JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 13 - Förbindelsepunkts läge

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 13 i 1970 års va-lag.


"Det åligger huvudman för allmän va-anläggning att för varje fastighet som avses i 9 § bestämma punkt, där inkoppling av fastighetens ledningar till anläggningen skall ske (förbindelsepunkt). Sådan punkt skall, om ej särskilda skäl föranleder annat, vara belägen i fastighetens omedelbara närhet. Uppgift om punktens läge skall lämnas fastighetsägaren inom sådan tid som är skälig med hänsyn till dennes intresse att kunna planera för fastighetens utnyttjande. Lag (1976:842)."


Kommun har inte kunnat åläggas skyldighet att upprätta förbindelsepunkt för vatten och avlopp innanför fastighets tomtgräns.
se Beslut 1974-05-10, BVa 18

Kommun anvisade fastighetsägare möjlighet att koppla fastighetens vatten-installation till en enskild vattenledning som stod i förbindelse med den allmänna va-anläggningen och utförde därvid vissa arbeten på den enskilda ledningen. Åtgärderna har inte ansetts medföra att kommunen gentemot fastighetsägaren åtagit sig att för framtiden underhålla ledningen. Fastighetsägarens yrkande att få förbindelsepunkt upprättad innanför fastighetens gräns har ogillats.
se Beslut 1974-05-13, BVa 19

Kommun – som genom utfärdade bestämmelser för brukande av den allmänna va-anläggningen åtagit sig att i viss utsträckning svara för underhållet av va-ledningar innanför fastighets tomtgräns – har ansetts oförhindrad att frånträda detta åtagande genom att i nya allmänna bestämmelser föreskriva att förbindelsepunkt skall vara belägen 0,5 m utanför fastighets gräns.
se Beslut 1974-07-16, BVa 26, överklagat VÖD dom 1975-05-26, DT 6

I allmänna bestämmelser för brukande av kommuns va-anläggning föreskrevs – med viss ändring av vad som tidigare gällt – att förbindelsepunkt för fastighet, vars va-installation var kopplad till anläggningen skulle vara belägen på befintliga ledningar 0,5 m utanför fastighetens gräns om ej va-verket föreskrev annat. Vid bestämmandet av förbindelsepunkter följde kommunen undantagslöst den principen att ledningssträckor som endast betjänade en fastighet avskiljdes från den allmänna anläggningen genom att förbindelsepunkten förlades vid en förgreningspunkt på det allmänna nätet där en förgrening ledde till endast en fastighet. För viss fastighet har förbindelsepunkten sålunda bestämts till en plats belägen ungefär 40 m från fastighetens gräns. Enär särskilda skäl inte befunnits föreligga att frångå den i 13 § VAL 1970 angivna huvudregeln om förbindelsepunkts läge och då förfarandet inte ansetts förenligt med kravet på skälighet och rättvisa fastighetsägarna emellan har fastighetsägaren förklarats berättigad att få förbindelsepunkten för fastigheten bestämd till en punkt belägen 0,5 m från fastighetens gräns.
se Beslut 1974-08-30, BVa 30, överklagat VÖD dom 1975-04-29, DT 5

Yrkande av fastighetsägare om förpliktande för kommun att flytta förbindelsepunkt, som upprättats i fastighetens omedelbara närhet, till en för fastighetsägaren lämpligare plats har ogillats. Tillika fråga om ersättning enligt 16 § VAL 1970 för enskild avloppsanordning.
se Beslut 1974-08-06, BVa 28

För kvarter med villabebyggelse har vattenförsörjning och avlopp ordnats genom anslutning till allmänna va-ledningar belägna huvudsakligen utmed kvarterets ena långsida, varvid äldre bebyggelse på den motsatta långsidan anslutits medelst enskilda ledningar genom andra fastigheter. För fyra nybebyggda fastigheter belägna utmed den långsida som saknat allmänna ledningar har kommunen upprättat gemensamma förbindelsepunkter på de befintliga, allmänna ledningarna vid änden av u-område, som sträcker sig över annan fastighet fram mot de nybebyggda fastigheterna. Förfarandet har ansetts strida mot 13 § VAL 1970. Oaktat u-området inte gränsat till alla de nybebyggda fastigheterna har kommunen däremot ansetts berättigad att bestämma förbindelsepunkter för dessa vid områdets gräns mot två av fastigheterna.
se Beslut 1975-12-05, BVa 48

Huvudman för allmän va-anläggning har ansetts berättigad att upprätta för-bindelsepunkt för fastighet vid servitutsväg, som förbinder fastigheten med gata, oaktat förbindelsepunkten därvid inte kommit att ligga i fastighetens omedelbara närhet.
se Beslut 1979-08-02, BVa 57

Fastighetsägares yrkande om skadestånd för att förbindelsepunkt upprättats på en för fastigheten olämplig plats, har lämnats utan bifall när förbindelsepunkten legat i fastighetens omedelbara närhet.
se Beslut 1979-09-18, BVa 59

Fastighetsägare har ansetts berättigad till viss reduktion av anslutningsavgiften när förbindelsepunkten för vatten- och avloppsanslutningen inte förlagts i fastighetens omedelbara närhet.
se Beslut 1979-12-11, BVa 90

En kommun har ansetts inte vara berättigad att – utan överenskommelse med fastighetsägaren – flytta förbindelsepunkten för en fastighet från kvartersmark till gatumark på sådant sätt att förbindelsepunkten inte längre kom att ligga i fastighetens omedelbara närhet.
se Beslut 1980-11-25, BVa 92, överklagat VÖD dom 1981-09-30, DT 46

Det förhållandet att en gemensamhetsanläggning tillskapats för två fastigheters va-försörjning har ansetts utgöra ett särskilt skäl för kommunen att upprätta förbindelsepunkt för den ena av fastigheterna vid gemensamhetsanläggningen i stället för i fastighetens omedelbara närhet.
se Beslut 1985-04-23, BVa 38

Särskilda skäl har i visst fall ansetts föreligga att förlägga förbindelsepunkten för en fastighet längre bort än i fastighetens omedelbara närhet.
se Beslut 1994-09-29, BVa 81

Fråga om förbindelsepunkts läge i visst fall.
se Beslut 1992-05-22, BVa 44

Upprättande av förbindelsepunkt vid en fastighets planerade gräns enligt detaljplan, ca 20 meter från fastighetens gällande gräns, har i visst fall godtagits.
se Beslut 1990-05-14, BVa 26

Särskilda skäl har ansetts föreligga att förlägga förbindelsepunkten för en fastighet vid gränsen till en samfällighet i vilken fastigheten har del.
se Beslut 1990-11-12, BVa 56

En kommun har då särskilda skäl förelåg ansetts varit berättigad att förlägga förbindelsepunkten för en fastighet i ett läge där närhetskravet inte var uppfyllt. – Även fråga om skadestånd.
se Beslut 1995-11-09, BVa 107

Va-ledning som under giltighetstiden för 1955 års va-lag betjänat flera
kedjehus på blivande tomträtter har ansetts alltjämt vara allmän ledning
när huvudmannen inte överenskommit med tomträttshavarna om flyttning
av förbindelsepunkterna
se Beslut 2008-06-16, BVa 31, Överklagat MÖD dom 2009-11-13, M 5782-08

Av två fastighetsägare som inte ansåg sig betalningsskyldiga för kommunens
spolning i gemensam avloppsbrunn har den enas talan ogillats medan
den andres bifallits då spolningen i det senare fallet inte bedömdes utförd i
en punkt i fastighetens omedelbara närhet.
se Beslut 2008-11-06 BVa 59, Överklagat MÖD dom 2009-12-28, M 10168-08
Senast ändrad: 2016-06-01