JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 24 - Självkostnadsprincipen

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 24 i 1970 års va-lag.


"Avgifter som huvudman för allmän va-anläggning tager ut får ej överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. Lag (1976:842)."


Fråga om beräkning av självkostnaden för allmän va-anläggning.
se Beslut 1984-11-28, BVa 119

Fråga om beräkning av nödvändiga kostnader (kapitaltjänstkostnader) för allmän va-anläggning, om återbetalningsskyldighet för oriktigt uttagna va-avgifter och om ränta på belopp som skall återbetalas. Även fråga om tappande parts skyldighet att ersätta motpart för rättegångskostnader vid Va-nämnden.
se Beslut 1984-11-28, BVa 118, överklagat VÖD dom 1986-05-07, DTVa 10, HD dom 1988-09-27, DT 32

Fråga om principerna för beräkning av överuttag av va-avgifter och om kommuns skyldighet att till brukarna återbetala vad som tagits ut för mycket.
se Beslut 1989-02-24, BVa 24, överklagat VÖD dom 1991-03-04, DTVa 5, HD dom 1994-01-31, DT 16

Fråga om överuttag av va-avgifter kan återbetalas till brukarna genom s k kollektiv reglering i stället för en direkt utbetalning till var och en av dem.
se Beslut 1990-01-03, BVa 1, överklagat VÖD dom 1991-03-04, DTVa 6, HD dom 1994-01-31, DT 17

Att med användning av meravskrivningsmedel i ett slag skriva ned det bokförda värdet av va-verkets tillgångar (och samtidigt va-kollektivets kapitalskuld) till noll, ansågs inte kunna godtas som en form av kollektiv återbetalning av för mycket uttagna va-avgifter.
se Beslut 1990-03-14, BVa 11

Fråga om beräkning av kapitalkostnader enligt den s k reala annuitetsmetoden är förenligt med va-lagen.
se Beslut 1991-02-18, BVa 6

Överskott som uppkommit under enstaka år har, med hänsyn till möjligheterna att utjämna mot tidigare och eventuella kommande underskott och att genomföra taxenedsättningar, inte ansetts innebära otillåtet överuttag. Av huvudmannen begärd justering i den externa redovisningen inför målets prövning har inte godtagits.
se Beslut 2005-09-29, BVa 53
Senast ändrad: 2016-06-01