JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 16 - Ersättning för onyttigbliven enskild va-anläggning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 16 i 1970 års va-lag.


"Anordning för vattenförsörjning eller avlopp, som blir onyttig till följd av att allmän va-anläggning kommer till stånd eller utvidgas, skall ersättas av huvudmannen i den mån det är skäligt med hänsyn till anordningens art, ålder och skick, den fördel ägaren får av den allmänna va-anläggningen och övriga omständigheter. Lag (1976:842)."


Viss enskild avloppsanordning – trekammarbrunn – har inte ansetts motsvara nutida krav på avloppsutrustning för permanentbostad inom tätbebyggt bostadsområde. På grund härav har yrkande om ersättning enligt 16 § VAL 1970 för anordningen ogillats.
se Beslut 1975-02-05, BVa 7, överklagat VÖD dom 1975-10-23, DT 22

Fastighetsägares yrkande om ersättning enligt 16 § VAL 1970 för anordningar som blivit onyttiga till följd av att allmän va-anläggning kommit till stånd har ogillats på grund av att anordningarna varit av enkel beskaffenhet och inte motsvarat nutida krav på sanitär utrustning.
se Beslut 1975-02-18, BVa 20

Fastighetsägares yrkande om ersättning enligt 16 § VAL 1970 för enskild va-anordning har ogillats på grund av att viss del (vattenanordning) blivit onyttig av andra orsaker än tillkomsten av allmän va-anläggning och att viss del (avloppsanordning) varit av enkel beskaffenhet och ej motsvarat nutida krav på sanitär utrustning.
se Beslut 1975-06-19, BVa 36

Fastighetsägare har tillerkänts ersättning enligt 16 § VAL 1970 för enskilda renvattenanordningar som blivit onyttiga till följd av tillkomsten av allmän va-anläggning.
se Beslut 1976-02-16, BVa 9

Fastighetsägares yrkande om ersättning enligt 16 § VAL 1970 för enskild avloppsanordning (ej slutet system) som blivit onyttig till följd av tillkomsten av allmän va-anläggning har lämnats utan bifall.
se Beslut 1979-10-23, BVa 68, överklagat VÖD dom 1980-04-14, DT 18

Fastighetsägare har tillerkänts ersättning enligt 16 § VAL 1970 för enskild va-anordning som – kort tid efter utförandet – blivit onyttig till följd av tillkomsten av allmän va-anläggning.
se Beslut 1984-02-13, BVa 20, överklagat VÖD dom 1984-12-28, DTVa 37

I samband med exploatering för bebyggelse utfördes en enskild va-anläggning, vilken skulle överlämnas till de blivande fastighetsägarna för gemensamt bruk. Något överlämnande skedde dock inte. När en allmän va-anläggning hade utförts i området hade fastighetsägarna ingen rätt att använda den enskilda anläggningen. Yrkande av ägaren om ersättning för den enskilda anläggningen har lämnats utan bifall.
se Beslut 1988-06-17, BVa 88

En fastighetsägare har inte tillerkänts ersättning enligt 16 § va-lagen för en onyttigbliven trekammarbrunn. I bedömningen har ingått att anslutning till allmänt va-nät typiskt sett är till väsentligt gagn för en fastighet med detta slags okvalificerade anordningar, oavsett vilket värde som kan åsättas dessa och oberoende av om de tills vidare kan anses uppfylla minimikrav på sanitär standard.
se Beslut 1986-01-31, BVa 16, överklagat VÖD dom 1986-10-09, DTVa 29

En fastighetsägare har beviljats bygglov för en trekammarbrunn tre år innan kommunen beslutade att bygga ut den allmänna va-anläggningen till fastigheten. Kommunen har förpliktats att utge ersättning för brunnen när den blev onyttig.
se Beslut 1991-02-26, BVa 9

Fråga om ersättning för ett föreningsägt renvattennät som blivit onyttigt till följd av utbyggnaden av allmän va-anläggning.
se Beslut 1994-05-11, BVa 45

Sedan en fastighetsägare installerat en trekammarbrunn med infiltrations-anläggning på sin fastighet har kommunen efter ca 3 år beslutat om utbyggnad av allmän va-anläggning till fastigheten. Yrkande om ersättning för den väl fungerande, ca 12 år gamla va-anordningen lämnades utan bifall på grund av förhållandena i aktuellt område och anläggningens art och ålder. -Även rättegångskostnadsfråga.
se Beslut 2004-01-27, BVa 5, överklagat MÖD dom 2004-11-08, M 1172-04
Senast ändrad: 2016-06-01