, spill- och dagvattenanslutning rörande en fastighet med en i förhållande till bl.a. byggrätten stor tomtyta.
se Beslut 1994-01-27, BVa 4

Fråga om reduktion av taxeenlig tomtyteavgift för ren- och spillvattenanslutning rörande fastighet med en i förhållande till byggrätten stor tomtyta.
se Beslut 1992-12-02, BVa 91

Uttag av högre våningsyteavgift vid tillbyggnad än vid nybyggnad har inte godtagits.
se Beslut 1991-11-22, BVa 60

Våningsyta har i sin helhet ansetts avgiftsgrundande vid uttag av engångsavgift trots att takhöjden delvis understigit 1,20 meter.
se Beslut 1989-05-25, BVa 35, överklagat VÖD dom 1990-03-05, DTVa 4/90 – ej prövningstillstånd i HD

Bebyggelsen på en bostadsfastighet har till en mindre del inrättats för nytt ändamål. Fråga om skäligheten av tilläggsavgift på grund av åtgärden.
se Beslut 1989-03-01, BVa 27

Uttag av förhöjd engångsavgift (servisavgift) när servisledning till en fastighet utförts senare än rörnätet i övrigt har godtagits.
se Beslut 1991-03-11, BVa 12

Fråga om jämkning av engångsavgift för en fastighet på grund av att fastighetsägaren har åsamkats särskilda kostnader för anslutningen till följd av att förbindelsepunkt inte har upprättats i fastighetens omedelbara närhet.
se Beslut 1994-04-05, BVa 35

Uttag av brukningsavgift grundad på – förutom vattenförbrukning – såväl bebyggelsens omfattning som storleken på vattenmätaren har godtagits.
se Beslut 1991-07-08, BVa 38, överklagat VÖD dom 1991-11-01, DTVa 17/91

Taxeenlig brukningsavgift grundad på byggnadsyta har jämkats för industri-fastighet med stor byggnadsyta och förhållandevis begränsat behov av va-försörjning.
se Beslut 1992-10-29, BVa 69

Av en industrifastighets area på 65 000 m2 utgjorde 40 000 m2 åkermark. Den omständigheten har ansetts föranleda en jämkning av taxeenlig brukningsavgift för dagvattenanslutning grundad på fastighetens tomtyta.
se Beslut 1992-03-12, BVa 19

Uttag av brukningsavgift grundad på schablonmässigt beräknad vattenförbrukning har i visst fall godtagits.
se Beslut 1993-11-16, BVa 78

Uttag av brukningsavgift grundad på schablonmässigt beräknad vattenförbrukning har i visst fall inte godtagits eftersom schablonen ansetts vara för hög.
se Beslut 1992-10-07, BVa 64

På en fastighet har under en period onormalt hög vattenförbrukning registrerats. I avsaknad av andra, rimligare förklaringar har skäl bedömts föreligga att ifrågasätta riktigheten av mätarvärdena. Brukningsavgiften har därför beräknats på grundval av normalförbrukningen.
se Beslut 1993-12-21, BVa 91

Fråga om vattenmätarens tillförlitlighet.
se Beslut 1992-04-03, BVa 26, överklagat VÖD dom 1992-10-29, DTVa 11 – ej prövningstillstånd i HD

Fråga om nedsättning av brukningsavgift på grund av bristfälligt vatten.
se Beslut 1992-04-13, BVa 28, överklagat VÖD dom 1992-12-08, DTVa 16

Storförbrukare av vatten har inte ansetts berättigad till särskilt beräknad storförbrukarrabatt.
se Beslut 1994-11-17, BVa 97, överklagat VÖD dom 1995-06-21, DTVa 10

Att det från en fastighet för industriändamål krävdes pumpning för att avbörda spillvattnet till kommunens avloppsnät har inte ansetts medföra rätt till nedsättning av anläggnings- och brukningsavgift för spillvatten.
se Beslut 1995-05-30, BVa 61, överklagat VÖD dom 1996-09-02, TVa 1013/95

Fråga om beräkning av lägenhetsavgift för tillbyggnad om 2004 m2 avsedd för fiskodlingshallar.
se Beslut 1996-11-08, BVa 98

En huvudman har inte ansetts berättigad att påföra fastighet anläggningsavgift såsom för nyanslutning när servisledningar för va dragits in på fastigheten under 1955 års va-lags giltighetstid.
se Beslut 1997-01-27, BVa 7

På stamfastighet belägna ladugårdar, uthus och hönshus m.m. har inte ansetts falla under va-taxans lägenhetsbegrepp och därför inte kunnat tillgodoräknas en avstyckning vid påförande av lägenhetsavgifter för denna.
se Beslut 1997-05-21, BVa 39, överklagat VÖD dom 1998-03-30, DTVa 4 – ej prövningstillstånd i HD

Fråga om beräkning av i brukningsavgiften ingående lägenhetsavgift för fastighet med en fabriksbyggnad med byggnadsytan 17 429 m2 varav mer än hälften utgjorde lager.
se Beslut 1998-04-29, BVa 37

Tilläggsavgift för byggnad med tidsbegränsat bygglov (10 år) har inte ansetts kunna beräknas på samma sätt som för permanent bebyggelse.
se Beslut 1998-11-20, BVa 92

När en kommun, som ålagts att se till att allmän va-anläggning kom till stånd, i samband därmed förvärvat en enskild va-anläggning, har förvärvet ansetts kunnat göras på ett billigare sätt så att beaktansvärt lägre totalkostnad hade uppkommit per betjänad fastighet i området än inom verksamhetsområdet i övrigt. Anläggningsavgiften för berörda fastigheter har till följd härav reducerats till hälften.
se Beslut 1999-03-09, BVa 14, öveklagat MÖD dom 2000-08-28, DM 36 – ej prövningstillstånd i HD

Systemvalet av LPS för anslutning av avlopp har ansetts som ett sådant särskilt förhållande som kan motivera en lägre anläggningsavgift när kostnadsbesparingarna blivit beaktansvärda. – Även nyttominskning motiverade avgiftsnedsättning.
se Beslut 1999-07-05, BVa 38

Det har inte ansetts strida mot va-lagens fördelningsregel att efter ombyggnad av åtta trerumslägenheter till sexton enrumslägenheter påföra fastighetsägaren ytterligare åtta lägenhetsavgifter.
se Beslut 2000-11-16, BVa 55

En fastighetsägare som önskade ansluta en tillbyggnad på fastigheten till en extra förbindelsepunkt har inte ansetts skyldig betala en ny komplett anläggningsavgift enligt tillämplig va-taxa.
se Beslut 2000-11-27, BVa 61

I en va-taxa förekommande "straffavgift" som syftade till att hindra brukare från att utnyttja kommunens va-anläggning innan anmälan om ägarbyte skett har inte ansetts förenlig med va-lagens fördelningsgrund.
se Beslut 1995-01-11, BVa 2

Fråga om nedsättning av brukningsavgift på grund av bristfälligt vatten och störningar i vattenleveranser. Även fråga om ersättning för kostnader.
se Beslut 1995-04-19, BVa 46

Fråga om skyldighet att utföra och bekosta ombyggnad av äldre bl.a. från arbetsmiljösynpunkt icke lämpligt utformade mätarplatser. – Även fråga om avgift efter mindre mätare trots att större mätare är monterad.
se Beslut 1996-03-08, BVa 18

Dålig lukt från avloppsbrunnar har inte ansetts innebära sådant problem i va-förhållandet under aktuell avgiftsfrist att avgiftsbefrielse skulle ifrågakomma.
se Beslut 1996-09-27, BVa 87

Avgiftsrabatt enligt va-taxa till allmännyttigt bostadsbolag som ägarkategori har ansetts strida mot va-lagens fördelningsregel. – Även fråga om skadestånd på grund av olaglig taxa och återbetalning av otillåtet överuttag.
se Beslut 1998-11-27, BVa 97

När skälig anledning befunnits föreligga att ifrågasätta vattenmätares mätvärden har vattenavgifterna inte bestämts efter avläst förbrukning utan efter uppskattad normalförbrukning under aktuell period.
se Beslut 1999-06-23, BVa 36, överklagat MÖD dom 2000-09-26, DM 46 – ej prövningstillstånd i HD

När efter viss överförbrukning, anmärkning mot vattenmätares tillförlitlighet framställts först nio månader efter ordinarie mätarbyte och mätaren inte oförändrad fanns i behåll, har kvarstående osäkerhet ansetts få gå ut över fastighetsägaren.
se Beslut 2000-08-23, BVa 35

I en samfällighet ingående vattenområde har inte ansetts utgöra underlag för uttag av tomtyteavgift. Ny lägenhetsavgift har inte medgivits när riven bebyggelse ersatts med ny sådan.
se Beslut 2002-02-25, BVa 13

Taxeenlig lägenhetsavgift har reducerats för studenter i en ombyggd fastighet bl.a. på grund av lägenheternas storlek och belägenhet.
se Beslut 2001-09-06, BVa 37 , överklagat MÖD dom 2002-12-17, DM 112, HD – ej prövningstillstånd

Fastighetsägares yrkanden om ersättningar och betalningsfrihet för kostnader för installation och drift av LPS-pumpar har ogillats efter en nyttobedömning av va-anslutningen.
se Beslut 2004-03-29, BVa 19

Den omständigheten att det krävts längre servisledning än normalt för att ansluta en fastighet har i visst fall inte ansetts innebära sådana speciella omständigheter som krävs för att ta ut en tilläggsavgift på servisavgiften som baseras på faktisk kostnad .
se Beslut 2005-01-25, BVa 2

En bostadsrättsförening som omfattade 49 småhus har påförts lägenhtesavgifter som för motsvarande antal registerfastigheter. Föreningens begäran att påföras lägenhetsavgift som flerfamiljshus med i va-taxan föreskriven avgiftsreduktion efter andra lägenheten har inte bifallits.
se Beslut 2006-04-01, BVa 19

Fråga om va-taxas klassificering av en till ytan mycket stor fastighet med ungdomsvårdshem och om skäligheten och taxeenligheten av påförda tilläggsavgifter vid nybyggnad av idrottshall på fastigheten.
se Beslut 2006-04-13, BVa 20

Att tomtyteavgiften uppgick till 85 procent av den totala anläggningsav-giften för industrifastighet har inte ansetts vara någon grund för avgifts-nedsättning.
se Beslut 2005-05-11, BVa 33, Överklagat MÖD dom 2006-05-02, M 4341-05

På en fastighet avsedd för bostadsändamål har utrymmen ombyggts till lägenheter för uthyrning. Kommunen har, trots att bygglov saknats för uthyrningsverksamheten, inte ansetts ha stöd för att utta tillkommande lägenhetsavgifter som för bostadsfastighet utan endast den lägre avgift som följde av att fastigheten klassificeras som med bostadsfastighet jämställd fastighet.
se Beslut 2005-05-23, BVa 36, Överklagat MÖD dom 2006-04-11, M 4850-05

En huvudmans åtagande att ansvara för s.k. LTA-pump inom anslutna fastigheter har inte ansetts gälla mot fastighetsägare som inte följt villkoren för åtagandet.
se Beslut 2006-08-29, BVa 39

Det har inte ansetts förenligt med en skälig och rättvis avgiftsfördelning att påföra förhöjd anläggningsavgift för spillvattenanslutning som skett senare än renvattenanslutningen för en fastighet när anledningen härtill varit att kommunen inte utfört utbyggnaden samtidigt av va-nyttigheterna.
se Beslut 2006-03-07, BVa 10, överklagat MÖD dom 2006-10-05, M 2743-06

Att ledningslängden vid viss utbyggnad på grund av hög exploateringsgrad blivit kortare och utbyggnadskonstaden därigenom lägre än i andra områden har inte ansetts som ett sådant särförhållande som utgör en av förutsättningarna för införande av särtaxa.
se Beslut 2004-12-17, BVa 71, överklagat MÖD dom 2006-10-27, M 429-05

En större tvättinrättning har ansetts missgynnad i jämförelse med andra abonnenter och särskilt andra storförbrukare enligt tillämplig va-taxa och därför berättigats till jämkning i avgiftsskyldigheten för brukningsavgifter. Även fråga om storförbrukarrabatt.
se Beslut 2001-04-20, BVa 17

Fråga om jämkning av avgift vid en relativt låg överförbrukning om 186 kbm vid konstaterat läckage i villafastighet.
se Beslut 2002-01-31, BVa 4

För en större industribyggnad som byggts om för hantverk, försäljning och kontor och med stora lager och garageutrymmen har det enligt va-taxan avgiftspliktiga lägenhetsantalet reducerats.
se Beslut 2002-09-16, BVa 43, överklagat MÖD dom 2003-07-01, M 8893-02

Överförbrukningen för viss period har för villafastighet mycket avsevärt överstigit normalförbrukningen efter ett läckage. Fråga om graden av avgiftsnedsättning när mätaren även suttit svåråtkomlig för brukarna.
se Beslut 2002-06-19, BVa 31, överklagat MÖD dom 2003-09-26, M 6792-02

Det har inte ansetts motsvara kravet på en skälig och rättvis avgiftsfördelning att påföra en stugfastighet som uthyrdes för hotelländamål brukningsavgifter efter poängberäkning (ackordstaxa) när avgifterna för grannfastighetens hotellbyggnad och stugor uttogs efter uppmätt förbrukning.
se Beslut 2003-12-16, BVa 71, överklagat MÖD dom 2005-03-18, M 650-04

En samfällighetsförenings yrkande om återbetalning av fasta brukningsavgifter som uttagits enligt särtaxa för föreningen har ogillats då huvudmannen ansetts ha styrkt att parterna i början av 1970-talet ingått avtal om brukningsavgifter-nas storlek och ingen omständighet anförts som medförde att avtalet inte skulle vara gällande.
- Föreningens yrkande att inte påföras grundavgift enligt va-taxan för varje ingående registerfastighet har däremot bifallits då föreningens nytta av den allmänna va-anläggningen inte ansågs vara lika stor som om varje fastighet varit individuellt ansluten.
se Beslut 2004-01-09, BVa 1, överklagat MÖD dom 2005-07-08, M 1120-04

Uttag av brukningsavgifter beräknade enbart som lägenhetsavgifter per fastighet har i visst fall inte ansetts oförenligt med va-lagens fördelningsregel.
se Beslut 2005-06-23, BVa 39, överklagat MÖD dom 2006-04-19, M 5655-05

Att låta enbart en fastighets tomtyta vara avgörande för brukningsavgiftens storlek för såväl dagvatten fastighet som dagvatten gata har inte ansetts oförenligt med va-lagens fördelningsprinciper.
se Beslut 2005-11-18, BVa 63

Fråga om avgiftsskyldigheten för överförbrukning och avgiftens beräkning sedan registrerande mätare konstaterats vara felaktig.
se Beslut 2006-06-14, BVa 27

En bostadsrättsförening som sedan år 1962 varit befriad från avloppsavgift har – med jämkning av avloppskontraktet – ansetts skyldig att numera erlägga taxeenlig brukningsavgift för fastigheten.
se Beslut 2001-03-27, BVa 10. Se även beslut 2001-03-28, BVa 12, överklagade MÖD domar 2003-03-21 resp. 2003-03-20 i målen M 3031/01 och M 2965/01

Fråga bl.a. om rätt till avgiftsnedsättning då anslutning till allmän va-anläggning nödvändiggjort pumpning av avlopp från fastighet.
se Beslut 2007-01-18, BVa 5, överklagat MÖD dom 2008-04-14, M 1028-07

Fråga om avgiftsskyldighetens beräkning sedan registrerande mätare konstaterats vara felaktig.
se Beslut 2007-02-19, BVa 9, överklagat MÖD dom 2007-10-18, M 2561-07

Fullt avgiftsuttag enligt ackordstaxa för fastighet vars vattentillförsel stängts av genom huvudmannens försorg p.g.a. befarat läckage inom fastigheten har ansetts strida mot va-lagens fördelningsregel.
se Beslut 2007-07-10, BVa 33

Vid krav från huvudmannen att separering av dag- och spillvatten måste ske på en fastighet har fastighetsägaren ansetts ansvarig för hela kostnaden härför inom fastigheten.
se Beslut 2007-09-24, BVa 46

Fråga om avgiftsnedsättning vid mycket hög överförbrukning p.g.a. läckage när huvudmannen vare sig kontrollerat mätaren eller utsänt självavläsningskort under längre tid trots kännedom om att läcka misstänktes.
se Beslut 2007-12-28, BVa 63

Att en fastighetsägare under flera år fått betala brukningsavgift för en vattenmätare med högre kapacitet än som behövdes på fastigheten, ansågs strida mot kravet på en skälig och rättvis avgiftsfördelning.
se Beslut 2008-10-02, BVa 48
Senast ändrad: 2017-10-23