JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 15 - Inlösen av va-anordning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 15 i 1970 års va-lag.


"Finns för fastighet som avses i 9§ anordning för vattenförsörjning eller avlopp som kan användas för den allmänna va-anläggningen är ägaren av anordningen skyldig att på begäran av huvudmannen låta den införlivas med anläggningen mot skälig ersättning."


Huvudman har inte medgivits rätt att lösa in ledningssträcka som tidigare inte ägts av eller betjänat fastighet som fortsättningsvis avsågs betjänas via den aktuella ledningen.
se Beslut 2008-01-10, BVa 4
Senast ändrad: 2016-06-01