JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 11 - Betalning vid fastighetsöverlåtelse

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 11 i 1970 års va-lag.


"Ny ägare av fastighet svarar ej gentemot huvudman för avgift som förfaller till betalning före tillträdesdagen. Lag (1976:842)."


Ny ägare till en fastighet är betalningsskyldig för va-avgifter som förfaller efter tillträdesdagen medan förre ägaren svarar för avgifter som förfaller dessförinnan. Detta har ansetts gälla även vid exekutiva fastighetsöverlåtelser.
se Beslut 1994-03-10, BVa 25

Underlåtenhet att enligt en föreskrift i ABVA till kommunen anmäla fastighetsöverlåtelse har inte ansetts påverka vem som är betalningsskyldig för va-avgift som förfallit efter överlåtelsen.
se Beslut 1994-02-09, BVa 8

När fråga om återbetalning av va-avgift uppkommit har en kommun ansetts berättigad att med befriande verkan betala till tidigare ägare av en fastighet, vilken erlagt avgiften, oberoende av vad denne må ha överenskommit med den nye fastighetsägaren.
se Beslut 1991-11-11, BVa 55
Senast ändrad: 2016-06-01