JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 12 - Allmän va-anläggnings beskaffenhet

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 12 i 1970 års va-lag.


"En allmän va-anläggning skall utföras och drivas så att den uppfyller de krav som från miljö- och hälsoskyddssynpunkt skall tillgodoses. Den skall vara försedd med de anordningar som krävs för att den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. Om för viss bebyggelse anordningar behövs endast för vattenförsörjning eller för avlopp, skall anläggningen avpassas efter detta.

En allmän va-anläggning får inte inrättas i strid mot detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser för markens bebyggande eller så att ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning försvåras. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelse göras.

Så länge en allmän va-anläggning behövs skall huvudmannen underhålla anläggningen och i övrigt se till att den på tillfredsställande sätt fyller sitt ändamål. Lag (1993:417)."


Sedan kommun anlagt huvudledning och anslutningsledning för avlopp fram till fastighets gräns har fastighetens ägare ansökt om byggnadslov för uppförande av bostadshus med källare på sådant djup att anslutning av avlopp från byggnaden till den allmänna va-anläggningen inte kunnat ske med självfall. Fastighetsägaren har ålagts att ersätta kommunen kostnaderna för den av honom begärda sänkningen av anslutningsledningen som erfordrats för att åstadkomma självfall.
se Beslut 1975-12-22, BVa 57

Den omständigheten att förbindelsepunkt för en fastighet har upprättats på sådan nivå att fastighetens avlopp inte kunnat anslutas till den allmänna va-anläggningen med självfall har inte ansetts grunda skyldighet för anläggningens huvudman att ersätta fastighetsägaren kostnaderna för pumpning av avloppsvattnet till anläggningen.
se Beslut 1979-07-13, BVa 51

Den omständigheten att vattentrycket i allmän va-anläggnings renvattennät uppgår till något över 7 kp/cm2 har inte ansetts innebära att anläggningen inte tillgodoser skäliga anspråk på säkerhet.
se Beslut 1980-01-15, BVa 3

För en fastighet har av misstag upprättats en förbindelsepunkt på sådan höjd att fastighetens avlopp inte kunnat avledas med självfall. Eftersom kommunen inte förmått styrka att misstaget berott på fastighetsägaren har denna inte ansetts betalningsskyldig för upprättande av ny förbindelsepunkt.
se Beslut 1985-01-16, BVa 7

Huvudman för allmän va-anläggning har ansetts inte lagligen kunna åläggas att överta ansvaret för eller lösa in enskild va-anordning på fastighet.
se Beslut 1986-03-21, BVa 62, överklagat VÖD dom 1986-12-05, DTVa 44

Fastighetsägare har inte medgetts ersättning för tryckstegringspump.
se Beslut 1997-07-01, BVa 60
Senast ändrad: 2016-06-01