JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 10 - Avgift för avledning av dagvatten från gata

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 10 i 1970 års va-lag.


"Utöver vad som följer av 9 § har huvudmannen för en allmän va-anläggning rätt att av ägare till sådan fastighet inom en detaljplan som är avsedd för bebyggande ta ut avgift för att vatten från allmänna platser inom planområdet avleds genom anläggningen.

Avgift får inte tas ut innan åtgärder för avledandet blivit utförda. Lag (1987:134)."


Behovet av anordningar för avledning av dagvatten från gator har inte prövats vid fastställande av avgiftsskyldighet för sådan vattenavledning.
se Beslut 1986-06-18, BVa 82, överklagat VÖD dom 1986-12-11, DTVa 46

Fråga om avgiftsskyldighet för avledning av dagvatten från allmänna platser.
se Beslut 1994-10-28, BVa 88

För att fastighetsägare skall vara skyldig att betala avgifter enligt 10 § va-lagen måste åtgärder för dagvattenavledning från allmänna platser ha utförts inom just det detaljplaneområde där fastigheten ligger. Det har inte ansetts tillräckligt att sådana åtgärder utförts inom ett angränsande detaljplaneområde.
se Beslut 1994-03-22, BVa 32

Fråga om avgiftsskyldighet för dagvatten gata (Dg) och när i så fall en sådan skyldighet uppkommit.
se Beslut 1996-07-19, BVa 73, överklagat MÖD dom 1999-07-16, DM 33

Att anläggning för dagvattenavledning från allmänna platser utgjorts av makadamdiken som anlagts i grönområden har inte befriat fastighetsägare från avgiftsskyldighet för ändamålet dagvatten gata (dg).
se Beslut 2004-10-07, BVa 47
Senast ändrad: 2016-06-01